Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O POSTUPKU PRIJAVLJIVANJA I ODJAVLJIVANJA PREBIVALIŠTA I BORAVIŠTA GRAĐANA, PRIJAVLJIVANJU PRIVREMENOG BORAVKA U INOSTRANSTVU I POVRATAKA IZ INOSTRANSTVA, PASIVIZIRANJA PREBIVALIŠTA I BORAVIŠTA, OBRASCIMA I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE: Prijavu prebivališta novorođenog deteta čiji roditelji imaju različite adrese prijavljenog prebivališta, mogu da izvrše roditelji u zdravstvenoj ustanovi - porodilištu, popunjavanjem obrasca - prijava prebivališta (Obrazac 11)


Pravilnik o dopuni Pravilnika o postupku prijavljivanja i odjavljivanja prebivališta i boravišta građana, prijavljivanju privremenog boravka u inostranstvu i povrataka iz inostranstva, pasiviziranja prebivališta i boravišta, obrascima i načinu vođenja evidencije ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016) stupio je snagu 23. januara 2016. godine.

Novina u Pravilniku je da se određivanje jedinstvenog matičnog broja građana za novorođeno dete čija su oba roditelja državljani Republike Srbije i imaju prijavljeno prebivalište na istoj adresi, smatra se prijavom prebivališta novorođenog deteta na adresi njegovih roditelja, pri čemu se podatak o prijavi prebivališta novorođenog deteta unosi u elektronsku evidenciju nakon upisa novorođenog deteta u matičnu knjigu rođenih.

Prijavu prebivališta novorođenog deteta čiji roditelji imaju različite adrese prijavljenog prebivališta, mogu da izvrše roditelji u zdravstvenoj ustanovi - porodilištu, popunjavanjem obrasca - prijava prebivališta (Obrazac 11).

Popunjen obrazac prijave se, nakon upisa novorođenog deteta u matičnu knjigu rođenih, elektronskim putem prosleđuje organizacionoj jedinici Ministarstva unutrašnjih poslova po mestu u kome se vrši prijava, koja, ukoliko su ispunjeni zakonom propisani uslovi, vrši prijavu prebivališta novorođenog deteta, dok se popunjen obrazac prijave prosleđuje toj organizacionoj jedinici radi unosa i čuvanja u elektronskoj evidenciji.

Obrazac 11.

 PRIJAVA PREBIVALIŠTA

 

Broj prijave:

 

 

Datum:

 

 

Prijava podneta:

 

 

Podaci o licu:

 

JMBG:

 

 

 

Sadašnje:

Rođeno:

 

Ime:

 

 

Prezime:

 

 

Pol:

 

Dan, mesec i godina rođenja:

 

Mesto i opština:

 

Država rođenja:

 

 

Podaci o roditeljima:

 

Ime, prezime oca:

 

JMBG oca:

 

Ime, prezime majke:

 

JMBG majke:

 

 

 

Prebivalište koje se prijavljuje:

Prethodno prebivalište:

 

Mesto:

 

 

Opština:

 

 

Ulica:

 

 

Broj:

 

 

 

Dokument podnet na uvid:

 

Izvod iz matične knjige rođenih:

 

 

STR.

Tek. br.

Godina

 

Opština

Mes. kanc.

Mat. pod.

 

Lična karta:

 

Reg. br.

Organ izdavanja

Dokaz o starateljstvu

 

Dodatna dokumenta

 

     

Osnov prijave prebivališta:

pravo svojine

ugovor o zakupu stana

drugi pravni osnov

rešenje

Prijavu podnosi:

roditelj:

staratelj:

punomoćnik:

Roditelji su saglasni da se vrši obrada njihovih ličnih podataka u postupku prijave prebivališta novorođenog deteta, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti

______________________

 

_____________________________

(Potpis lica koje je utvrdilo identitet roditelja i prosledilo prijavu prebivališta organizacionoj jedinici MUP)

 

(Potpis podnosioca prijave)

 

 

 

_____________________________

 

(Potpis drugog roditelja)

Saglasnost drugog roditelja može biti data i na drugi zakonom propisan način. 

Izvor: Redakcija, 27.01.2016.