Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KOMUNALNIM DELATNOSTIMA: Odredbama Nacrta zakona se propisuje da komunalnu delatnost snabdevanja vodom za piće, odvođenja atmosferskih i otpadnih voda, obavljanja prevoza putnika trolejbusima i tramvajima i upravljanja grobljima i pogrebnim uslugama mogu obavljati isključivo javna preduzeća ili privredna društva u kojima je većinski vlasnik od najmanje 51% Republika Srbija ili jedinica lokalne samouprave


Ministarstvo građevine, saobraćaja i infrastrukture, kao ovlašćeni predlagač, izradilo je Nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o komunalnim delatnostima (u daljem tekstu: Nacrt zakona).

Odredbama Nacrta zakona koje se odnose na pojam komunalne delatnosti uređuje se koje su komunalne delatnosti od opšteg interesa, kao i koje od tih delatnosti predstavljaju delatnosti od opšteg ekonomskog interesa u smislu propisa o zaštiti potrošača.

Kada je u pitanju određenje komunalne delatnosti,Nacrtom zakona se preciznije definišu komunalne delatnosti koje se odnose na:

1) upravljanje komunalnim i komercijalnm otpadom;

2) upravljanje grobljima i pogrebne usluge;

3) upravljanje javnim parkiralištima;

4) održavanje čistoće na javnim površinama;

5) dimničarske usluge.

Takođe, Nacrtom zakona predviđeno je ukidanje nadležnosti Vlade Republike Srbije po pitanju uređivanja merila za obavljanje komunalnih delatnosti. Kada su u pitanju vršioci komunalnih delatnosti, odredbama Nacrta zakona se propisuje da komunalnu delatnost snabdevanja vodom za piće, odvođenja atmosferskih i otpadnih voda, obavljanja prevoza putnika trolejbusima i tramvajima i upravljanja grobljima i pogrebnim uslugama mogu obavljati isključivo javna preduzeća ili privredna društva u kojima je većinski vlasnik od najmanje 51% Republika Srbija ili jedinica lokalne samouprave.

Kada su u pitanju poslovi državne uprave u vezi sa komunalnim delatnostima,odredbama Nacrta zakona se propisuje:

1) da ministar nadležan za komunalne delatnosti (u daljem tekstu: Ministar) bliže uređuje sadržaj i komunalne usluge i standardne procedure za obezbeđenje odgovarajućeg kvaliteta, obima, dostupnosti i kontinuiteta u vršenju komunalnih delatnosti;

2) da je jedinica lokalne samouprave dužna da ministarstvu nadležnom za komunalne delatnosti (u daljem tekstu: Ministarstvo) dostavi podatke i obaveštenja u vezi sa obavljanjem komunalne delatnosti;

3) da je vršilac komunalne delatnosti dužan da dostavi Ministarstvu podatke i obaveštenja u vezi sa obavljanjem komunalnih delatnosti.

Odredbama Nacrta zakona precizno se uređuje ispunjenost uslova za obavljanje komunalnih delatnosti i precizira se da Ministar bliže uređuje uslove i kriterijume za ocenu ispunjenosti uslova za obavljanje komunalne delatnosti i način ocenjivanja ispunjenosti uslova za obavljanje komunalnih delatnosti.

Takođe, predviđeno je i da Privredna komora Srbije (u daljem tekstu: PKS) utvrđuje ispunjenost uslova za obavljanje komunalne delatnosti, kao i da izdaje akt o ispunjenosti uslova za obavljanje komunalne delatnosti javnom preduzeću, privrednom društvu, preduzetniku ili drugom privrednom subjektu koji uz zahtev dostavi dokaze o ispunjenosti uslova i dokaz o uplati troškova za izdavanje akta o ispunjenosti uslova. Takođe, PKS vodi registar vršilaca komunalnih usluga, i zaključenih ugovora o poverenim komunalnim delatnostima.

Odredbama Nacrta zakona precizno se uređuje poveravanje obavljanja komunalne delatnosti primenom zakona koji uređuje javne nabavke, odnosno precizno se definišu:

1) rok na koji se poverava obavljanje komunalne delatnosti, odnosno precizira se da se poveravanje obavljanja komunalne delatnosti vrši na pet godina, osim u slučaju kada vršilac komunalne delatnosti preuzima obavezu ulaganja u izgradnju komunalne infrastrukture i nabavku osnovnih sredstava za obavljanje komunalne delatnosti i u tom slučaju ukupan period poveravanja ne može trajati duže od 25 godina;

2) studija opravdanosti poveravanja o čijoj izradi odluku donosi nadležni organ jedinice lokalne samouprave na predlog organa nadležnog za komunalne poslove;

3) obavezni elementi studije opravdanosti;

4) pribavljanje mišljenja Ministarstva i ministarstva nadležnog za poslove javnih preduzeća o predlogu odluke o poveravanju obavljanja komunalne delatnosti uz koju se dostavlja i predlog ugovora o poveravanju i konkursna dokumentacija;

5) javna rasprava o predlogu odluke koju po prijemu mišljenja Ministarstva i ministarstva nadležnog za poslove javnih preduzeća priprema jedinica lokalne samouprave, kao i trajanje javne rasprave;

6) donošenje odluke o raspisivanju javnog konkursa koju donosi skupština jedinice lokalne samouprave na predlog nadležnog organa jedinice lokalne samouprave;

7) donošenje odluke o poveravanju, odnosno odluke o izboru najboljeg ponuđača koju donosi skupština jedinice lokalne samouprave, u skladu sa zakonom kojim se uređuju javne nabavke;

8) zaključivanje i sadržina ugovora o poveravanju koji sa izabranim ponuđačem zaključuje nadležni organ jedinice lokalne samouprave.

Kada je u pitanju zajedničko obavljanje komunalne delatnosti,odredbama Nacrta zakona je precizirano da dve ili više jedinica lokalne samouprave mogu organizovati zajedničko obavljanje komunalnih delatnosti, pri čemu se od strane nadležnih organa donosi odluka o izradi studije opravdanosti i propisuje njen sadržaj. Takođe, precizno je uređeno i donošenje odluke o zajedničkom obavljanju komunalne delatnosti.

Takođe, Nacrtom zakona je predviđeno da se odredbom kojom se uređuje postupanje sa prinudno uklonjenim stvarima da vozila, stvari ili predmeti koji nisu preuzeti u roku koji odlukom utvrđuje jedinica lokalne samouprave imaju svojstvo napuštene stvari u smislu zakona kojim se uređuju svojinskopravni odnosi.

Kada je u pitanju finansiranje komunalnih delatnosti,Nacrtom zakona uvodi se taksa za komunalne usluge za obavljanje komunalne delatnosti, dok se cena komunalnih usluga određuje kao prihod vršioca komunalne delatnosti. Takođe, Nacrtom zakona predviđeno je i definisanje jedinstvene metodologije za utvrđivanje cena komunalnih usluga koju donosi Vlada Republike Srbije. Takođe, propisuju se i obaveze i prava nadležnog organa lokalne samouprave kada je u pitanju promena cena komunalnih usluga, kao i utvrđivanje i naplaćivanje takse za obavljanje komunalnih delatnosti kod kojih se krajnji korisnik ne može utvrditi.

Odredabama Nacrta zakona regulisana je naplata komunalnih usluga, odnosno precizirani su načini na koje korisnici usluga mogu izvršiti plaćanje.

Kada je u pitanju nadzor nad sprovođenjem odredaba Nacrta zakona, predviđeno je da Ministarstvo vrši nadzor nad radom vršilaca komunalne delatnosti, za čiju je izgradnju objekata infrastrukture dozvolu izdalo Ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva ili nadležni organ autonomne pokrajine. Takođe, precizirana su i ovlašćenja republičkog inspektora za komunalne delatnosti i komunalnog inspektora jedinice lokalne samouprave, kao i saradnja sa komunalnom policijom, policijom i republičkim inspekcijskim službama.

Za prekršaje načinjene suprotno odredbama Nacrta zakona predviđene su kaznene odredbe.

Konačno, u prelaznim i završnim odredbama predviđeno je da će:

1) pozakonski akti koji se donose u skladu sa odredbama Nacrta zakona biti doneti u roku od osam meseci od dana stupanja na snagu Nacrta zakona;

2) jedinice lokalne samouprave svoja opšta akta uskladiti u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu Nacrta zakona;

3) danom stupanja na snagu Nacrta zakona prestati sa radom međuopštinski saveti za komunalnu delatnost;

4) lokalna samouprava u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu Nacrta zakona doneti plan o usaglašavanju cena u slučaju postojanja većeg odstupanja od načela za određivanje cena;

5) odredbe Nacrta zakona stupiti na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS". 

Izvor: Redakcija, Dragana Aleksić, 27.12.2015.