Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PODSEĆAMO: ROKOVI U FEBRUARU 2019. GODINE


28. februar 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O GRADSKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA GRADA LESKOVCA ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 2/2010, 10/2010, 13/2010, 3/2012, 23/2014, 5/2015 i 51/2016, "Sl. glasnik RS", br. 15/2018 - odluka US i 17/2018 - ispr. odluke US)

Verzija na snazi: 28/02/2018

 

PRETPLATA NA PRAVNU BAZU PARAGRAF LEX: https://www.paragraf.rs/strane/pravna_baza_paragraf.html

 

28. februar 2019. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: OBVEZNICI I OBIM SASTAVLJANJA GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2018. GODINU: • Rok za izveštaj za statističke potrebe do 28.2.2019. godine i za izveštaj za javno objavljivanje do 30.6.2019. godine •

U skladu sa članom 35. Zakona o računovodstvu ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013 i 30/2018), rok za dostavljanje izveštaja za statističke potrebe, Agenciji je do kraja februara naredne godine, odnosno rok je do 28.2.2019. godine.

 

Dostavljanje podataka za statističke i druge potrebe

Član 35

 

Pravna lica i preduzetnici dužni su da, za statističke i druge potrebe, dostave Agenciji do kraja februara naredne godine: Bilans stanja, Bilans uspeha i Statistički izveštaj za poslovnu godinu koja je jednaka kalendarskoj.

 

Pravna lica, koja imaju poslovnu godinu različitu od kalendarske godine, dužna su da do kraja februara naredne godine dostave Agenciji Bilans stanja, Bilans uspeha i Statistički izveštaj za poslovnu godinu koja je jednaka kalendarskoj.

 

Podaci iz izveštaja iz st. 1. i 2. ovog člana ne mogu se ustupati trećim licima bez izričite saglasnosti pravnog lica i preduzetnika, niti se mogu javno objavljivati.

 

Oblik i sadržaj Statističkog izveštaja propisuje ministar nadležan za poslove finansija, Narodna banka Srbije, odnosno Komisija za hartije od vrednosti shodno nadležnostima iz ovog zakona.

 

Za pravna lica i preduzetnike koji su, uz izveštaje za statističku obradu iz st. 1. i 2. ovog člana, dostavili i ostale finansijske izveštaje i dokumentaciju iz čl. 33. i 34. ovog zakona, odnosno izjavu da dostavljaju redovne godišnje finansijske izveštaje, smatraće se da su ispunili i obavezu dostavljanja tih izveštaja za javno objavljivanje.

 

Izveštaji iz st. 1. i 2. ovog člana, potpisani kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika, unose se u poseban informacioni sistem Agencije i dostavljaju Agenciji u elektronskom obliku.

 

PRETPLATA NA ČASOPIS: https://www.paragraf.rs/strane/poreski.html

 

28. februar 2019. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: DOSTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2018. GODINU AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE: • Vrši se isključivo elektronskim putem s elektronskim potpisom zakonskog (ili ostalog) zastupnika •

U skladu sa članom 15. Pravilnika o uslovima i načinu javnog objavljivanja finansijskih izveštaja i vođenju registra finansijskih izveštaja ("Sl. glasnik RS", br. 127/2014, 101/2016 i 111/2017), obveznik koji nije imao poslovnih događaja, niti u poslovnim knjigama ima podatke o imovini i obavezama u izveštajnoj godini, dostavlja Agenciji izjavu o neaktivnosti potpisanu kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika do kraja februara naredne godine, odnosno do 28.2.2019. godine, putem Posebnog informacionog sistema.

 

Izjava o neaktivnosti

Član 15

 

Obveznik koji nije imao poslovnih događaja, niti u poslovnim knjigama ima podatke o imovini i obavezama u izveštajnoj godini, dostavlja Agenciji izjavu o neaktivnosti potpisanu kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika do kraja februara naredne godine putem Posebnog informacionog sistema.

 

Dostavljanjem izjave iz stava 1. ovog člana smatra se da je ispunjena obaveza dostavljanja izveštaja za statističke potrebe i redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za izveštajnu godinu na koju se izjava odnosi.

 

Zakonski zastupnik obveznika ne može poricati sadržinu izjave koju je dao u skladu sa stavom 1. ovog člana.

 

Obveznik koji je dostavio izjavu o neaktivnosti za izveštajnu godinu, smatra se mikro pravnim licem u narednoj godini shodno članu 6. Zakona.

 

PRETPLATA NA ČASOPIS: https://www.paragraf.rs/strane/poreski.html

 

28. februar 2019. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: OTVARANJE POSLOVNIH KNJIGA ZA 2019. GODINU: • Rok najkasnije do roka za dostavljanje finansijskih izveštaja •

Da bi se otvorile poslovne knjige za 2019. godinu neophodno je zaključiti poslovne knjige 2018. godine. Podsećamo da se u skladu sa članom 23. Zakona o računovodstvu ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013 i 30/2018 - dalje: Zakon), poslovne knjige zaključuju posle knjiženja svih poslovnih promena i obračuna na kraju poslovne godine, kao i u slučajevima statusnih promena, prestanka poslovanja i u drugim slučajevima u kojima je neophodno zaključiti poslovne knjige. Rok za zaključivanje poslovnih knjiga je najkasnije do roka za dostavljanje finansijskih izveštaja, odnosno:

• 28. februar 2019. godine - za pravna lica i preduzetnike koji uz izveštaje za statističke potrebe dostavljaju i redovne godišnje finansijske izveštaje i svu dokumentaciju koja se uz njih prilaže, a koja je propisana članom 34. Zakona, kao i za pravna lica i preduzetnike koji dostavljaju Izjavu o neaktivnosti.

 

Zaključivanje poslovnih knjiga

Član 23

 

Poslovne knjige se zaključuju posle knjiženja svih poslovnih promena i obračuna na kraju poslovne godine, kao i u slučajevima statusnih promena, prestanka poslovanja i u drugim slučajevima u kojima je neophodno zaključiti poslovne knjige.

 

Pomoćne knjige koje se koriste više od jedne godine zaključuju se po prestanku njihovog korišćenja.

 

Poslovne knjige se zaključuju najkasnije do roka za dostavljanje finansijskih izveštaja.

 

Dostavljanje dokumentacije uz finansijske izveštaje

Član 34

 

Pravna lica dužna su da, uz redovne i konsolidovane godišnje finansijske izveštaje iz člana 33. ovog zakona, dostave u originalu Agenciji:

1) odluku o usvajanju redovnih, odnosno konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja;

2) odluku o raspodeli dobiti, odnosno pokriću gubitka po redovnom godišnjem finansijskom izveštaju, ako je odlučeno da se dobit raspoređuje, odnosno da se vrši pokriće gubitka;

3) godišnji izveštaj o poslovanju u skladu sa ovim zakonom.

 

Pravna lica, koja imaju obavezu revizije finansijskih izveštaja u skladu sa zakonom kojim se uređuje revizija, dužna su da, pored dokumentacije iz stava 1. ovog člana dostave u originalu Agenciji revizorski izveštaj, koji je sastavljen u skladu sa zakonom i međunarodnim standardima revizije, uz koji se prilažu finansijski izveštaji koji su bili predmet revizije.

 

PRETPLATA NA ČASOPIS: https://www.paragraf.rs/strane/poreski.html

 

28. februar 2019. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Budžetski instruktor: GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJI KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA KOJI PRIMENJUJU KONTNI PLAN ZA BUDŽETSKI SISTEM ZA 2018. GODINU: • Popunjavanje, usvajanje i predaja izveštaja, šema logičke kontrole •

Rokovi predaje godišnjih finansijskih izveštaja propisani su odredbama člana 78. Zakona o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017 i 95/2018), gde je precizno utvrđeni za republički i lokalni nivo postupak pripreme, sastavljanja i podnošenja završnih računa budžeta Republike Srbije, budžeta lokalne vlasti i organizacija za obavezno socijalno osiguranje i godišnjih finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava i korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje, i to:

 

28. februar:

- indirektni korisnici sredstava budžeta Republike Srbije pripremaju godišnji finansijski izveštaj za prethodnu budžetsku godinu i podnose ga nadležnim direktnim korisnicima sredstava budžeta Republike Srbije,

- indirektni korisnici sredstava budžeta lokalne vlasti pripremaju godišnji finansijski izveštaj za prethodnu budžetsku godinu i podnose ga nadležnim direktnim korisnicima sredstava budžeta lokalne vlasti,

- pravosudni organi koji se u budžetu Republike Srbije iskazuju zbirno pripremaju godišnji finansijski izveštaj za prethodnu budžetsku godinu i podnose ga Visokom savetu sudstva, odnosno Državnom veću tužilaca,

- korisnici sredstava RFZO pripremaju godišnji finansijski izveštaj za prethodnu budžetsku godinu i podnose ga Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje,

- drugi korisnici javnih sredstava koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora osnovani od strane Republike Srbije pripremaju godišnji finansijski izveštaj za prethodnu budžetsku godinu i podnose ga nadležnom državnom organu Republike Srbije i

- drugi korisnici javnih sredstava koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora osnovani od strane lokalne vlasti pripremaju godišnji finansijski izveštaj za prethodnu budžetsku godinu i podnose ga nadležnom organu lokalne vlasti.

 

PRETPLATA NA ČASOPIS: https://www.paragraf.rs/strane/budzetski-komplet.html

 

28. februar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O SADRŽAJU I OBIMU PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I O PARTICIPACIJI ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 7/2019)

Odredbe člana 14. st. 2-6. ovog pravilnika primenjuju se do 28. februara 2019. godine.

 

Član 14.

Pravo na lekove i medicinska sredstva obuhvata:

1) pravo na lekove sa Liste lekova koji se propisuju na lekarski recept ili izdaju na nalog na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, u skladu sa opštim aktom kojim se uređuje Lista lekova;

2) pravo na medicinska sredstva koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, odnosno koja se propisuju na nalog ili se ugrađuju u organizam osiguranog lica u skladu sa opštim aktom kojim se uređuju vrste i standard medicinskih sredstava koja se ugrađuju u ljudski organizam.

Lekovi iz stava 1. tačka 1) ovog člana izdaju se uz lekarski recept za višekratno (obnovljivo) i jednokratno izdavanje u skladu sa zakonom kojim se uređuju lekovi i medicinska sredstva.

Lek iz stava 1. tačka 1) ovog člana propisuje se osiguranom licu u količini koja je neophodna do naredne kontrole, ali za period koji nije duži od pet dana kod akutnih oboljenja i stanja.

Lek iz stava 1. tačka 1) ovog člana propisuje se osiguranom licu, u količini koja je neophodna za period koji nije duži od 30 dana kod hroničnih oboljenja.

Izuzetno od stava 4. ovog člana, osiguranom licu sa hroničnim oboljenjem lek iz stava 1. tačka 1) ovog člana može da se propiše u količini koja je neophodna za period koji nije duži od 60 dana, ukoliko lekar proceni da za to postoje opravdani razlozi, na recept za jednokratno izdavanje.

Lekovi koji sadrže opojne droge ili psihotropne supstance, lekovi koji se koriste u lečenju HIV-a, lekovi iz grupe antineoplastika i imunomodulatora, kao i lekovi pod posebnim režimom izdavanja (Lista C) mogu se propisivati za period koji nije duži od 30 dana.

 

 

PRETPLATA NA PRAVNU BAZU PARAGRAF LEX: https://www.paragraf.rs/strane/pravna_baza_paragraf.html

 

28. februar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O LEGITIMACIJI RADNIKA NA ODREĐENIM DUŽNOSTIMA U MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 20/2000 i 31/2000)

Propis na snazi: 09/06/2000 - 28/02/2019

 

PRETPLATA NA PRAVNU BAZU PARAGRAF LEX: https://www.paragraf.rs/strane/pravna_baza_paragraf.html

 

28. februar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU I POSLOVA ODGOVORNOG LICA ("Sl. glasnik RS", br. 111/2013, 57/2014, 126/2014, 111/2015, 113/2017 - dr. zakon i 11/2019)

Varzija na snazi: 28/02/2019

 

PRETPLATA NA PRAVNU BAZU PARAGRAF LEX: https://www.paragraf.rs/strane/pravna_baza_paragraf.html

 

28. februar 2019. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Budžetski instruktor: SPECIFIČNOSTI IZRADE FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA ZA 2018. GODINU: • Instrukcija Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje •

Izveštaji po završnom računu dostavljaju se na obrascima koji su propisani Pravilnikom o načinu pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava, korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i budžetskih fondova ("Sl. glasnik RS", br. 18/2015 i 104/2018) i dodatnim izveštajima po zahtevu RFZO do 28. februara 2019. godine i to:

- u papirnoj formi u dva primerka i

- u elektronskoj formi.

 

PRETPLATA NA ČASOPIS: https://www.paragraf.rs/strane/budzetski-komplet.html

 

Izvor: Redakcija, 28.2.2019.