Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

MIŠLJENJE MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI PAUŠALNOG OPOREZIVANJA ADVOKATA


U vezi sa vašim dopisom broj: 15/2015 od 12. januara 2015. godine obaveštavamo vas: Odredbom člana 2. odredbe o izmenama i dopunama Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnoeti („Službeni glasnik RS”, broj 135/14), u članu 5. Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 65/01, 45/02, 47/02, 91/02, 23/03, 16/04, 76/04, 31/05, 25/13 i 119/13) dodat je stav 2. kojim je propisano da preduzetnicima kojima je povećana polazna osnovica za utvrđivanje visine paušalnog prihoda iz stava 1. ovog člana, u prvoj godini primene povećane polazne osnovice paušalni prihod se u odnosu na paušalni prihod za prethodnu godinu može uvećati najviše do 10%. S tim u vezi, odredba člana 5. stav 2. Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 65/01, 45/02, 47/02, 91/02, 2 3/03, 16/04. 76/04, 31/05, 25/13, 119/13 i 135/14 — u daljem tekstu: Uredba) primenjuje se kod utvrđivanja visine paušalnog prihoda za sve preduzetnike koji porez plaćaju na paušalno utvrđeni prihod, kod kojih je usled povećanja polazne osnovice (koju čini prosečna mesečna zarada korigovana za procenat koji se primenjuje za svaku konkretnu grupu prema članu 5. stav 1. Uredbe) došlo do uvećanja visine paušalnog prihoda (utvrđenog primenom elemenata iz člana 6. Uredbe na polaznu osnovicu), na način da povećanje visine paušalnog prihoda u prvoj godini primene povećane polazne osnovice može biti najviše do 10%, nezavisno od toga da li je preduzetnik podneo žalbu na rešenje doneto u skladu sa Uredbom o bližim uslovima, kriterijumima i elementimaza paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 65/01, 45/02, 47/02, 91/02, 23/03, 16/04, 76/04. 31/05, 25/13 i 119/13).

Pored toga, a s obzirom na to da Poreska uprava, prema Zaključku Vlade 05 broj: 413-16323/2014 od 19.12.2014. godine, treba da donese rešenja o utvrđivanju poreske obaveze za 2014. godinu u skladu sa Uredbom, donošenjem tih rešenja otkloniće se pravne posledice nastale donošenjem rešenja u skladu sa Uredbom o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti („Službeni glasnik RS, br. 65/01, 45/02, 47/02, 91/02, 23/03, 16/04, 76/04, 31/05, 25/13 i 119/ 13).

Kada je reč o imenovanju članova stručnog tima Ministarstva finansija koji će, u saradnji sa stručnim timom Advokatske komore Srbije, biti angažovani na usaglašavanju kriterijuma i elemenata za paušalno oporezivanje preduzetnika, imena članova stručnog tima Ministarstva finansija dostavićemo vam do kraja januara 2015. godine.

Izvor: Sajt AKS

Ako Vam je ova vest privukla pažnju - podelite je: