Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O RAČUNOVODSTVU - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o računovodstvu ("Službeni glasnik RS", broj 62/13), u članu 15. posle stava 1. dodaju se novi stav 2. i stav 3, koji glase:

"Osnivač, odnosno vlasnik, kao i član organa upravljanja privrednog društva koje ima registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga, ne može biti pravno lice koje je osuđeno pravosnažnom presudom za krivično delo u smislu zakona kojim se uređuje odgovornost pravnih lica za krivična dela, odnosno fizičko lice koje je pravosnažno osuđeno za krivična dela iz stava 3. ovog člana.

Preduzetnik koji ima registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga ne može biti lice koje je pravosnažno osuđeno za krivična dela protiv prava po osnovu rada, privrede, imovine, pravosuđa, pranja novca, finansiranja terorizma, javnog reda i mira, pravnog saobraćaja i službene dužnosti.".

Dosadašnji stav 2. postaje stav 4.

Član 2.

U članu 46. stav 1. posle tačke 9) dodaje se tačka 9a), koja glasi:

"9a)      ne postupi u skladu sa odredbama člana 15. ovog zakona;".

Član 3.

Privredno društvo, odnosno preduzetnik, koji imaju registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga, dužni su da svoje poslovanje usklade sa odredbama ovog zakona najkasnije u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Zakon o računovodstvu (u daljem tekstu: Zakon) donet je 16. jula 2013. godine od strane Narodne skupštine Republike Srbije i objavljen u "Službenom glasniku RS", broj 62/13. Zakon je stupio na snagu 24. jula 2013. godine.

Zakonom se uređuju obveznici primene ovog zakona, razvrstavanje pravnih lica, organizacija računovodstva i računovodstvene isprave, uslovi i način vođenja poslovnih knjiga, priznavanje i vrednovanje pozicija u finansijskim izveštajima, sastavljanje, dostavljanje i javno objavljivanje finansijskih izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju, Registar finansijskih izveštaja, Nacionalna komisija za računovodstvo, kao i nadzor nad sprovođenjem odredbi ovog zakona.

Razlozi za usvajanje Predloga zakona o dopunama Zakona o računovodstvu (u daljem tekstu: Predlog zakona) sadržani su u obavezi Republike Srbije da usaglasi svoju zakonsku regulativu sa novim međunarodnim standardima u oblasti sprečavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorizma (Međunarodni standardi u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje – FATF Preporuke) koje su donete 2012. godine od strane Organizacije za kontrolu i sprečavanje pranja novca (u daljem tekstu: FATF).

Navedeni dokument predstavlja osnov na kome počiva rad MANIVAL-a, tela Saveta Evrope koje se bavi procenom usaglašenosti nacionalnih sistema za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma država članica Saveta Evrope sa međunarodnim standardima. Republika Srbija je u periodu decembar 2014. - april 2016. godine bila predmet petog kruga evaluacije, od strane Komiteta MANIVAL (u daljem tekstu: Komitet), u pogledu radnji i mera koje preduzima u cilju borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma. U svom Izveštaju, Komitet je konstatovao da nisu u potpunosti ispunjene preporuke FATF-a iz 2012. godine. Pomenuti izveštaj, između ostalog, sadrži Preporuku 28. koja se odnosi na regulisanje i nadzor nad radom nefinansijskog sektora, a kojom se predlaže i izmena propisa koji regulišu poslovanje subjekata u nefinansijskom sektoru u smislu zabrane krivično osuđivanim pravnim licima i fizičkim licima da budu osnivači i vlasnici privrednih društava koji su registrovani za pružanje računovodstvenih usluga, odnosno zabrane krivično osuđivanim fizičkim licima da se kao preduzetnici bave ovom delatnošću.

Imajući u vidu sve navedeno, a posebno obavezu Republike Srbije da dokaže konkretne napretke u svakoj od ključnih oblasti, kao i spremnost da kroz izmenu propisa zaštiti finansijski sistem od potencijalnih zloupotreba, te izbegne stavljanje Republike Srbije na listu država koje ne primenjuju međunarodne standarde u oblasti borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma, izrađen je Predlog zakona čije se usvajanje predlaže.

Odredbe Predloga zakona odnosiće se na sva pravna lica i preduzetnike koji su registrovani ili koji će biti registrovani za pružanje računovodstvenih usluga u smislu pribavljanja odgovarajućih uverenja o neosuđivanosti za propisana krivična dela.

III. SADRŽINA ZAKONA - OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Odredbom člana 1. Predloga zakona predloženo je da se dodaju novi stavovi u članu 15. Zakona u smislu da osnivač, odnosno vlasnik, kao i član organa upravljanja privrednog društva koje ima registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga, ne može biti pravno lice koje je osuđeno pravosnažnom presudom za krivično delo u smislu zakona kojim se uređuje odgovornost pravnih lica za krivična dela, odnosno fizičko lice koje je pravosnažno osuđeno za krivična dela iz stava 3. istog člana. Takođe, ni preduzetnik koji ima registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga ne može biti lice koje je pravosnažno osuđeno za krivična dela protiv prava po osnovu rada, privrede, imovine, pravosuđa, pranja novca, finansiranja terorizma, javnog reda i mira, pravnog saobraćaja i službene dužnosti.

Članom 2. Predloga zakona u članu 46. Zakona uvodi se kaznena odredba (privredni prestup za pravna lica, odnosno prekršaj za fizička lica) za nepoštovanje odredaba člana 15. Zakona (odredba o poveravanju vođenja poslovnih knjiga i sastavljanja finansijskih izveštaja, kao i novouvedene obaveze za osnivače i vlasnike "računovodstvenih agencija").

Odredbom člana 3. Predloga zakona određen je prelazni period u kojem su privredna društva, odnosno preduzetnici koji imaju registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga dužni da usklade svoje poslovanje sa odredbama ovog zakona (šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona).

Odredbom člana 4. Predloga zakona propisano je da ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

VI. PREGLED ODREDABA ZAKONA KOJE SE DOPUNjUJU

Član 15.

Vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja pravno lice, odnosno preduzetnik može poveriti ugovorom u pisanoj formi, u skladu sa zakonom, privrednom društvu ili preduzetniku, koji imaju registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga.

OSNIVAČ, ODNOSNO VLASNIK, KAO I ČLAN ORGANA UPRAVLjANjA PRIVREDNOG DRUŠTVA KOJE IMA REGISTROVANU PRETEŽNU DELATNOST ZA PRUŽANjE RAČUNOVODSTVENIH USLUGA, NE MOŽE BITI PRAVNO LICE KOJE JE OSUĐENO PRAVOSNAŽNOM PRESUDOM ZA KRIVIČNO DELO U SMISLU ZAKONA KOJIM SE UREĐUJE ODGOVORNOST PRAVNIH LICA ZA KRIVIČNA DELA, ODNOSNO FIZIČKO LICE KOJE JE PRAVOSNAŽNO OSUĐENO ZA KRIVIČNA DELA IZ STAVA 3. OVOG ČLANA.

PREDUZETNIK KOJI IMA REGISTROVANU PRETEŽNU DELATNOST ZA PRUŽANjE RAČUNOVODSTVENIH USLUGA NE MOŽE BITI LICE KOJE JE PRAVOSNAŽNO OSUĐENO ZA KRIVIČNA DELA PROTIV PRAVA PO OSNOVU RADA, PRIVREDE, IMOVINE, PRAVOSUĐA, PRANjA NOVCA, FINANSIRANjA TERORIZMA, JAVNOG REDA I MIRA, PRAVNOG SAOBRAĆAJA I SLUŽBENE DUŽNOSTI.

Odredba stava 1. ovog člana ne odnosi se na Narodnu banku Srbije, banke i druge finansijske institucije nad kojima, saglasno zakonu, nadzor vrši Narodna banka Srbije, društva za osiguranje, davaoce finansijskog lizinga, dobrovoljne penzijske fondove, društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima, investicione fondove, društva za upravljanje investicionim fondovima, berze, brokersko - dilerska društva i faktoring društva.

Član 46.

Novčanom kaznom od 100.000 do 3.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup pravno lice, ako:

1) se ne razvrsta na mikro, malo, srednje ili veliko pravno lice u skladu sa ovim zakonom (član 6.);

2) opštim aktom ne uredi organizaciju računovodstva na način iz člana 7. stav 1. ovog zakona;

3) vrši obradu podataka na računaru, a ne obezbedi računovodstveni softver koji omogućava funkcionisanje sistema internih računovodstvenih kontrola i onemogućava brisanje proknjiženih poslovnih promena (član 7. stav 3);

4) ne sastavlja računovodstvene isprave u skladu sa ovim zakonom (član 8.);

5) ne vrši proveru računovodstvenih isprava pre unosa u poslovne knjige (član 9.);

6) računovodstvene isprave i dokumentaciju ne dostavi na knjiženje u propisanom roku i ako poslovnu promenu ne proknjiži u poslovnim knjigama u propisanom roku (član 10.);

7) ne vodi poslovne knjige u skladu sa ovim zakonom (član 12.);

8) ne otvori poslovne knjige u skladu sa ovim zakonom (član 12.);

9) opštim aktom ne odredi lice kome se poverava vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja (član 14.);

9A) NE POSTUPI U SKLADU SA ODREDBAMA ČLANA 15. OVOG ZAKONA;

10) ne popiše imovinu i obaveze u skladu sa ovim zakonom (član 16.);

11) kao poverilac ne dostavi svom dužniku stanje neplaćenih računa i ako ne obelodani u Napomenama uz finansijske izveštaje neusaglašena potraživanja i obaveze (član 18. st. 2. i 4.);

12) ne sastavlja i ne prikazuje finansijske izveštaje u skladu sa ovim zakonom (čl. 20 - 22.);

13) ne zaključi poslovne knjige u skladu sa ovim zakonom (član 23.);

14) ne čuva računovodstvene isprave, poslovne knjige, finansijske izveštaje, godišnji izveštaj o poslovanju i revizorske izveštaje u rokovima i na način propisan ovim zakonom (član 24.);

15) ne zaštiti poslovne knjige koje se vode na elektronskom mediju u skladu sa ovim zakonom (član 24.);

16) ne sastavlja finansijske izveštaje u skladu sa ovim zakonom (čl. 25. i 27.);

17) ne izvrši reviziju finansijskih izveštaja (član 28.);

18) ne sastavi godišnji izveštaj o poslovanju (član 29.);

19) ne sastavlja poslovne knjige, izveštaje, odluke i druge finansijske informacije na srpskom jeziku i u dinarima (član 31.);

20) ne dostavi Agenciji finansijske izveštaje, godišnji izveštaj o poslovanju, revizorski izveštaj i ostalu dokumentaciju iz člana 34. ovog zakona radi objavljivanja, odnosno ne dostavi podatke za statističke i druge potrebe u rokovima propisanim ovim zakonom (čl. 33 - 35.);

21) ako podatke dobijene iz Registra finansijskih izveštaja koristi suprotno članu 41. ovog zakona.

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za privredni prestup i odgovorno lice u pravnom licu, novčanom kaznom od 20.000 do 150.000 dinara.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 27.03.2018.