Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU: Lica koja na osnovu ostvarene ugovorene naknade prema ugovoru o stručnom osposobljavanju u skladu sa Zakonom steknu svojstvo obavezno osiguranog lica, obveznici su plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje u skladu sa članom 44. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, po stopi od 10,3%. Takođe se plaća doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje po stopi od 4% na teret isplatioca naknade, na najnižu osnovicu za plaćanje doprinosa, odnosno srazmerni iznos najniže osnovice ili na ugovorenu naknadu ako je viša od najniže osnovice, odnosno srazmernog iznosa najniže osnovice


Ukoliko je sa licem na praksi zaključen ugovor o stručnom osposobljavanju sa ugovorenom naknadom to lice stiče svojstvo osiguranika, u skladu sa članom 17. Stav 1. Tačka 16) Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 109/2005 - ispr., 57/2011, 110/2012 - odluka US, 119/2012, 99/2014, 123/2014, 126/2014 - odluka US, 106/2015 i 10/2016 - dr. zakon). Lica koja na osnovu ostvarene ugovorene naknade prema ugovoru o stručnom osposobljavanju u skladu sa navedenim Zakonom steknu svojstvo obavezno osiguranog lica, obveznici su plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje u skladu sa članom 44. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 - usklađeni din. izn., 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015 i 5/2016 - usklađeni din. izn.), po stopi od 10,3%.

Osnovicu na koju se plaća doprinos čini oporeziv prihod od ugovorene naknade, u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 - ispr., 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015 i 5/2016 - usklađeni din. izn.).

Prema Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 i 142/2014), lica koja u skladu sa propisima obavljaju određene poslove po osnovu ugovora o volonterskom radu, odnosno po ugovoru o stručnom osposobljavanju prava za slučaj invalidnosti i telesnog oštećenja, prouzrokovanih povredom na radu ili profesionalnom bolešću, ostvaruju nezavisno od toga da li za taj rad primaju ili ne primaju naknadu. To znači da doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje, u skladu sa članom 11. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, plaća poslodavac kod koga se obavlja rad, po stopi od 4%. Osnovica za plaćanje doprinosa je ugovorena naknada ako je veća od najniže mesečne osnovice doprinosa.

Dakle, na osnovu ugovora o stručnom osposobljavanju sa ugovorenom naknadom plaćaju se sledeće obaveze:

  1. Porez na druge prihode po stopi od 20%, na teret primaoca naknade, na osnovicu koju čini bruto prihod umanjen za normirane troškove u visini od 20% (član 85. tačka 16) Zakona o porezu na dohodak građana)
  2. Doprinos za zdravstveno osiguranje po stopi od 10% na teret primaoca naknade, na istu osnovicu na koju se plaća porez na druge prihode (oporezivi prihod je osnovica za doprinos za zdravstveno osiguranje)
  3. Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje po stopi od 4% na teret isplatioca naknade, na najnižu osnovicu za plaćanje doprinosa, odnosno srazmerni iznos najniže osnovice ili na ugovorenu naknadu ako je viša od najniže osnovice, odnosno srazmernog iznosa najniže osnovice.

Ukoliko je naknada za rad ugovorena u neto iznosu, preračun u bruto iznos vrši se primenom koeficijenta 1,319958 (ovaj koeficijent sadrži obračunat porez na druge prihode po stopi od 20% i doprinos za zdravstveno osiguranje po stopi od 10,3%, uz priznavanje normiranih troškova u visini od 20%).

Podnošenje poreske prijave

Pre plaćanja doprinosa za slučaj invalidnosti i telesnog oštećenja, odnosno isplate prihoda po ugovoru o stručnom osposobljavanju isplatilac podnosi poresku prijavu PPP PD nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave.

Kao šifra prihoda unosi se 622, ali s obzirom na to da postoji problem prilikom podnošenja poreske prijave sa ovom šifrom prihoda, može se primeniti šifra 999, kao što je navedeno u uputstvu Poreske uprave.

ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 109/2005 - ispr., 57/2011, 110/2012 - odluka US, 119/2012, 99/2014, 123/2014, 126/2014 - odluka US, 106/2015 i 10/2016 - dr. zakon)

1. Osiguranici

Iz Člana 17

Osiguranici su fizička lica koja su obavezno osigurana u skladu sa ovim zakonom, i to:

16) lica koja obavljaju poslove po osnovu ugovora o delu, po osnovu autorskog ugovora, po osnovu ugovora o porodičnom smeštaju prema propisima o socijalnoj zaštiti, kao i po osnovu drugih ugovora kod kojih se za izvršen posao ostvaruje naknada (u daljem tekstu: ugovorena naknada);

17) lica koja su osnivači, članovi, odnosno akcionari privrednih društava (ortačka društva, komanditna društva, društva sa ograničenom odgovornošću, akcionarska društva i druge pravne forme privrednih društava, odnosno preduzeća), koji u njima nisu zasnovali radni odnos ali obavljaju određene poslove (u daljem tekstu: osnivači privrednih društava);

21) poljoprivrednici stariji od 18 godina života, koji obavljaju poljoprivrednu delatnost kao jedino ili osnovno zanimanje, u skladu sa zakonom, ako nisu: osiguranici zaposleni, osiguranici samostalnih delatnosti, osiguranici iz tačke 17) ovog stava, korisnici penzija, lica na školovanju;

Izuzetno od stava 1. tačka 16) ovog člana, lica koja ostvaruju ugovorenu naknadu na osnovu ugovora o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta, a nisu: osiguranici zaposleni, osiguranici samostalnih delatnosti, osiguranici iz stava 1. tačka 17) ovog člana, korisnici penzija ili lica na školovanju, svojstvo osiguranika stiču u skladu sa stavom 1. tačka 21) ovog člana.

ZAKON O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 - usklađeni din. izn., 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015 i 5/2016 - usklađeni din. izn.)

Član 11

Obveznici doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za slučaj invalidnosti i telesnog oštećenja po osnovu povrede na radu i profesionalne bolesti i doprinosa za zdravstveno osiguranje za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti, u slučajevima utvrđenim zakonom jesu:

1) zadruga - za lica koja, u skladu sa zakonom, obavljaju privremene i povremene poslove preko zadruge, u skladu sa zakonima koji uređuju sistem obaveznog socijalnog osiguranja;

2) organizacija za zapošljavanje - za lica koja, u skladu sa zakonom koji uređuje zapošljavanje i osiguranje za slučaj nezaposlenosti, uputi na dodatno obrazovanje i obuku;

3) organ, organizacija ili ustanova (škola, fakultet i dr.) - kod koje se učenik ili student nalazi na obaveznom proizvodnom radu, profesionalnoj praksi ili praktičnoj nastavi;

4) organizator volontiranja u skladu sa zakonom koji uređuje volontiranje - za volontera;

4a) poslodavac u skladu sa zakonom koji uređuje rad - za lice na stručnom osposobljavanju i usavršavanju;

5) drugi pravni subjekti, u skladu sa zakonima koji uređuju sistem obaveznog socijalnog osiguranja.

VI STOPE DOPRINOSA

Član 44

Stope po kojima se obračunavaju i plaćaju doprinosi jesu:

1) za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje - 26%;

2) za obavezno zdravstveno osiguranje - 10,3%;

3) za osiguranje za slučaj nezaposlenosti - 1,5%.

Kada se doprinosi plaćaju istovremeno iz osnovice i na osnovicu, obračun doprinosa vrši se po sledećim stopama:

1) za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje - 14% za lica iz člana 7. stav 1. tač. 1) do 5) ovog zakona, a 12% za poslodavca, odnosno drugog isplatioca prihoda licima iz člana 7. stav 1. tač. 1) do 5) ovog zakona;

2) za obavezno zdravstveno osiguranje - 5,15%;

3) za osiguranje za slučaj nezaposlenosti - 0,75%.

Izvor: Vebsajt Unija poslodavaca Srbije, 27.07.2016.
Naslov: Redakcija