Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKCIZAMA


ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKCIZAMA

 

Član 1.

U Zakonu o akcizama ("Sl. glasnik RS", br. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 - dr. zakon, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010, 43/2011, 101/2011, 6/2012 - usklađeni din. izn., 43/2012 - odluka, 76/2012 - odluka, 93/2012, 119/2012, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 4/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 4/2015 - usklađeni din. izn., 5/2015 - usklađeni din. izn. i 55/2015), u članu 1a tačka 3) reči: "obračunava i plaća" zamenjuju se rečima: "je dužno da plati".

U tački 6) reči: "i da stavlja u promet akcizne proizvode sa obračunatom i plaćenom akcizom" brišu se.

U tački 7) posle reči: "režim odloženog" dodaju su reči: "obračunavanja i".

Član 2.

Član 2. menja se i glasi:

"Član 2.

Akcizom se oporezuju sledeći proizvodi:

1) derivati nafte;

2) biogoriva i biotečnosti;

3) duvanske preređevine, uključujući i duvanske prerađevine koje se pri upotrebi greju ali ne sagorevaju;

4) alkoholna pića;

5) kafa;

6) tečnosti za punjenje elektronskih cigareta;

7) električna energija za krajnju potrošnju.".

Član 3.

U članu 10. stav 1. posle reči: "40d ovog zakona," dodaju se reči: "a na duvanske prerađevine koje se pri upotrebi greju ali ne sagorevaju (u daljem tekstu: nesagorevajući duvan) akciza se plaća u skladu sa stavom 10. ovog člana,".

Posle stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

"Nesagorevajući duvan je posebna duvanska prerađevina svrstana u tarifnu oznaku nomenklature CT 2403 99 90 00 koja je sačinjena tako da se prilikom upotrebe zagreva ali ne sagoreva.".

Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

U dosadašnjem stavu 4, koji postaje stav 5, reči: "stava 3." zamenjuju se rečima: "stava 4.".

U dosadašnjim st. 5, 6. i 7, koji postaju st. 6, 7. i 8, reči: "stava 4." zamenjuju se rečima: "stava 5.".

U dosadašnjem stavu 8, koji postaje stav 9, reči: "stava 7." zamenjuju se rečima: "stava 8.".

Posle dosadašnjeg stava 8, koji postaje stav 9, dodaje se novi stav 10, koji glasi:

"Na nesagorevajući duvan plaća se akciza po kilogramu duvanske smese, a u iznosu od 40% minimalne akcize na 1.000 komada cigareta utvrđene za kategoriju prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta.".

U dosadašnjem stavu 9, koji postaje stav 11, reči: "st. 5. do 8." zamenjuju se rečima: "st. 6. do 9.".

U dosadašnjem stavu 10, koji postaje stav 12, reči: "st. 4. i 7." zamenjuju se rečima: "st. 5. i 8.".

Član 4.

Posle člana 14. dodaje se član 14a, koji glasi:

"Član 14a

Tečnostima za punjenje elektronskih cigareta, u smislu ovog zakona, smatraju se proizvodi iz tarifne oznake nomenklature CT 3824 90 92 90 koji prilikom korišćenja elektronske cigarete na predviđeni način stvaraju paru za udisanje, kao i tečnosti za punjenje elektronskih cigareta sadržane u drugim proizvodima koji se svrstavaju u tarifnu oznaku nomenklature CT 8543 70 90 90.

Akciza na tečnosti za punjenje elektronskih cigareta iznosi 4,00 dinara po mililitru.".

Član 5.

U članu 17. stav 1. reči: "12a i 14." zamenjuju se rečima: "12a, 14. i 14a".

Član 6.

U članu 18. posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

"Izuzetno od stava 1. ovog člana, cigarete i alkoholna pića koja se uvoze radi prodaje diplomatskim i konzularnim predstavništvima, shodno odredbi člana 19. stav 1. tačka 2) podtač. (1) i (3) ovog zakona, ne moraju biti obeleženi kontrolnom akciznom markicom u skladu sa propisom koji uređuje obeležavanje navedenih proizvoda kontrolnom akciznom markicom.".

Dosadašnji st. 2. do 4. postaju st. 3. do 5.

Član 7.

U članu 19. stav 1. tačka 1) posle reči: "proizvođač" dodaju se zapeta i reči: "odnosno koje proizvođač radi izvoza otprema u carinsko skladište, otvoreno u skladu sa carinskim propisima".

U tački 4) reči: "koje proizvođač, odnosno uvoznik otprema radi prodaje u avionima i brodovima" zamenjuju se rečima: "koje proizvođač otprema, odnosno uvoznik smešta, u carinsko skladište otvoreno u skladu sa carinskim propisima, radi prodaje u avionima i brodovima, odnosno radi snabdevanja aviona i brodova,".

U stavu 2. reči: "tač. 1) i 4)" zamenjuju se rečima: "tačka 1) u delu koji se odnosi na izvoz i tačka 4)", a posle reči: "avionima i brodovima" dodaju se zapeta i reči: "odnosno radi snabdevanja aviona i brodova,".

Član 8.

Član 20a menja se i glasi:

"Član 20a

Obračunavanje i plaćanje akcize odlaže se ako se akcizni proizvodi otpremaju iz:

1) proizvodnog pogona proizvođača u njegovo akcizno skladište;

2) akciznog skladišta proizvođača u njegovo drugo akcizno skladište.".

Član 9.

U članu 21. stav 2. menja se i glasi:

"Stavljanjem u promet akciznih proizvoda smatra se:

1) svako otpremanje akciznih proizvoda iz proizvodnog pogona od strane proizvođača akciznih proizvoda za koje nema akciznu dozvolu, osim otpremanja akciznih proizvoda iz proizvodnog pogona u carinsko skladište, otvoreno u skladu sa carinskim propisima;

2) svako otpremanje akciznih proizvoda iz akciznog skladišta osim otpremanja u sopstveno drugo akcizno skladište, odnosno u carinsko skladište, otvoreno u skladu sa carinskim propisima;

3) manjak proizvoda u akciznom skladištu, osim manjka koji se može pravdati višom silom;

4) rashod (kalo, rastur, kvar i lom) u akciznom skladištu, iznad količine utvrđene propisom koji donosi Vlada.".

Dodaje se stav 3, koji glasi:

"Stavljanjem u promet akciznih proizvoda smatra se i svako otpremanje akciznih proizvoda iz carinskog skladišta za koje je, u skladu sa članom 19. stav 1. tač. 1) i 4) ovog zakona propisano oslobođenje od plaćanja akcize, ako se ne otpreme van teritorije Republike Srbije, osim otpremanja akciznih proizvoda od strane proizvođača akciznih proizvoda u sopstveni proizvodni pogon radi oplemenjivanja, obrade, dorade ili prerade u skladu sa carinskim propisima.".

Član 10.

U članu 30. stav 1. posle reči: "duvanskih prerađevina," dodaju se reči: "uključujući i nesagorevajući duvan, tečnosti za punjenje elektronskih cigareta,".

Član 11.

Posle glave XIIv TARIFNE OZNAKE, dodaje se glava XIIg ELEKTRIČNA ENERGIJA sa čl. 40z do 40n, koji glase:

"XIIg ELEKTRIČNA ENERGIJA

Član 40z

Izuzetno od odredaba čl. 3, 6, 8, 19, 21, 23, 24, 25, 26. i 30. ovog zakona, oporezivanje akcizom električne energije uređuje se odredbama čl. 40i do 40n ovog zakona.

Član 40i

Na električnu energiju za krajnju potrošnju (tarifne oznake nomenklature CT 2716 00 00 00) plaća se akciza po stopi od 7,5%.

Krajnjom potrošnjom, u smislu stava 1. ovog člana, smatra se isporuka električne energije krajnjim kupcima u Republici Srbiji, uključujući i potrošnju električne energije od strane snabdevača za sopstvene potrebe, obračunata na osnovu očitavanja potrošnje preko mernih uređaja na mestima primopredaje električne energije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast energetike.

Član 40j

Obveznik akcize na električnu energiju je lice koje se, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast energetike, smatra snabdevačem električnom energijom.

Član 40k

Osnovicu za obračun akcize na električnu energiju iz člana 40i stav 1. ovog zakona čini cena električne energije u koju se uračunavaju svi troškovi koji su direktno vezani za isporučenu električnu energiju, a u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast energetike.

Član 40l

Snabdevač električnom energijom obračunava akcizu na električnu energiju na osnovu izdatih računa, odnosno na osnovu obračuna potrošnje električne energije za sopstvene potrebe, u obračunskom periodu.

Obračunski period je kalednarski mesec u kojem je izvršeno očitavanje potrošnje električne energije.

Obaveza obračunavanja akcize nastaje najranijim od sledećih dana, i to danom:

1) očitavanja potrošnje električne energije, na osnovu podataka o merenju isporučene električne energije;

2) utvrđivanja procenjene potrošnje električne energije.

Merenje isporučene električne energije iz stava 3. tačka 1) ovog člana vrši operator prenosnog sistema, odnosno operator distributivnog sistema.

Utvrđivanje procenjene potrošnje električne energije iz stava 3. tačka 2) ovog člana vrši snabdevač električnom energijom na osnovu podataka operatora distributivnog sistema o procenjenim isporučenim mesečnim količinama električne energije krajnjem kupcu prema prosečnoj mesečnoj potrošnji električne energije tog kupca iz odgovarajućeg obračunskog perioda prethodne godine, odnosno prema sporazumno utvrđenoj mesečnoj potrošnji električne energije sa novim krajnjim kupcem.

Snabdevač električnom energijom iz stava 5. ovog člana obavezan je da najmanje jednom šestomesečno sačini konačan obračun akcize za mesece za koje je akciza utvrđena prema procenjenim, odnosno sporazumno utvrđenim mesečnim količinama električne energije.

Snabdevač električnom energijom dužan je da za isporučenu, odnosno procenjenu isporuku električne energije izda račun, odnosno da sačini obračun iz stava 1. ovog člana, u roku od osam dana od dana nastanka obaveze po osnovu akcize.

Račun, odnosno obračun iz stava 7. ovog člana obavezno sadrži podatak o datumu nastanka obaveze po osnovu akcize, osnovici za obračun akcize, stopi akcize i iznosu obračunate akcize.

Član 40lj

Akciza se ne plaća na električnu energiju:

1) koja se isporučuje za:

(1) službene potrebe diplomatskih i konzularnih predstavništava;

(2) službene potrebe međunarodnih organizacija, ako je to predviđeno međunarodnim ugovorom;

(3) lične potrebe stranog osoblja diplomatskih i konzularnih predstavništava, uključujući i članove njihovih porodica;

(4) lične potrebe stranog osoblja međunarodnih organizacija, uključujući i članove njihovih porodica, ako je to predviđeno međunarodnim ugovorom;

2) čija se isporuka vrši u okviru realizacije međunarodnog ugovora, ako je tim ugovorom predviđeno oslobođenje od plaćanja akcize;

3) koja se koristi za proizvodnju električne energije, odnosno za proizvodnju električne i toplotne energije u kombinovanom procesu proizvodnje (kogeneracija), kao i za sopstvenu potrošnju, odnosno održavanje sposobnosti proizvodnje električne energije proizvođača električne energije;

4) koja se koristi za proizvodnju uglja u rudnicima sa površinskom eksploatacijom uglja (površinski kopovi);

5) koja se koristi za obezbeđivanje sistemskih usluga, balansiranje sistema, obezbeđivanje sigurnog rada prenosnog i distributivnog sistema i za nadoknadu gubitaka u prenosnom i distributivnom sistemu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast energetike.

Oslobođenje iz stava 1. tačka 1) podtač. (1) do (4) ovog člana ostvaruje se pod uslovom reciprociteta, a na osnovu potvrde ministarstva nadležnog za spoljne poslove.

Član 40m

Obveznik akcize dužan je da utvrđenu obavezu po osnovu akcize na električnu energiju iskaže u poreskoj prijavi koju dostavlja nadležnom poreskom organu najkasnije u roku od 15 dana po isteku obračunskog perioda.

Obveznik akcize dužan je da obračunatu akcizu plati u periodu za podnošenje poreske prijave iz stava 1. ovog člana.

Član 40n

Bliže uslove, način i postupak obračunavanja i plaćanja akcize na električnu energiju, kao i ostvarivanje oslobođenja propisuje ministar.".

Član 12.

Prvo usklađivanje dinarskih iznosa akcize na tečnosti za punjenje elektronskih cigareta izvršiće se u januaru 2016. godine indeksom potrošačkih cena u 2015. godini.

Član 13.

Proizvođač nesagorevajućeg duvana i tečnosti za punjenje elektronskih cigareta, dužan je da na dan stupanja na snagu ovog zakona izvrši popis zatečenih zaliha navedenih proizvoda i da popisne liste dostavi nadležnom poreskom organu u roku od 15 dana od dana izvršenog popisa.

Član 14.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a odredbe člana 11. ovog zakona, osim odredbe kojom se uređuje pravni osnov za donošenje podzakonskog akta (član 40n), primenjivaće se za potrošnju električne energije ostvarenu počev od 1. avgusta 2015. godine. 

Izvor: Press služba Skupštine Srbije, 26.06.2015.