Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OKRUGLI STO: "PREDSTAVLJANJE ZAKONA O PLATNIM USLUGAMA"


 U cilju informisanja privrednika i bankara o novim zakonskim propisima i blagovremene pripreme za primenu zakona u praksi, predstavnici NBS predstavili su u Privrednoj komori Beograda Zakon o platnim uslugama ("Sl. glasnik RS", br. 139/2014), koji je usvojen 18. decembra 2014. godine, a primenjivaće se od 1.oktobra 2015. godine.

Osnovne odredbe i ciljeve Zakona predstavili su Dragana Stanić, zamenik generalnog direktora Sektora za platni sistem i Dejan Dević, zamenik generalnog direktora Direkcije za zakonodavno-pravne poslove Narodne banke Srbije. Zakon predstavlja osnov za unapređenje i modernizaciju postojećeg platnog sistema, kroz obezbeđenje pravnog okvira za primenu novih instrumenata plaćanja i uvođenje novih učesnika na domaćem tržištu platnih usluga. Zakon omogućava sigurniju, kvalitetniju i raznovrsniju uslugu plaćanja, znatno veću konkurentnost u pružanju platnih usluga, kao i veću zaštitu korisnika platnih usluga.

Ovim Zakonom je izvršeno i usaglašavanje pravnog okvira sa praksom EU. Prvi put se sistemski uređuju sve vrste platnih usluga, uključujući i one najsavremenije, posebno iz domena elektronskog i internet bankarstva, kao i usluge izvršavanja novčanih doznaka i platne transakcije koje se obavljaju korišćenjem savremenih telekomunikacionih ili informaciono-tehnoloških uređaja preko telekomunikacionih operatora. Zakon uređuje osnivanje i poslovanje novih platnih institucija i institucija elektronskog novca, uvodi se i definiše elektronski novac i uređuje njegovo izdavanje. Uspostavlja se jedinstven nadzor Narodne banke Srbije nad poslovanjem učesnika na tržištu platnih usluga. Zakon predviđa uspostavljanje jedinstvenog registra tekućih i drugih računa, pravnih i fizičkih lica.

U narednom periodu Narodna banka Srbije će sukcesivno donositi odgovarajuća podzakonska akta, čime će se zaokružiti zakonodavni okvir i omogućiti implementacija zakona u praksi. Zaključeno je da se, u skladu sa inicijativama privrednika, u narednom periodu organizuje okrugli sto, na kojem bi se razmatrala podzakonska regulativa i obaveze učesnika u procesu primene Zakona. 

Izvor: Vebsajt Privredne komore Beograda, 26.02.2015.