Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA o određivanju rizika koji se mogu osigurati, odnosno reosigurati kod stranog društva za osiguranje, odnosno reosiguranje


Na osnovu člana 274. Zakona o osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 139/2014) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi ("Sl. glasnik RS", br. 55/2005, 71/2005 - ispr., 101/2007, 65/2008, 16/2011, 68/2012 - odluka US, 72/2012, 7/2014 - odluka US i 44/2014),

Vlada donosi

UREDBU O ODREĐIVANJU RIZIKA KOJI SE MOGU OSIGURATI, ODNOSNO REOSIGURATI KOD STRANOG DRUŠTVA ZA OSIGURANJE, ODNOSNO REOSIGURANJE

Član 1.

Domaća pravna i fizička lica mogu kod stranog društva za osiguranje osigurati:

1) investicione radove u inostranstvu koje izvode domaća privredna društva, kao i opremu za izvođenje tih radova − ako je to predviđeno ugovorom o izvođenju tih radova, odnosno propisima zemlje u kojoj se radovi izvode;

2) inostrane kredite, radi osiguranja vraćanja tih kredita − ako je to, na zahtev davaoca kredita, predviđeno ugovorom;

3) brodove u izgradnji ili remontu − ako je to izričito predviđeno ugovorom zaključenim sa stranim kupcem, odnosno naručiocem;

4) robu koja se izvozi iz Republike Srbije (u daljem tekstu: Republika), odnosno uvozi u Republiku − ako se prevoz te robe ne vrši na rizik domaćeg pravnog ili fizičkog lica i robu u međunarodnom tranzitu (provozu);

5) robu u prevozu i prevozno sredstvo u vezi sa pomorskom plovidbom, komercijalnim vazduhoplovstvom i lansiranjem u svemir (uključujući i teret i satelite), odnosno odgovornost koja proističe po tom osnovu.

Kod stranih društava za osiguranje mogu se osigurati imovina i zaposleni domaćih privrednih društava u vlasništvu domaćih lica ili u zajedničkom vlasništvu sa stranim licima, osnovanih za obavljanje delatnosti u inostranstvu − ako to propisi strane zemlje zahtevaju, odnosno ako je to aktom o osnivanju tih društava izričito predviđeno.

Član 2.

Podnosilac zahteva za odobrenje kliničkog ispitivanja leka i medicinskog sredstva, odnosno predlagač upisa medicinskog sredstva u Registar medicinskih sredstava, u skladu sa propisima kojima se uređuju lekovi i medicinska sredstva, mogu ugovoriti osiguranje sa stranim društvom za osiguranje za slučaj nastanka štete po zdravlje ispitanika za period u kojem se sprovodi kliničko ispitivanje leka ili medicinskog sredstva, odnosno radi osiguranja trećih lica od posledica primene medicinskog sredstva koje je upisano u Registar medicinskih sredstava, pod uslovom da je ugovorom o osiguranju prihvaćena nadležnost domaćeg suda, odnosno drugog nadležnog organa za odlučivanje o zahtevu za naknadu štete.

Član 3.

Strana lica koja se nalaze u Republici i imovina tih lica mogu se osigurati kod stranog društva za osiguranje, osim ako je za tu imovinu i ta lica propisano obavezno osiguranje u Republici.

Član 4.

Društvo za osiguranje može rizike iz čl. 1. do 3. ove uredbe da reosigura neposredno u inostranstvu.

Član 5.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o određivanju imovine i lica koja se mogu osigurati kod stranog društva za osiguranje ("Sl. glasnik RS", br. 47/2006 i 111/2009).

Član 6.

Odredbe čl. 1. do 3. ove uredbe primenjivaće se do dana pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji, a odredba člana 4. do dana pristupanja Republike Srbije Svetskoj trgovinskoj organizaciji.

Član 7.

Ova uredba stupa na snagu 27. juna 2015. godine.

Izvor: Press služba Vlade Srbije, 26.06.2015.