Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

POVERENIK: Nužna je odgovornost za nezakonitu obradu podataka o ličnosti, uključujući i krivičnu


Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Rodoljub Šabić, upozorio je da je krajnje vreme da nadležni počnu da reaguju na to što se u medijima pojavljuju alarmantne količine podataka o ličnosti za koje se osnovano pretpostavlja da potiču iz zbirki podataka kojima raspolažu organi vlasti, a koje su uspostavljene i vode se na osnovu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012 - dalje: Zakon).

U saopštenju Poverenika navodi se da je nedopustivo da odgovorni i nadležni u kontinuitetu ignorišu to da su u medijima prisutne enormne količine ličnih podataka, pored ostalog, i po Zakonu inače "naročito osetljivi podaci" iz medicinskih dosijea, rezultati poligrafskog ispitivanja, kompletni sadržaji iskaza pritvorenih svedoka, kompletni podaci osumnjičenih za krivična dela, žrtava krivičnih dela itd.

Ističe se da je takva situacija posebno alarmantna ako se ima u vidu da bi pokušaj medija da do tih podataka dođu na legalan način, korišćenjem prava iz Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ("Sl. glasnik RS", br. 120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010), gotovo izvesno bio odbijen, uz obrazloženje da je reč o tajni ili da bi to ugrozilo tok postupka.

U saopštenju se navodi da Poverenik poštuje zakonom zajemčeno pravo novinara i medija koji dobijaju takve podatke da ne odaju svoj izvore informacija, i da ne traži i ne očekuje od njih da to čine, ali da na njih još jednom apeluje da se uzdrže od objavljivanja informacija kojima se grubo vređa privatnost.

"Ali, od državnih organa se s punim pravom očekuje mnogo više. Oni su u obavezi da pokažu neuporedivo odgovorniji odnos prema ličnim podacima građana, što pored ostalog podrazumeva i odgovornost pojedinaca koji se o te obaveze ogreše", dodaje se u saopštenju.

Poverenik podseća da se radi o materiji koja je regulisana i Krivičnim zakonikom("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014), koji u članu 146 previđa da će se službeno lice koje podatke o ličnosti koji se prikupljaju, obrađuju i koriste na osnovu zakona saopšti drugom ili upotrebi u svrhu za koju nisu namenjeni, kazniti zatvorom do tri godine.

Povernik je naglasio da, i pored više krivičnih prijava koje je podneo, niko još nije procesuiran za to krivično delo.

KRIVIČNI ZAKONIK ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014)

Neovlašćeno prikupljanje ličnih podataka

Član 146

(1) Ko podatke o ličnosti koji se prikupljaju, obrađuju i koriste na osnovu zakona neovlašćeno pribavi, saopšti drugom ili upotrebi u svrhu za koju nisu namenjeni, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

(2) Kaznom iz stava 1. ovog člana kazniće se i ko protivno zakonu prikuplja podatke o ličnosti građana ili tako prikupljene podatke koristi.

(3) Ako delo iz stava 1. ovog člana učini službeno lice u vršenju službe, kazniće se zatvorom do tri godine.

Izvor: Vebsajt Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, 25.09.2015.