Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OBJAVLJENI USKLAĐENI DINARSKI NEOPOREZIVI IZNOSI POREZA NA DOHODAK GRAĐANA I USKLAĐENI DINARSKI IZNOS IZ ČLANA 13. STAV 3. ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE: Primena od 1. februara 2019. godine


Vlada Republike Srbije je u "Sl. glasnik RS", br. 4/2019 od 25. januara 2019. godine objavila usklađene dinarske neoporezive iznose poreza na dohodak građana iz člana 9. stav 1. tač. 9), 12), 13), 29) i 30), člana 15a st. 2, 4. i 5, člana 18. stav 1. tač. 1), 2), 5), 7), 8) i 9), člana 21a stav 2. i člana 85. stav 1. tačka 11) Zakona o porezu na dohodak građana kao i usklađeni dinarski iznos iz člana 13. stav 3. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2018. godini.

Usklađeni dinarski iznosi se primenjuju od 1. februara 2019. godine.

 PREGLED USKLAĐENIH NEOPOREZIVIH IZNOSA POJEDINIH PRIMANJA PREMA ZAKONU O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA ZA PERIOD OD 1.2.2019. DO 31.1.2020. GODINE

R. br.

OPIS

Usklađeni dinarski
neoporezivi iznosi

1)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 9. stav 1:

 

 

- pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika - tačka 9)

68.488

 

- stipendije i krediti učenika i studenata - tačka 12)

11.741

 

- naknada za ishranu - hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport - tačka 13)

9.784

 

- naknada za rad članova izbornih komisija, biračkih i glasačkih odbora i za rad na popisu stanovništva - tačka 29)

5.253

 

- novčane pomoći fizičkim licima koja nisu zaposlena kod davaoca - tačka 30)

13.001

2)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 15a st. 2, 4. i 5:

 

 

- neoporezivi iznos zarade

15.300

3)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 18. stav 1:

 

 

- naknada troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada - tačka 1)

3.914

 

- dnevnica za službeno putovanje u zemlji - tačka 2)

2.349

 

- naknada prevoza na službenom putovanju - tačka 5)

6.850

 

- solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice - tačka 7)

39.137

 

- poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića - tačka 8)

9.784

 

- jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad - tačka 9)

19.567

4)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 21a stav 2:

 

 

- premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond

5.872

5)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 83. stav 4:

 

 

- pojedinačno ostvaren dobitak - tačka 1)

100.000

6)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 85. stav 1:

 

 

- nagrade i druga slična davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca - tačka 11)

13.001

 Usklađeni dinarski iznos iz člana 13. stav 3. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje iznosi 5.872 dinara.

Izvor: Redakcija, 28.01.2019.