Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O DOPUNI UREDBE O USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU POD KOJIMA SE GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U JAVNOJ SVOJINI MOŽE OTUĐITI ILI DATI U ZAKUP PO CENI MANJOJ OD TRŽIŠNE CENE, ODNOSNO ZAKUPNINE ILI BEZ NAKNADE, KAO I USLOVE, NAČIN I POSTUPAK RAZMENE NEPOKRETNOSTI - Tekst propisa


UREDBA O DOPUNI UREDBE O USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU POD KOJIMA SE GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U JAVNOJ SVOJINI MOŽE OTUĐITI ILI DATI U ZAKUP PO CENI MANJOJ OD TRŽIŠNE CENE, ODNOSNO ZAKUPNINE ILI BEZ NAKNADE, KAO I USLOVE, NAČIN I POSTUPAK RAZMENE NEPOKRETNOSTI

Na osnovu člana 99. st. 4, 11. i 12. i člana 100. stav 5. Zakona o planiranju i izgradnji("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014), Vlada donosi

UREDBU O DOPUNI UREDBE O USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU POD KOJIMA SE GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U JAVNOJ SVOJINI MOŽE OTUĐITI ILI DATI U ZAKUP PO CENI MANJOJ OD TRŽIŠNE CENE, ODNOSNO ZAKUPNINE ILI BEZ NAKNADE, KAO I USLOVE, NAČIN I POSTUPAK RAZMENE NEPOKRETNOSTI

Član 1.

U Uredbi o uslovima, načinu i postupku pod kojima se građevinsko zemljište u javnoj svojini može otuđiti ili dati u zakup po ceni manjoj od tržišne cene, odnosno zakupnine ili bez naknade, kao i uslove, način i postupak razmene nepokretnosti("Sl. glasnik RS", br. 61/2015) u članu 7. posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

"Izuzetno od odredbe stava 2. ovog člana, kada se radi o izgradnji proizvodnih objekata, bruto razvijena građevinska površina budućeg objekta može biti i manja od maksimalno bruto razvijene građevinske površine budućeg objekta, propisane planskim dokumentom za izgradnju na tom građevinskom zemljištu."

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

U Beogradu, 21. oktobra 2015. godine

Izvor: Press služba Vlade Srbije, 23.10.2015.