Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREVOZU PUTNIKA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o prevozu putnika u drumskom saobraćaju ("Službeni glasnik RS", broj 68/15), u članu 23. stav 2. menja se i glasi:

"Ministarstvo izdaje sertifikat o profesionalnoj osposobljenosti i donosi rešenje o oslobađanju od polaganja ispita o profesionalnoj osposobljenosti na osnovu uslova iz stava 3. ovog člana."

Posle stava 4. dodaje se stav 5. koji glasi:

"Protiv rešenja iz stava 2. ovog člana može se izjaviti žalba Vladi."

Član 2.

U članu 24. stav 2. reči: "program, način i visinu troškova" zamenjuju se rečima: "program i način".

Član 3.

U članu 41. stav 1. reč: "od" zamenjuje se rečju: "do".

Stav 2. menja se i glasi:

"Licenca za pružanje staničnih usluga izdaje se privrednom društvu, drugom pravnom licu ili preduzetniku koji ispunjava uslov u pogledu poslovnog ugleda, ima sedište na teritoriji Republike Srbije, ima izmirene novčane obaveze prema domaćim prevoznicima na način propisan zakonom kojim se uređuju rokovi izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama i ako autobuska stanica ispunjava uslove propisane ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona. "

Posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

"Pod izmirenim novčanim obavezama iz stava 2. ovog člana podrazumevaju se novčane obaveze koje privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik ima prema prevoznicima, po osnovu voznih karata koje prodaje u ime i za račun prevoznika."

Član 4.

U članu 63. stav 2. briše se.

Dosadašnji stav 3. postaje stav 2.

Član 5.

U članu 67. posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

"Zahtev za izmenu registrovanog reda vožnje iz razloga koji su propisani u stavu 2. tač. 2) i 3) ovog člana, a koji je u istoj kalendarskoj godini usaglašen u Privrednoj komori Srbije i registrovan u Ministarstvu, može se podneti posle isteka godinu dana od početka važenja registrovanog reda vožnje, odnosno važenja režima obavljanja prevoza na liniji."

Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

U dosadašnjem stavu 4. koji postaje stav 5. broj: "3" zamenjuje se brojem: "4".

Član 6.

U članu 99. stav 5. broj: "1" zamenjuje se brojem: "4".

Član 7.

U članu 139. tačka 3) tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom.

Posle tačke 3) dodaje se tačka 4), koja glasi:

"4)        pravna lica koja vrše osposobljavanje kandidata za vozače kada vrše osposobljavanje kandidata za vozače".

Član 8.

U članu 143. stav 3. briše se.

U dosadašnjem stavu 4. koji postaje stav 3. posle reči: "u registar" dodaju se reči: "iz stava 1. ovog člana", a reči: "stava 3. ovog člana" zamenjuju se rečima: "člana 140. stav 2. ovog zakona".

U dosadašnjem stavu 5. koji postaje stav 4. reči: "stava 3. ovog člana" zamenjuju se rečima: "člana 140. stav 2. ovog zakona".

U dosadašnjem stavu 6. koji postaje stav 5. posle reči: "za sopstvene potrebe" dodaju se zapeta i reči: "koja sadrži registarske oznake autobusa".

Posle dosadašnjeg stava 6. koji postaje stav 5. dodaju se novi st. 6, 7. i 8. koji glase:

"Privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik dužan je da o promeni podataka o uslovima na osnovu kojih je izvršen upis u registar iz stava 1. ovog člana u roku od 15 dana od dana nastale promene obavesti Ministarstvo.

Ministarstvo donosi rešenje o upisu promene podataka u registar iz stava 1. ovog člana.

Privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik dužan je da Ministarstvu vrati potvrdu o upisu u registar iz stava 1. ovog člana ako je prestao da koristi autobus za koje je izdata potvrda ili ako promenjeni podaci menjaju sadržinu izdate potvrde".

Dosadašnji stav 7. koji postaje stav 9. menja se i glasi:

"Rešenje iz st. 3, 4. i 7. je konačno."

Član 9.

U članu 144. stav 2. posle reči: "ovog člana" dodaju se zapeta i reči: "kao i obrazac potvrde o upisu u registar iz stava 1. ovog člana".

Član 10.

U članu 146. posle stava 1. dodaje se stav 2. koji glasi:

"Na pitanja inspekcijskog nadzora nad primenom ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona, koja nisu posebno uređena ovim zakonom i potvrđenim međunarodnim sporazumima primenjivaće se propisi koji uređuju inspekcijski nadzor."

Član 11.

U članu 150. stav 1. tačka 1) posle reči: "vozilo domaćeg" dodaju se zapeta i reči: "odnosno stranog", a posle reči: "autobus domaćeg" dodaju se zapeta i reči: "odnosno stranog".

U tački 7) posle reči: "obavlja u skladu sa" dodaju se reči: "dozvolom za linijski prevoz i".

U tački 8) posle reči: "izlaska iz zemlje" dodaju se reči: "i zabrani ulazak tog autobusa, odnosno putničkog vozila na teritoriju Republike Srbije u trajanju od pet dana,".

U tački 9) posle reči: "izlaska iz zemlje" dodaju se reči: "i zabrani ulazak tog autobusa na teritoriju Republike Srbije u trajanju od pet dana,".

U stavu 5. reči: "tač. 1) i 2)" zamenjuju se rečima: "tač. 1), 2), 8) i 9)".

Član 12.

U članu 153. stav 1. reči: "policijski službenik na graničnom prelazu", zamenjuju se rečima: "nadležni carinski organ Republike Srbije".

U stavu 2. reči: "Organ nadležan za poslove granične policije", zamenjuju se rečima: "Nadležni carinski organ Republike Srbije".

Stav 3. briše se.

Član 13.

U članu 159. stav 1. posle reči: "zahtevanu dokumentaciju i podatke", dodaju se reči: "koje inspektor nije mogao pribaviti po službenoj dužnosti,".

Član 14.

U članu 162. stav 2. reči: "i sadržinu obrasca službene legitimacije, odnosno izgled" brišu se.

Posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

"Službena legitimacija inspektora iz stava 1. ovog člana uređuje se propisima kojima se uređuje inspekcijski nadzor. ".

Član 15.

U članu 164. stav 1. reč: "osam" zamenjuje se brojem: "15".

U stavu 2. reč: "osam" zamenjuje se brojem: "15".

U stavu 3. reči: "ne odlaže izvršenje rešenja" zamenjuju se rečima: "odlaže izvršenje rešenja, osim kada se radi o preduzimanju hitnih mera."

Član 16.

U članu 169. stav 1. tačka 48) tačka na kraju zamenjuju se tačkom i zapetom.

Posle tačke 48) dodaju se tač. 49) i 50), koje glase:

"49)      ne vrati Ministarstvu potvrdu o upisu u registar privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika koji vrše međunarodni prevoz za sopstvene potrebe (član 143. stav 8);

50)       za vreme trajanja isključenja koristi autobus ili putničko vozilo koje je u vršenju inspekcijskog nadzora isključeno iz saobraćaja (član 151. stav 1).".

U stavu 5. reči: "tačka 1)" zamenjuju se rečima: "tač. 1) i 50)".

Član 17.

U članu 173. stav 1. tačka 16) tačka i zapeta na kraju zamenjuje se tačkom.

Tačka 17) briše se.

U stavu 2. broj: "10.000" zamenjuje se brojem: "30.000".

U stavu 4. broj: "10.000" zamenjuje se brojem: "30.000".

Član 18.

Privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici koji obavljaju delatnost javnog prevoza putnika u drumskom saobraćaju i delatnost pružanja staničnih usluga dužni su da svoje poslovanje usklade sa Zakonom o prevozu putnika u drumskom saobraćaju ("Službeni glasnik RS", broj 68/15) i ovim zakonom do 12. septembra 2018. godine.

Član 19.

Uverenja o osposobljenosti za obavljanje međunarodnog javnog prevoza putnika izdata na osnovu Zakona o međunarodnom prevozu u drumskom saobraćaju ("Službeni list SRJ", br. 60/98, 5/99, 44/99, 74/99 i 4/00 i "Službeni glasnik RS", br. 101/05 i 18/10), rešenja o ispunjenosti uslova za otpočinjanje i obavljanje javnog prevoza putnika i rešenja o ispunjenosti uslova za rad autobuskih stanica doneta na osnovu Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju ("Službeni glasnik RS", br. 46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 62/06 i 31/11) prestaju da važe 12. septembra 2018. godine.

Član 20.

Na postupke za izmenu registrovanog reda vožnje, koji nisu okončani do dana stupanja na snagu ovog zakona, primenjivaće se odredbe Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju ("Službeni glasnik RS", broj 68/15).

Na postupke izdavanja licence za pružanje staničnih usluga, koji nisu okončani do dana stupanja na snagu ovog zakona, primenjivaće se odredbe ovog zakona.

Član 21.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Zakonom o prevozu putnika u drumskom saobraćaju ("Službeni glasnik RS", broj 68/15 - u daljem tekstu: Zakon), uređeni su uslovi i način obavljanja javnog prevoza putnika i prevoza za sopstvene potrebe, kao i inspekcijski nadzor.

Donošenjem Zakona rešeni su određeni problemi u primeni Zakona o međunarodnom prevozu u drumskom saobraćaju ("Službeni list SRJ", br. 60/98, 5/99, 44/99, 74/99 i 4/00 i "Službeni glasnik RS", br. 101/05 i 18/10) i Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju ("Službeni glasnik RS", br. 46/95, 66/01, 61/05, 62/06 i 31/11) i izvršeno je prilagođavanje relevantnim propisima Evropske unije čime se popravio nepovoljan položaj domaćih u odnosu na strane prevoznike i doprinelo sprečavanju pojava nelegalnog obavljanja prevoza u drumskom saobraćaju.

Nakon analize nekih uporedno pravnih rešenja, raspoloživih podataka kao i nakon održanih sastanaka i inicijativa zainteresovanih privrednih subjekata uočeno je da je neophodno izvršiti izmene i dopune pojedinih odredaba Zakona.

Donošenjem Predloga zakona unaprediće se prevoz putnika u drumskom saobraćaju, uspostaviće se viši stepen efikasnosti u radu svih subjekata u ovoj oblasti, otvoriće se nove tržišne mogućnosti za domaće prevoznike i upravljače autobuskih stanica, otkloniti nejasnoće u primeni zakona, otkloniti pravne praznine, detaljnije i jasnije urediti pojedina pitanja i instituti.

Problemi koji će se rešiti donošenjem Predloga zakona ne bi se mogli rešiti donošenjem podzakonskih akata, odnosno preduzimanjem drugih mera u obavljanju poslova državne uprave, već isključivo donošenjem izmenama i dopunama važećeg Zakona, s obzirom da je reč o pitanjima i odnosima koji su predmet uređivanja zakona.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Članom 1. Predloga zakona propisano je da Ministarstvo izdaje sertifikat o profesionalnoj osposobljenosti i donosi rešenje o oslobađanju od polaganja ispita o profesionalnoj osposobljenosti lica odgovornog za prevoz, kao i da se protiv rešenja može izjaviti žalba Vladi.

Članom 2. Predloga zakona propisano je da ministar propisuje program i način polaganja ispita o profesionalnoj osposobljenosti, a ne i visinu troškova polaganja tog ispita.

Članom 3. Predloga zakona propisano je da se licenca za pružanje staničnih usluga može izdati sa rokom važenja do pet godina, kako privrednom društvu, drugom pravnom licu ili preduzetniku koji je vlasnik autobuske stanice, tako i privrednom društvu, drugom pravnom licu ili preduzetniku koji je obezbedio drugi valjan pravni osnov korišćenja iste.

Članom 4. Predloga zakona brisan je stav 2. člana 63. Zakona, jer je u vezi sa članom 179. Zakona.

Članom 5. Predloga zakona propisan je uslov pod kojim prevoznik može podneti zahtev za izmenu reda vožnje koji je prvi put registrovan u Ministarstvu, a zbog razloga propisanih u tač. 2) i 3) ovog člana.

Članom 6. Predloga zakona izvršeno je pravilno pozivanje na uslove za obavljanje međunarodnog linijskog prevoza.

U članu 7. Predloga zakona propisano je da se prevozom za sopstvene potrebe smatra i prevoz koji vrše pravna lica kada vrše osposobljavanje kandidata za vozače.

Čl. 8. i 9. Predloga zakona uređen je obavezni element potvrde, prijava promene podataka na osnovu kojih je izvršen upis u registar privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika koji vrše međunarodni prevoz za sopstvene potrebe, kao i obaveza vraćanja izdate potvrde i dato je ovlašćenje Ministru da propiše i obrazac potvrde o upisu u registar privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika koji vrše međunarodni prevoz za sopstvene potrebe.

Čl. 10, 11, 12, 13, 14. i 15. Predloga zakona izvršava se usaglašavanje Zakona sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru, preciziranje i upotpunjavanje inspekcijskih ovlašćenja, a određena ovlašćenja preneta su na nadležni carinski organ.

Članom 16. Predloga zakona propisana je novčana kazna za pravno lice i preduzetnika koje ne vrati izdatu potvrdu o upisu u registar privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika koji vrše međunarodni prevoz za sopstvene potrebe, kao i novčana kazna za korišćenje autobusa ili putničkog vozila koje je u inspekcijskom nadzoru isključeno iz saobraćaja.

Članom 17. Predloga zakona brisana je tačka 17) u članu 173. stav 1. Zakona jer je predmetni prekršaj, kako je napred navedeno, svrstan u član 169. Zakona u kome je propisana novčana kazna u većem iznosu, a propisana je i novčana kazna u većem iznosu za odgovorno lice i fizičko lice koji su odgovorni za izvršenje prekršaja iz člana 176. stav 1. Zakona.

Čl. 18. i 19. Predloga zakona privrednim društvima, drugim pravnim licima i preduzetnicima koji obavljaju delatnost javnog prevoza putnika u drumskom saobraćaju i delatnost pružanja staničnih usluga rok za usklađivanje poslovanja sa Zakonom o prevozu putnika u drumskom saobraćaju ("Službenom glasniku RS", broj 68/15) produžen je do 12. septembra 2018. godine.

Članom 20. Predloga zakona predviđeno je koji propisi će se primenjivati na postupke koji su po zahtevu stranaka započeti do stupanja na snagu ovog zakona, a za koje su ovim zakonom predviđena drugačiji uslovi u odnosu na uslove propisane Zakonom o prevozu putnika u drumskom saobraćaju ("Službenom glasniku RSˮ, broj 68/15).

Članom 21. Predloga zakona propisano je stupanje na snagu ovog zakona.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 27.03.2018.