Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PRAVILNIK O NAČINU PRIKUPLJANJA, ČUVANJA I DOSTAVLJANJA PODATAKA IZ ZAPISNIKA O UVIĐAJU SAOBRAĆAJNIH NEZGODA NEOPHODNIH ZA PROCENU I LIKVIDACIJU ŠTETA: Sistem digitalnog preuzimanja zapisnika o uviđaju saobraćajnih nezgoda građanima i njihovim advokatima uskraćuje pravo na preuzimanje zapisnika u policiji. Onima koji su pretrpeli štetu, u saobraćajnoj nezgodi, onemogućava se da blagovremeno saznaju sve činjenice od značaja za zaštitu njihovih prava i interesa


Septembra 2018. godine, MUP Srbije i Udruženje osiguravača Srbije uspostavili su sistem digitalnog preuzimanja zapisnika o uviđaju saobraćajnih nezgoda! Na taj način, međutim, građanima i njihovim advokatima uskraćeno je pravo na preuzimanje zapisnika o uviđaju u policiji.

Ovo upozoravaju iz Advokatske komore Beograda (AKB) uz napomenu da osnov ovakve prakse predstavlja Pravilnik o načinu prikupljanja, čuvanja i dostavljanja podataka iz zapisnika o uviđaju saobraćajnih nezgoda neophodnih za procenu i likvidaciju šteta (dalje: Pravilnik), koji je donelo Udruženje osiguravača Srbije. Ovim Pravilnikom je predviđeno da oštećeni građani mogu komunicirati samo sa osiguravajućim društvom koje treba da im nadoknadi štetu.

- Ovakvo rešenje je krajnje problematično - navode u Advokatskoj komori Beograda. - Pravilnik udruženja osiguravača ne može uskratiti pravo građana na podatke neophodne za ostvarenje prava na naknadu štete, koje podrazumeva da svako ko ima pravni interes, ima i pravo da dobije podatke o događaju u kojem je učestvovao i pravo da angažuje advokata koji će ga zastupati.

Član 7. ovog Pravilnika predviđa da oštećeno lice ima pravo da pismeno zatraži izveštaj o saobraćajnoj nezgodi i skicu lica mesta, samo ako mu zahtev bude odbijen u celosti ili delimično, ili iz nekog drugog razloga ne bude zadovoljno odlukom o šteti.

- Ova odredba ima za cilj da osiguravajuća društva oštećenima isplate što manje iznose štete, računajući na to da će oštećeni pristajati na bilo koji iznos koji mu ponude, jer nema zapisnik o uviđaju i skicu lica mesta i ne može proveriti da li ima, na primer, podeljene odgovornosti ili ne - navode u AKB.

Ovim načinom preuzimanja zapisnika o uviđaju, dve strane u postupku naknade štete ili budućem sudskom sporu (osiguravajuće društvo i oštećeni) stavljeni su u neravnopravan položaj, jer jedna strana ima sve informacije i dokaze, a druga strana nema praktično - ništa.

- Strane u sporu, u bilo kom postupku, moraju biti ravnopravne - navode iz AKB. - U konkretnom slučaju se onima, koji su pretrpeli štetu u saobraćajnoj nezgodi, onemogućava da blagovremeno saznaju sve činjenice od značaja za zaštitu njihovih prava i interesa.

Prema njihovim rečima, nije sporno da postoji potreba za elektronskom komunikacijom nadležnih uprava MUP sa osiguravajućim društvima, u cilju ubrzanja postupka naplate štete i smanjenja troškova poslovanja.

- Međutim, način na koji se taj cilj ostvaruje ne može da onemogućava oštećene građane, da kao strana u postupku, dobiju zapisnike o uviđaju i to bez odlaganja - navode u AKB.

Iz Advokatske komore Beograda poručuju da Zapisnik o uviđaju saobraćajne nezgode nije i ne može biti nekakav tajni dokument koji je dostupan samo ograničenom broju lica, pri čemu u taj krug lica ne spada oštećeni.

- Građanin koji je oštećen mora imati blagovremen i potpun uvid u dokaze koji predstavljaju osnov za utvrđivanja svih prava i obaveza koje proističu iz štetnog događaja - ističu u Komori.

Član 36. Zakona o advokaturi ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011 i 24/2012 - odluka US) propisuje da advokat, u cilju pružanja pravne pomoći, ima pravo da od državnih organa, ustanova, preduzeća i drugih organizacija traži i blagovremeno dobije informacije, spise i dokaze koji su u njihovom posedu ili pod njihovom kontrolom. Državni organi, ustanove i preduzeća dužni su da advokatu omoguće pristup ovim informacijama, spisima i dokazima.

Izvor: Vebsajt Novosti, Z. Uskoković, 24.06.2019.
Naslov: Redakcija