Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

INICIJATIVA ZA IZMENE ZAKONA O SUDIJAMA: Potrebno izjednačiti koeficijent za obračun zarada sudijama prekršajnih sudova sa koeficijentom sudija osnovnih sudova, a koeficijent sudijama Prekršajnog apelacionog suda sa koeficijentom sudija drugih sudova republičkog ranga


20. jula 2016. godine održana je sednica Komisije za sprovođenje Nacionalne strategije reforme pravosuđa za period 2013. – 2018. na kojoj je pod tačkom 3 dnevnog reda razmotrena Analiza položaja sudija prekršajnih sudova u Republici Srbiji i Izveštaj radne grupe za izmenu normativnog okvira radi unapređenja položaja sudija prekršajnih sudova i sudija Prekršajnog apelacionog suda.

Analizu i izveštaj je pripremila Radna grupa za izmenu normativnog okvira radi unapređenja položaja sudija prekršajnih sudova koju je, Odlukom formirala Komisija za sprovođenje Nacionalne strategije reforme pravosuđa, 27. juna 2014. godine.

Aktivno učešće u radu Komisije su uzeli Milan Marinović (predsednik radne grupe), Zoran Pašalić (predsednik Glavnog odbora Udruženja sudija prekršajnih sudova koje je i podnelo inicijativu za izjednačavanje položaja i statusa sudija prekršajnih sudova i Prekršajnog apelacionog suda) i Mirjana Nikolić (član radne grupe i generalni sekretar Udruženja).

Nakon iscrpnog izlaganja izveštaja radne grupe koja je konstatovala stvarne probleme sudija prekršajnih sudova sa posebnim apostrofom na neujednačen položaj sudija prekršajnih sudova sa sudijama drugih sudova opšte i posebne nadležnosti kao i neujednačen položaj sudija Prekršajnog apelacionog suda sa drugim sudijama sudova republičkog ranga, otvorena je diskusija u vezi ove teme.

Mišljenja, članova komisije, su različita pa čak i podeljena u vezi sa statusom (u normativnom smislu) sudija prekršajnih sudova i Prekršajnog Apelacionog suda. Uz svu iznetu argumentaciju postignut je konsenzus oko ovog pitanja i većinom glasova je izveštaj usvojen i poslat Ministarstvu pravde, na dalje postupanje i Vrhovnom kasacionom sudu na razmatranje.

Predlog radne grupe je da se, izmenom Zakona o sudijama ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 58/2009 - odluka US, 104/2009, 101/2010, 8/2012 - odluka US, 121/2012, 124/2012 - odluka US, 101/2013, 111/2014 - odluka US, 117/2014, 40/2015, 63/2015 - odluka US, 106/2015 i 63/2016 - odluka US) izjednače koeficijenti za obračun zarada sudijama prekršajnih sudova sa koeficijentom sudija osnovnih sudova, a koeficijent sudijama Prekršajnog apelacionog suda sa koeficijentom sudija drugih sudova republičkog ranga.

Sve napred navedeno, u praksi, znači da je sada na Ministarstvu pravde, kao predlagaču Zakona o sudijama i samim tim i izmenama Zakona o sudijama, da sprovede zakonsku proceduru.

Izvor: Vebsajt Udruženja sudija prekršajnih sudova Republike Srbije, 20.07.2016.
Naslov: Redakcija