Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

IZRAĐEN NACRT ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O SUDIJAMA


Ministarstvo pravde, kao ovlašćeni predlagač (u daljem tekstu: predlagač zakona), pripremilo je Nacrt zakona o dopuni Zakona o sudijama (u daljem tekstu: Nacrt zakona).

Nacrt zakona predviđa jednu dopunu važećeg Zakona o sudijama ("Sl. glasnik RS", br. 116/08, 58/09 -US, 104/09, 101/10, 8/12 -US, 121/12, 124/12 - US, 101/13, 111/14 - US i 117/14) (u daljem tekstu: Zakon). Nacrtom zakona se predlaže da sudiji Vrhovnog kasacionog suda, po sili zakona, prestaje radni vek kada navrši 67 godina života.

Kako je predlagač zakona naveo u Obrazloženju Nacrta zakona, u Zakonu je propisano da sudiji prestaje radni vek kad navrši 65 godina života, po sili zakona, bez obzira na stepen suda. Imajući u vidu da je Vrhovni kasacioni sud najviši sud u Republici Srbiji koji obezbeđuje jedinstvenu sudsku primenu prava i jednakost stranaka u sudskim postupcima, ali i činjenicu da su sudije Vrhovnog kasacionog suda najstručnije sudije, neophodno je da se u cilju zaštite prava na pravično suđenje omogući da ove sudije izuzetno mogu obavljati sudijsku funkciju dve godine duže od sudija nižeg stepena.

U prelaznim i završnim odredbama Nacrta zakona, predviđeno je da predložena dopuna Zakona stupi na snagu osmog dana od objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Izvor: Redakcija, 26.4.2015.