Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O OZAKONJENJU OBJEKATA: Odgovori Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture na pitanja o legalizaciji


Zakon o ozakonjenju objekata ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015 - dalje: Zakon) stupio je na snagu 27. novembra 2015. godine.

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture daje odgovore na neka od pitanja vlasnika nelegalno sagrađenih objekata.

* Zgrada od devet stanova i osam suvlasnika, isti suvlasnici su i na zemljištu. Zgrada je zidana 1987. godine legalno, ali sa "probijenom" kvadraturom. Ugovorom o gradnji regulisane saglasnosti suvlasnika. Nikakvih problema nije bilo do 2008, kada novi suvlasnik ulaskom u posed proširuje svoj stan "terasama" u prizemlju na račun zajedničkog suvlasničkog dvorišta, zbog čega se suvlasnici pravovremeno protive prijavama građevinskoj inspekciji Čukarice. Sekretarijat za legalizaciju je 2012. tražio od većine suvlasnika koji su se protivili izgradnji da u projekat zgrade ucrta i sporne "terase" što je bilo nenormalno da se uradi. Da li je moguće po novom Zakonu legalizovati celu zgradu bez tih spornih "terasa", kojima smo se pravovremeno protivili, a da vlasnik istih naknadno u okviru legalizacije svog stana reši pitanje saglasnosti suvlasnika, jer je zidao na zajedničkom zemljištu (koje je koristio drugi suvlasnik, a po ugovoru o načinu korišćenja dvorišta potpisan od strane jedina dva suvlasnika na tom vertikalno podeljenom delu zgrade i dvorišta)? Drugi problem su naknadne saglasnosti današnjih knjižnih suvlasnika zemljišta, jer ima vlasnika koji su prodali i odselili se na nepoznate adrese i jedan suvlasnik koji je pokojni, a stan mu je preprodat dalje pa je i adresa naslednika nepoznata. Naravno, i saglasnost suvlasnika spornih terasa.

Za sve što je u skladu sa izdatom građevinskom dozvolom potrebno je da ishodujete upotrebnu dozvolu. Svi radovi koji predstavljaju odstupanje od izdate građevinske dozvole, predmet su ozakonjenja. Ranije date saglasnosti se mogu prihvatiti u postupku ozakonjenja, ali samo za radove koji su navedeni. Za radove za koje u ranijem periodu nije data saglasnost - potrebno je pribaviti je od svih suvlasnika u skladu sa odredbama Zakona (s obzirom na to da su se u vreme gradnje tome protivili - član 10 Zakona).

* Da li je moguće legalizovati zgradu na osnovu starih saglasnosti iz vremena kad je zidana, 1987, a što je u stvari ugovor o gradnji tadašnjih suvlasnika od kojih svi današnji vuku pravni kontinuitet?

Moguće je, ali kada to utvrdi nadležni organ u postupku ozakonjenja.

* U pitanju je garaža površine 15m2, napravljena 1965. god. sa odobrenjem za gradnju po kome se objekat smatra privremenim, u dvorištu stambene zgrade, odnosno na zemljištu koje je sada u vlasništvu Grada. Zahtev za upis u katastar nije bio podnošen sve do pre mesec dana, kada je katastar upisao investitora kao držaoca, jer objekat nema upotrebnu dozvolu. Da li se na ovaj objekat odnosi čl. 2 stav 2 Zakona i da li nadležni organ treba da izda upotrebnu dozvolu bez nekih uslovljavanja? Koliko je od uticaja činjenica da je investitor prilikom izgradnje garaže prekoračio dozvoljenu površinu za dva kvadratna metra?

Ako objekat vratite u okvire izdate dozvole, tada se na predmetni objekat neće primenjivati Zakon o ozakonjenju, već je potrebno da organu koji je izdao građevinsku dozvolu podnesete zahtev za izdavanje upotrebne dozvole. Postupak izdavanja upotrebne dozvole se sprovodi u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014). Ako objekat zadržite u postojećem stanju, tada će odstupanje od izdate građevinske dozvole moći da se podvede pod Zakon o ozakonjenju. Uslov za izdavanje akta, po oba navedena pravna osnova, jeste da imate dokaz o odgovarajućem pravu na građevinskom zemljištu na kome je garaža izgrađena.

* Posedujem lokal na zelenoj pijaci, trenutno ga izdajem, nalazi se na zemljištu javnog preduzeća pijace i njima ga izdajem. Montažni objekat sam kupio pre 20 godina, EDB broj za struju je na moje ime. Zanima me da li se taj objekat može legalizovati po novom Zakonu?

Predmet ozakonjenja može biti objekat za koji vlasnik dostavi dokaz o odgovarajućem pravu na građevinskom zemljištu ili objektu, zavisno od toga koja vrsta radova, odnosno vrsta objekta je predmet ozakonjenja. Kao odgovarajuće pravo smatra se pravo svojine na objektu, odnosno pravo svojine, pravo korišćenja ili pravo zakupa na građevinskom zemljištu u javnoj svojini, kao i druga prava propisana Zakonom o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014), kao odgovarajuća prava na građevinskom zemljištu. Iz vaših navoda se da zaključiti da je reč o montažno-demontažnom objektu na javnoj površini, a takvi objekti ne mogu biti predmet ozakonjenja.

* Posle ostavinske rasprave, pola idealnog dela kuće je pripalo meni, a pola mojoj sestri... U međuvremenu, sestra mi je preminula i njena ćerka je postala vlasnik dela kuće. Ni sestra, ni moja sestričina nisu htele da podele kuću (tj. da se tačno zna šta je čije). Pre nekoliko dana saznao sam da je sestričina, putem ugovora o poklonu, svoj deo kuće dala jednom mom daljem rođaku. Taj rođak nije preveo u katastru tu svoju dobijenu imovinu. Ja želim da svoj deo kuće ozakonim, ali ne znam da li ću imati problema sa suvlasnikom kuće, tj. da li mi je potrebna njegova saglasnost u celom ovom procesu?

Predmet ozakonjenja je objekat koji je celina u građevinskom smislu i koji ispunjava i druge uslove propisane Zakonom. Vi možete nadležnom organu uputiti podnesak u kome tražite da se ozakonjenje sprovede i u odnosu na vas, kao idealnog suvlasnika nepokretnosti, ali je to činjenica koju morate dokazati u postupku. Ukoliko se vaš rođak tome ne protivi, nadležni organ će ovu činjenicu prihvatiti i rešenje o ozakonjenju doneti na oba suvlasnika.

* Hteo bih da legalizujem objekat, kuću, u Leštanima, teritorija opštine Grocka, a posedujem samo arhitektonski deo projekta, znači bez statike, struje, vodovoda. Da li je to dovoljno ili moram i ostatak da uradim?

U navedenoj situaciji morate proveriti da li je za vaš objekat predviđena izrada izveštaja ili projekta za izvođenje, a potom izraditi tehnički dokument prema zahtevu nadležnog organa. Ako je vlasnik nezakonito izgrađenog objekta dostavio tehničku dokumentaciju u skladu sa ranije važećim propisima o legalizaciji objekata, nadležni organ proverava da li sadržina te tehničke dokumentacije odgovara sadržini propisanoj za izveštaj o zatečenom stanju objekta, u skladu sa ovim Zakonom. Ako sadržina tehničke dokumentacije dostavljene u ranije vođenom postupku legalizacije odgovara po sadržini izveštaju o zatečenom stanju objekta, propisanom ovim Zakonom, nadležni organ to konstatuje i ranije dostavljeni dokument priznaje kao izveštaj o zatečenom stanju objekta, u smislu ovog Zakona. Konačni odgovor na ovo konkretno pitanje daće nadležni organ u postupku ozakonjenja.

Izvor: Vebsajt Novosti, 23.09.2016.
Naslov: Redakcija