Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O REVIZIJI - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o reviziji ("Službeni glasnik RS", broj 62/13), u članu 12. posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

"Osnivač, odnosno vlasnik društva za reviziju ne može biti pravno lice koje je osuđivano pravosnažnom presudom za krivična dela u smislu zakona kojim se uređuje odgovornost pravnih lica za krivična dela ili fizičko lice koje je pravosnažno osuđivano za krivična dela iz člana 5. ovog zakona.".

Dosadašnji st. 2. do 6. postaju st. 3. do 7.

Član 2.

Društva za reviziju dužna su da svoje poslovanje usklade sa odredbama ovog zakona najkasnije u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Društva za reviziju dužna su da dostave Komori ovlašćenih revizora obaveštenje o ispunjenosti zahteva iz stava 1. ovog člana.

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IZ OBRAZLOŽENJA

II.         RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Zakon o reviziji usvojen je 16. jula 2013. godine od strane Narodne skupštine Republike Srbije i objavljen u "Službenom glasniku RSˮ, broj 62/13. Zakon je stupio na snagu 24. jula 2013. godine.

Zakonom o reviziji ("Službeni glasnik RS", broj 62/13 - u daljem tekstu: Zakon) uređuju se uslovi i način obavljanja revizije finansijskih izveštaja, obaveznost revizije, stručna osposobljenost lica i licence za obavljanje revizije, davanje i oduzimanje dozvole za rad društvima za reviziju i samostalnim revizorima, nadzor nad obavljanjem revizije, Komora ovlašćenih revizora, osnivanje i nadležnosti Odbora za javni nadzor nad obavljanjem revizije, međunarodna saradnja sa nadležnim telima u oblasti nadzora, kao i druga pitanja u vezi sa revizijom.

Razlozi za usvajanje Predloga zakona o dopuni Zakona o reviziji (u daljem tekstu: Predlog zakona) sadržani su u obavezi Republike Srbije da usaglasi svoju zakonsku regulativu sa novim međunarodnim standardima u oblasti sprečavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorizma (Međunarodni standardi u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje – FATF Preporuke) koje su donete 2012. godine od strane Organizacije za kontrolu i sprečavanje pranja novca (u daljem tekstu: FATF).

Navedeni dokument predstavlja osnov na kome počiva rad MANIVAL-a, tela Saveta Evrope koje se bavi procenom usaglašenosti nacionalnih sistema za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma država članica Saveta Evrope sa međunarodnim standardima. Republika Srbija je u periodu decembar 2014. - april 2016. godine bila predmet petog kruga evaluacije, od strane Komiteta MANIVAL (u daljem tekstu: Komitet), u pogledu radnji i mera koje preduzima u cilju borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma. U svom Izveštaju, Komitet je konstatovao da nisu u potpunosti ispunjene preporuke FATF-a iz 2012. godine. Pomenuti Izveštaj, između ostalog, sadrži Preporuku 28. koja se odnosi na regulisanje i nadzor nad radom nefinansijskog sektora, a kojom se predlaže i izmena propisa koji regulišu poslovanje subjekata u nefinansijskom sektoru u smislu zabrane krivično osuđivanim pravnim i fizičkim licima da budu osnivači i vlasnici društava za reviziju.

Imajući u vidu sve navedeno, a posebno obavezu Republike Srbije da dokaže konkretne napretke u svakoj od ključnih oblasti, kao i spremnost da kroz izmenu propisa zaštiti finansijski sistem od potencijalnih zloupotreba, te izbegne stavljanje Republike Srbije na listu država koje ne primenjuju međunarodne standarde u oblasti borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma, izrađen je Predlog zakona čije se usvajanje predlaže.

Odredbe Predloga zakona odnosiće se na sva pravna i fizička lica koja su registrovana kao osnivači, odnosno vlasnici društava za reviziju, odnosno koja će biti registrovana kao osnivači, odnosno vlasnici ovih društava, u smislu pribavljanja odgovarajućih uverenja o neosuđivanosti za propisana krivična dela.

III.        SADRŽINA ZAKONA - OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Odredbom člana 1. Predloga zakona predloženo je da se doda novi stav u članu 12. Zakona u smislu da pored zabrana koje se odnose na licencirane ovlašćene revizore i članove organa upravljanja društava za reviziju, u smislu da se ne mogu baviti revizijom (dobiti licencu) ili upravljanjem društva ukoliko su bili pravosnažno osuđeni za krivična dela koja ih čine nedostojnim za obavljanje ovih poslova (definisana članom 5. Zakona), zabrana uvede i za osnivače, odnosno vlasnike društava za reviziju tako da osnivač, odnosno vlasnik društva za reviziju ne može biti pravno lice koje je osuđivano pravosnažnom presudom za krivična dela u smislu zakona kojim se uređuje odgovornost pravnih lica za krivična dela ili fizičko lice koje je pravosnažno osuđivano za krivična dela definisana članom 5. Zakona.

Na ovaj način dodatno bi se onemogućilo da krivično kažnjena kako fizička tako i pravna lica, budu u mogućnosti da makar i kao manjinski vlasnici budu uključena u ovu delatnost od javnog značaja.

Odredbama člana 2. Predloga zakona određen je prelazni period u kojem su društva za reviziju dužna da usklade svoje poslovanje sa odredbama Predloga zakona (šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona) i način za ispunjenje zakonom utvrđene obaveze.

Odredbom člana 3. propisano je da ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

V. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se, u skladu sa odredbom člana 167. Poslovnika Narodne skupštine ("Službeni glasnik RS", broj 20/12 - prečišćen tekst), radi usklađivanja propisa Republike Srbije sa preporukama Organizacije za kontrolu i sprečavanje pranja novca (FATF). Nedonošenje ovog zakona po hitnom postupku moglo bi ostaviti nesagledive posledice i stavljanje Republike Srbije na listu država koje ne primenjuju međunarodne standarde u oblasti borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

Imajući u vidu navedeno stekli su se uslovi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku.

VI. PREGLED ODREDABA ZAKONA O REVIZIJI KOJE SE DOPUNjUJU

Član 12.

Društvo za reviziju osniva se u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva, osim ako ovim zakonom nije drukčije uređeno.

OSNIVAČ, ODNOSNO VLASNIK DRUŠTVA ZA REVIZIJU NE MOŽE BITI PRAVNO LICE KOJE JE OSUĐIVANO PRAVOSNAŽNOM PRESUDOM ZA KRIVIČNA DELA U SMISLU ZAKONA KOJIM SE UREĐUJE ODGOVORNOST PRAVNIH LICA ZA KRIVIČNA DELA ILI FIZIČKO LICE KOJE JE PRAVOSNAŽNO OSUĐIVANO ZA KRIVIČNA DELA IZ ČLANA 5. OVOG ZAKONA.

Društvo za reviziju može imati jednog ili više članova organa upravljanja.

Najmanje jedan član organa upravljanja društva za reviziju mora aktivno da govori srpski jezik.

Za člana organa upravljanja društva za reviziju ne može biti imenovano lice koje je pravosnažno osuđivano za krivična dela koja ga čine nedostojnim za obavljanje te funkcije, u smislu člana 5. ovog zakona.

Licencirani ovlašćeni revizori koji su članovi organa upravljanja društva za reviziju moraju da budu zaposleni u društvu za reviziju sa punim radnim vremenom i da zastupaju društvo za reviziju bez ograničenja.

Lica koja nisu članovi organa upravljanja društva za reviziju, a ovlašćena su za zastupanje društva za reviziju moraju da budu licencirani ovlašćeni revizori.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 27.03.2018.