Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI


PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI

Član 1.

U Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS", br. 80/02, 84/02-ispravka, 23/03-ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-dr. zakon, 62/06-dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09-dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12-ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15-autentično tumačenje, 112/15, 15/16, 108/16 i 30/18), u članu 1. stav 2. briše se.

Dosadašnji stav 3. postaje stav 2.

Član 2.

U članu 2a stav 2. tačka 6) reči: "1a), 9), 12 i 13d)," zamenjuju se rečima: "9) i 12)".

Član 3.

U članu 3. stav 3. briše se.

Član 4.

U članu 11. stav 1. reči: "kao i prekršaje iz oblasti igara na sreću," brišu se.

Član 5.

U članu 55. posle stava 3. dodaje se novi stav 4, koji glasi:

"Izuzetno od stava 2. ovog člana, ako poreski obveznik ne podnese poresku prijavu, poresko rešenje o utvrđivanju poreza iz člana 54. stav 2. tačka 2) podtačka 2) ovog zakona, Poreska uprava donosi bez prethodnog izjašnjenja obveznika o činjenicama koje su od značaja za odlučivanje, kada se utvrđivanje poreza vrši na osnovu podataka iz evidencija nadležnih organa, odnosno dokumentacije izdate od strane nadležnih organa i javnih beležnika.".

Dosadašnji st. 4. i 5. postaju st. 5. i 6.

Član 6.

U članu 124. stav 2. reči: "kontrole priređivanja igara na sreću i " brišu se.

Član 7.

Glava treća OVLAŠĆENJA PORESKE UPRAVE U OBLASTI IGARA NA SREĆU, nazivi čl. 129m - 129r i čl. 129lj - 129r brišu se.

Član 8.

U članu 131. stav 1. tačka 4) tačka i zapeta na kraju zamenjuju se tačkom, a tačka 5) briše se.

Član 9.

U članu 159b stav 1. posle reči: "Državni organi i organizacije" dodaju se zapeta i reči: "organi teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, javna preduzeća i pravna i fizička lica kojima su poverena javna ovlašćenja", a posle reči: "utvrđivanje" dodaju se zapeta i reči: "kontrolu i naplatu".

Član 10.

U članu 160. tačka 1a) briše se.

U tački 6) zapeta i reči: "prekršaje propisane zakonom koji uređuje fiskalne kase, kao i prekršaje iz oblasti igara na sreću" zamenjuju se rečima: "i prekršaje propisane zakonom koji uređuje fiskalne kase".

Tačka 13d) briše se.

Član 11.

Naziv člana 181b i član 181b brišu se.

Član 12.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. marta 2019. godine.

O B R A Z L O Ž E NJ E

I USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 97. tač. 6. i 15. Ustava Republike Srbije, prema kojima Republika Srbija, između ostalog, uređuje poreski sistem i obezbeđuje finansiranje ostvarivanja prava i dužnosti Republike Srbije, utvrđenih Ustavom i zakonom.

II RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

- Problemi koje bi zakon trebalo da reši, odnosno ciljevi koji se zakonom postižu

Osnovni razlog za donošenje ovog zakona kojim se vrše izmene i dopune odredaba Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RSˮ, br. 80/02, 84/02 - ispravka, 23/03 - ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - dr. zakon, 62/06 - dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 - dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 - ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15 - autentično tumačenje, 112/15, 15/16, 108/16 i 30/18 - u daljem tekstu: Zakon), ogleda se u brisanju odredaba koje propisuju nadležnost Poreske uprave u oblasti igara na sreću i prebacivanje te nadležnosti na Upravu za igre na sreću.

Naime, ukazujemo da se kroz odredbe Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću, koji je takođe u proceduri usvajanja, osniva Uprava za igre na sreću kao organ uprave u sastavu Ministarstva finansija i uređuju se njena nadležnost i organizacija. Počev od 1. marta 2019. godine Uprava za igre na sreću samostalno izvršava poslove u oblasti igara na sreću na celokupnoj teritoriji Republike Srbije i organizuje se tako da obezbeđuje funkcionalno jedinstvo u sprovođenju propisa u oblasti igara na sreću.

Navedeni prenos nadležnosti predložen je iz razloga unapređenja efikasnosti kontrole poslovanja u oblasti igara na sreću, imajući u vidu da će se usvajanjem nove organizacione strukture Poreska uprava rasteretiti neporeskih aktivnosti prebacivanjem nadležnosti u oblasti igara na sreću na Upravu za igre na sreću, te potrebu postojanja jedinstvenog nadzora u navedenoj oblasti shodno odredbama zakona koji uređuje inspekcijski nadzor.

Takođe, ukazujemo da novoformirana Uprava za igre na sreću preuzima državne službenike u Poreskoj upravi - Sektoru za igre na sreću, kao i predmete, informacioni sistem, arhivu, opremu i sredstva za rad.

Pored navedenog, kao razlog za donošenje ovog zakona ogleda se u tome što je pojedine odredbe ovog zakona neophodno precizirati, odnosno izvršiti pravnotehničko usaglašavanje, kako bi se primena Zakona realizovala sa što manje tumačenja i na taj način doprinelo bržem sprovođenju poreskog postupka i efikasnijem radu poreske administracije, kao i većoj doslednosti u njegovoj primeni.

- Razmatrane mogućnosti da se problemi reše i bez donošenja zakona

Imajući u vidu da su predložena rešenja zakonska materija, nema mogućnosti da se ciljevi koji se žele postići reše bez donošenja zakona.

Zašto je donošenje zakona najbolji način za rešavanje problema

Uređivanjem ove materije zakonom daje se doprinos pravnoj sigurnosti i obezbeđuje transparentnost u vođenju poreske politike. Naime, zakon je opšti pravni akt koji se objavljuje i koji stvara jednaka prava i obaveze za sve subjekte koji se nađu u istoj poresko-pravnoj situaciji, čime se postiže transparentnost u njegovoj primeni.

III OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Uz čl. 1-4, čl. 6-8. i čl. 10. i 11. Predloga zakona - vodeći računa da novoformirana Uprava za igre na sreću, počev od 1. marta 2019. godine preuzima nadležnosti Poreske uprave u poslovima iz oblasti igara na sreću koji su, prema ZPPPA, u nadležnosti Ministarstva finansija - Poreske uprave, predlaže se brisanje predmetnih odredaba, sa primenom, takođe od 1. marta 2019. godine.

Uz čl. 5. i 9. Predloga zakona - u cilju ažuriranja baze podataka, povećanja obuhvata obveznika poreza na imovinu, kao i efikasnijeg administriranja drugih izvornih prihoda jedinica lokalnih samouprava, predlaže se izmena člana 55. Zakona, tako što se novim stavom 4. ovog člana propisuje da izuzetno, ako poreski obveznik ne podnese poresku prijavu, poresko rešenje o utvrđivanju poreza doneće se bez prethodnog izjašnjenja obveznika o činjenicama koje su od značaja za odlučivanje, kada su osnov za utvrđivanje poreza podaci iz evidencija nadležnih organa, odnosno dokumentacija izdata od strane nadležnih organa i javnih beležnika.

S tim u vezi, u članu 159b Zakona propisuje se obaveza, pored državnih organa i organizacija i za organe teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, javna preduzeća i pravna i fizička lica kojima su poverena javna ovlašćenja da na zahtev jedinica lokalnih samouprava dostavljaju podatke od značaja za utvrđivanje, kontrolu i naplatu izvornih prihoda jedinica lokalne samouprave.

Uz član 12. Predloga zakona - Predlaže se da ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbijeˮ, a primenjuje počev od 1. marta 2019. godine.

IV PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti dodatna finansijska sredstva u budžetu Republike Srbije.

V RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine ("Službeni glasnik RS", broj 20/12 - prečišćen tekst), imajući u vidu da je neophodno obezbediti nesmetan rad organa i organizacija čije se funkcionisanje finansira iz budžeta Republike Srbije, kao i da bi se obezbedili uslovi za blagovremenu primenu predloženih zakonskih rešenja, što može imati pozitivan uticaj na ostvarivanje pravne sigurnosti i obezbeđivanje transparentnosti u vođenju poreske politike.

VI ANALIZA EFEKATA ZAKONA

Budući da se ovim zakonom uređuju poreski postupak i poreska administracija, kako bi se u procesnom smislu doprinelo ostvarivanju mera fiskalne politike koje se uređuju materijalnim poreskim propisima, obračun efekata na bazi izmena i dopuna ovog zakona nije moguće precizno iskazati u apsolutnom iznosu, zbog čega on nije dat u ovim iznosima saglasno odredbi člana 40. stav 2. Poslovnika Vlade ("Službeni glasnik RS", br. 61/06- prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13 i 76/14).

Postoji nekoliko ključnih efekata predloženih promena u smislu jačanja pravne sigurnosti uspostavljanjem jasnih pravila i preciziranjem pojmova i postupaka koji osiguravaju jednoobraznost u postupanju Poreske uprave čime unapređuju uslove poslovanja obveznicima obezbeđujući izvesnost posledica određene poresko-pravne situacije, na koji način se otklanja neizvesnost koja se javlja kao posledica neusaglašenosti u ukupnom pravnom okviru za poslovanje.

Na koga će i kako će najverovatnije uticati rešenja u zakonu.

Predložena rešenja imaju uticaj na sve učesnike u poresko-pravnom postupku, dakle kako na same poreske obveznike i Poresku upravu, tako i na ostale subjekte koji su obavezni da učine neku radnju u poreskom postupku.

Zakon će imati pozitivan uticaj na:

Poresku upravu - imajući u vidu da će se usvajanjem nove organizacione strukture Poreska uprava rasteretiti neporeskih aktivnosti prebacivanjem nadležnosti u oblasti igara na sreću na Upravu za igre na sreću, a time i neposredno na sve poreske obveznike - vodeći računa o daljem unapređenju poslovanja u radu Poreske uprave čime se doprinosi i bržem i jednostavnijem radu Poreske uprave.

Kakve troškove će primena zakona stvoriti građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima).

Primena ovog zakona ne bi trebalo da stvori dodatne troškove poreskim obveznicima, imajući u vidu da novoformirana Uprava za igre na sreću preuzima državne službenike u Poreskoj upravi - Sektoru za igre na sreću, kao i predmete, informacioni sistem, arhivu, opremu i sredstva za rad.

Da li su pozitivne posledice donošenja zakona takve da opravdavaju troškove koje će on stvoriti.

Kao što je navedeno, poreski obveznici (privredni subjekti i fizička lica) neće snositi direktne troškove donošenjem ovog zakona, ali se takođe ocenjuje se da je potreba za prevazilaženjem problema veća od mogućih indirektnih troškova koje bi primena ovog zakona mogla stvoriti.

U pogledu odredaba kojima se propisuje da Uprava za igre na sreću počev od 1. marta 2019. godine preuzima nadležnosti Poreske uprave za obavljanje poslova u oblasti igara na sreću, koji su prema Zakonu, u nadležnosti Ministarstva finansija - Poreske uprave, ukazujemo da se kroz odredbe Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću, koji je takođe u proceduri usvajanja, propisuje da novoformirana Uprava za igre na sreću preuzima državne službenike u Poreskoj upravi - Sektoru za igre na sreću, kao i predmete, informacioni sistem, arhivu, opremu i sredstva za rad.

Navedeni prenos nadležnosti predložen je iz razloga unapređenja efikasnosti kontrole poslovanja u oblasti igara na sreću, imajući u vidu da će se usvajanjem nove organizacione strukture Poreska uprava rasteretiti neporeskih aktivnosti prebacivanjem nadležnosti u oblasti igara na sreću na Upravu za igre na sreću, te potrebu postojanja jedinstvenog nadzora u navedenoj oblasti shodno odredbama zakona koji uređuje inspekcijski nadzor.

Da li se zakonom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija.

Ocenjuje se da primena ovog zakona neće doprineti stvaranju novih privrednih subjekata ali će, u određenoj meri, posredstvom poboljšanja uslova poslovanja i jačanju pravne sigurnosti posredno pozitivno uticati na očuvanje tržišne konkurencije.

Da li su sve zainteresovane strane imale priliku da se izjasne o zakonu.

Prilikom izrade ovog zakonskog rešenja usvojene su inicijative za izmenom pojedinih odredaba zakona, kako od strane poreskih obveznika, tako i brojnih državnih organa i drugih organizacija.

Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji je u postupku pripreme dostavljen nadležnim organima.

Koje će se mere tokom primene zakona preduzeti da bi se ostvarilo ono što se donošenjem zakona namerava.

Ministarstvo finansija - Poreska uprava (za javne prihode koje utvrđuje, naplaćuje i kontroliše) i nadležni poreski organi jedinica lokalnih samouprava (za svoje izvorne javne prihode - lokalne poreze koje utvrđuje, naplaćuje i kontroliše) nadležni su za sprovođenje ovog zakona.

Posebno ističemo da Ministarstvo finansija, periodičnim publikovanjem Biltena službenih objašnjenja i stručnih mišljenja za primenu finansijskih propisa, njihovim objavljivanjem na zvaničnoj internet strani, kao i na drugi pogodan način, dodatno obezbeđuje transparentnost, informisanost i dostupnost informacijama, kako bi se na ovaj način doprinelo ostvarivanju ciljeva postavljenih donošenjem ovog zakona.

Kako bi se ostvarili ciljevi koji se donošenjem ovog zakona žele postići, po potrebi će ovo ministarstvo davati mišljenja o njegovoj primeni, a organi uprave odgovarajuća uputstva za njegovo sprovođenje.

Takođe, ukazujemo da će se u okviru Poreske uprave pripremiti instrukcije za postupanje, kako bi se obezbedila jednoobrazna primena odredaba zakona koje će se odnositi, kako na postupanje nadležnih organizacionih jedinica Poreske uprave, tako i na same poreske obveznike.

Izvor: