Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O USLOVIMA ZA ISPORUKU PRIRODNOG GASA: KOME SE UPUĆUJE PRIGOVOR NA RAČUN ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU ILI PRIRODNI GAS


Kupac električne energije i prirodnog gasa u slučaju sumnje u ispostavljeni račun, ima pravo da:

1.Podnese reklamaciju na ispostavljeni račun snabdevaču, koji je dužan da po reklamaciji na račun za električnu energiju odluči u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije (član 35. Uredbe o uslovima isporuke i snabdevanja električnom energijom), odnosno za prirodni gas u roku od 15 dana od dana prijema reklamacije (član 58. Zakona o zaštiti potrošača).

2.Ako je nezadovoljan načinom rešavanja reklamacije, kupac pravnu zaštitu može ostvariti na sledeći način:

AERSa) Za proveru iskazanih tarifa u smislu da li su iste propisane metodologijama za određivanje cene električne energije i prirodnog gasa za javno snabdevanje, kao i iskazanih jediničnih cena, može da se obrati Agenciji za energetiku Republike Srbije (čl. 46 i 67. Zakona o energetici).

b) Ukoliko se primedbe odnose na visinu i način obračuna utrošene električne energije i prirodnog gasa, prijava se podnosi Centru za zaštitu potrošača pri Ministarstvu spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija (član 147. Zakona o zaštiti potrošača).

Za proveru svođenja isporučene na obračunsku količinu prirodnog gasa, stranka se može obratiti Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine koje se stara o primeni Uredbe o uslovima za isporuku prirodnog gasa, u saradnji sa Ministarstvom spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija (član 181. Zakona o energetici).

Za javno snabdevanje, obračun može prethodno da se proveri na kalkulatoru postavljenom na sajtu Agencije:

• za električnu energiju: www.aers.rs/ Regulacija cena /Električna energija - Kalkulator

• za svođenje izmerene na obračunsku količinu prirodnog gasa: www.aers.rs/ Regulacija cena /Prirodni gas - Kalkulator

v) Kada je u pitanju kvalitet električne energije i prirodnog gasa, može se obratiti elektroenergetskim ili inspektorima opreme pod pritiskom (čl. 184, 186. i 187. Zakona o energetici).

Izvor: Vebsajt Agencije za energetiku, 26.1.2014.