Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MINISTARSTVIMA- Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o ministarstvima ("Službeni glasnik RS", br. 44/14, 14/15, 54/15 i 96/15-dr.zakon), u članu 2. tačka 3) menja se i glasi:

"3) Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;". Posle tačke 3) dodaje se tačka 3a), koja glasi:

"3a) Ministarstvo zaštite životne sredine;".

Posle tačke 11) dodaje se tačka 11a), koja glasi: "11a) Ministarstvo za evropske integracije;".

Član 2.

U članu 4. stav 1. posle reči: "nadzor i pripremu predloga akata o imenovanju i razrešenju organa upravljanja u javnim preduzećima" dodaju se reči: "osim za javna preduzeća koja obavljaju delatnosti proizvodnje i snabdevanja električnom energijom, odnosno prirodnim gasom", a posle reči: "nadzor i pripremu predloga akata o imenovanju i razrešenju organa upravljanja i zastupnika kapitala u privrednim društvima i drugim oblicima organizovanja za obavljanje delatnosti sa državnim kapitalom" dodaju se reči: "osim za društva koja obavljaju delatnost proizvodnje i snabdevanja električnom energijom, odnosno prirodnim gasom; pripremu, predlaganje i sprovođenje propisa i mera u oblasti koncesija i javno-privatnog partnerstva".

Član 3.

Naziv člana 5. i član 5. menjaju se i glase:

"Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Član 5.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: strategiju i politiku razvoja poljoprivrede i prehrambene industrije; analizu proizvodnje i tržišta poljoprivrednih proizvoda; bilanse poljoprivredno-prehrambenih proizvoda i sistem robnih rezervi osnovnih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda; uređenje zajedničkog tržišta, mere tržišno-cenovne politike, strukturne politike i zemljišne politike u poljoprivredi; mere podsticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje; predlaganje sistemskih rešenja i mera zaštite pri uvozu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda; zaštitu i korišćenje poljoprivrednog zemljišta; proizvodnju agrarnih inputa za poljoprivrednu i prehrambenu industriju, proizvodnju i promet alkoholnih i bezalkoholnih pića, etanola, duvana i proizvoda od duvana i prehrambenih proizvoda; kontrolu kvaliteta poljoprivrednih proizvoda i prehrambenih proizvoda, vina, alkoholnih i bezalkoholnih pića, voćnih sokova, koncentrisanih voćnih sokova, voćnih nektara, voćnih sokova u prahu, mineralnih voda, etanola, duvana i proizvoda od duvana u unutrašnjem i spoljnom prometu; ruralni razvoj; zemljoradničko zadrugarstvo; stručne poljoprivredne službe; sistem tržišnih informacija u poljoprivredi; proizvodnju, certifikaciju i kontrolu kvaliteta i prometa semena i sadnog materijala; priznavanje i zaštitu sorti bilja i rasa domaćih životinja; očuvanje i održivo korišćenje biljnih i životinjskih genetičkih resursa za hranu i poljoprivredu; stvaranje uslova za pristup i realizaciju projekata iz delokruga tog ministarstva koji se finansiraju iz sredstava pretpristupnih fondova Evropske unije, donacija i drugih oblika razvojne pomoći; inspekcijski nadzor u oblasti poljoprivrede, kao i druge poslove određene zakonom.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede obavlja i poslove državne uprave koji se odnose na: upravljanje poljoprivrednim zemljištem u državnoj svojini; uspostavljanje i vođenje informacionog sistema o poljoprivrednom zemljištu u Republici Srbiji; dodeljivanje sredstava za izvođenje radova i praćenje realizacije godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u Republici Srbiji; praćenje izrade Poljoprivredne osnove Republike Srbije i njeno ostvarivanje; vođenje registra poljoprivrednih osnova jedinica lokalne samouprave, kao i druge poslove određene zakonom.

Uprava za veterinu, kao organ uprave u sastavu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede obavlja poslove državne uprave i stručne poslove koji se odnose na: zdravstvenu zaštitu životinja; veterinarsko-sanitarnu kontrolu u proizvodnji i u unutrašnjem i spoljnom prometu životinja, sporednih proizvoda životinjskog porekla, reproduktivnog materijala i drugih organizama i predmeta kojima se može preneti zarazna bolest, hrane za životinje i komponenti za proizvodnju hrane za životinje; registraciju, odnosno odobravanje i kontrolu rada objekata za proizvodnju namirnica životinjskog porekla (klanice, mlekare i dr.); registraciju, odnosno odobravanje i kontrolu objekata za proizvodnju hrane za životinje i neškodljivo uklanjanje leševa i sporednih proizvoda životinjskog porekla, kao i objekata za njihovu preradu; kontrolu proizvodnje i unutrašnji i spoljni promet lekova i bioloških sredstava za upotrebu u veterini, kao i druge poslove određene zakonom.

Uprava za zaštitu bilja, kao organ uprave u sastavu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede obavlja poslove državne uprave i stručne poslove koji se odnose na: zaštitu bilja od zaraznih bolesti i štetočina; kontrolu sredstava za zaštitu bilja i đubriva u proizvodnji, unutrašnjem i spoljnom prometu; kontrolu primene sredstava za zaštitu bilja; proizvodnju i registraciju sredstava za zaštitu bilja i ishranu bilja; utvrđivanje ispunjenosti uslova, procenu rizika i sprovođenje mera kontrole vezanih za biološku sigurnost kod ograničene upotrebe, uvođenja u proizvodnju, stavljanje u promet i uvoz genetički modifikovanih organizama; fitosanitarni nadzor i inspekciju u unutrašnjem i spoljnom prometu bilja, semena i sadnog materijala, kao i druge poslove određene zakonom.

Republička direkcija za vode, kao organ uprave u sastavu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede obavlja poslove državne uprave i stručne poslove koji se odnose na: politiku vodoprivrede; višenamensko korišćenje voda; vodosnabdevanje, izuzev distribucije vode; zaštitu od voda; sprovođenje mera zaštite voda i plansku racionalizaciju potrošnje vode; uređenje vodnih režima; praćenje i održavanje režima voda koji čine i presecaju granicu Republike Srbije; inspekcijski nadzor u oblasti vodoprivrede, kao i druge poslove određene zakonom.

Uprava za šume, kao organ uprave u sastavu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede obavlja poslove državne uprave i stručne poslove koji se odnose na: politiku šumarstva; očuvanje šuma; unapređenje i korišćenje šuma i divljači; sprovođenje mera zaštite šuma i divljači; kontrolu semena i sadnog materijala u šumarstvu; inspekcijski nadzor u oblasti šumarstva i lovstva, kao i druge poslove određene zakonom."

Član 4.

Posle člana 5. dodaju se naziv člana i član 5a, koji glase:

"Ministarstvo zaštite životne sredine

Član 5a

Ministarstvo zaštite životne sredine obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: osnove zaštite životne sredine; sistem zaštite i unapređenja životne sredine; nacionalne parkove, inspekcijski nadzor u oblasti zaštite životne sredine; primenu rezultata naučnih i tehnoloških istraživanja i istraživanja razvoja u oblasti

životne sredine; sprovođenje Konvencije o učešću javnosti, dostupnosti informacija i pravu na pravnu zaštitu u oblasti životne sredine; zaštitu prirode; zaštitu vazduha; zaštitu ozonskog omotača; klimatske promene; prekogranično zagađenje vazduha i vode; zaštitu voda od zagađivanja radi sprečavanja pogoršanja kvaliteta površinskih i podzemnih voda; utvrđivanje uslova zaštite životne sredine u planiranju prostora i izgradnji objekata; zaštitu od velikog hemijskog udesa i učešće u reagovanju u slučaju hemijskih udesa; zaštitu od buke i vibracija; zaštitu od jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja; upravljanje hemikalijama i biocidnim proizvodima; sprovođenje Konvencije o hemijskom oružju u skladu sa zakonom; upravljanje otpadom, izuzev radioaktivnim otpadom; odobravanje prekograničnog prometa otpada i zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta, kao i druge poslove određene zakonom.

Agencija za zaštitu životne sredine, kao organ uprave u sastavu Ministarstva zaštite životne sredine, sa svojstvom pravnog lica, obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: razvoj, usklađivanje i vođenje nacionalnog informacionog sistema zaštite životne sredine (praćenje stanja činilaca životne sredine kroz indikatore životne sredine; registar zagađujućih materija i dr.); sprovođenje državnog monitoringa kvaliteta vazduha i voda, uključujući sprovođenje propisanih i usaglašenih programa za kontrolu kvaliteta vazduha, površinskih voda i podzemnih voda prve izdani i padavina; upravljanje Nacionalnom laboratorijom; prikupljanje i objedinjavanje podataka o životnoj sredini, njihovu obradu i izradu izveštaja o stanju životne sredine i sprovođenju politike zaštite životne sredine; razvoj postupaka za obradu podataka o životnoj sredini i njihovu procenu; vođenje podataka o najboljim dostupnim tehnikama i praksama i njihovoj primeni u oblasti zaštite životne sredine; saradnju sa Evropskom agencijom za zaštitu životne sredine (EEA) i Evropskom mrežom za informacije i posmatranje (EIONET), kao i druge poslove određene zakonom."

Član 5.

U članu 7. stav 2. posle reči: "naftnu i gasnu privredu;" dodaju se reči: "pripremu predloga akata o imenovanju i razrešenju organa upravljanja, kao i drugih akata koja se odnose na rad i poslovanje javnih preduzeća i društava koja obavljaju delatnost proizvodnje i snabdevanja električnom energijom, odnosno prirodnim gasom;".

Član 6.

U članu 8. stav 2. reči: "propise u oblasti stranih ulaganja, koncesija i javno-privatnog partnerstva" zamenjuju se rečima: "propise u oblasti stranih ulaganja".

Član 7.

U članu 9. stav 1. reči: "javnih beležnika" zamenjuju se rečima: "pravosudnih profesija", posle reči: "analitiku rada pravosudnih organa" dodaju se reči: "i pravosudnih profesija; održavanje, razvoj i koordinisanje pravosudnog informacionog sistema", a reči: "stvaranje uslova za pristup i realizaciju projekata iz delokruga tog ministarstva koji se finansiraju iz sredstava pretpristupnih fondova Evropske unije, donacija i drugih oblika razvojne pomoći," zamenjuju se rečima: "programiranje, sprovođenje i praćenje sprovođenja projekata koji se finansiraju iz sredstava pretpristupnih fondova Evropske unije, donacija i drugih oblika razvojne pomoći iz delokruga tog ministarstva; koordinaciju aktivnosti ostalih institucija u okviru svog delokruga u procesu programiranja, sprovođenja i praćenja sprovođenja projekata koji se finansiraju iz sredstava razvojne pomoći, ".

 

Član 8.

U članu 10. stav 5. briše se.

Član 9.

U članu 13. stav 1. posle reči: "pripremu učešća predstavnika Republike Srbije na međunarodnim konferencijama ili pregovorima za zaključivanje međunarodnih ugovora;" dodaju se reči: "poslove u vezi sa učešćem predstavnika Republike Srbije u multinacionalnim operacijama – misijama i organizaciju i obezbeđivanje učešća civila u tim operacijama – misijama, u saradnji sa drugim nadležnim državnim organima, saglasno posebnom zakonu; razvojnu saradnju namenjenu inostranstvu i koordiniranje upućivanja humanitarne pomoći, u saradnji sa drugim nadležnim organima, saglasno posebnom zakonu;".

Član 10.

Posle člana 13. dodaju se naziv člana i član 13a koji glase:

"Ministarstvo za evropske integracije

Član 13a

Ministarstvo za evropske integracije obavlja poslove državne uprave i sa njima povezane stručne poslove koji se odnose na: koordinaciju, praćenje i izveštavanje u vezi sa procesom pridruživanja i pristupanja Evropskoj uniji; koordinaciju pristupnih pregovora sa Evropskom unijom i rada tela osnovanih za potrebe pregovora; usmeravanje rada Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji i davanje obaveznih instrukcija i uputstava, shodno politici Vlade; analitičku podršku radu Pregovaračkog tima; koordinaciju sprovođenja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i rada zajedničkih tela osnovanih tim sporazumom; koordinaciju pripreme strateških dokumenata u vezi sa procesom pristupanja Evropskoj uniji; koordinaciju pripreme i sprovođenja Nacionalnog programa za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije; koordinaciju saradnje organa državne uprave sa Evropskom komisijom i drugim stručnim telima Evropske unije, kao i saradnju u procesu pridruživanja i pristupanja sa institucijama Evropske unije, državama članicama, kandidatima i potencijalnim kandidatima; praćenje i podsticanje usklađivanja propisa Republike Srbije sa propisima i standardima Evropske unije i obaveštavanje Evropske unije i javnosti o tome; pomoć ministarstvima i posebnim organizacijama u usklađivanju propisa sa propisima Evropske unije; uspostavljanje i razvoj sistema za korišćenje strukturnih i kohezionih fondova Evropske unije; pripremu dokumenata kojim se definišu razvojni ciljevi i prioriteti za finansiranje iz strukturnih i kohezionih fondova Evropske unije; praćenje sprovođenja, vrednovanje i izveštavanje o sprovođenju programskih dokumenata finansiranih iz strukturnih i kohezionih fondova Evropske unije; koordinaciju procesa selekcije i prioritizacije infrastrukturnih projekata za finansiranje iz sredstava Evropske unije i ostalih izvora; koordinaciju programiranja IPA sredstava, kao i identifikaciju sredstava i utvrđivanje prioriteta za finansiranje iz IPA sredstava i sredstava međunarodne pomoći; praćenje i izveštavanje o realizaciji IPA sredstava i sredstava međunarodne pomoći u svrhu ispunjavanja strateških razvojnih prioriteta; organizaciju procesa vrednovanja sprovođenja IPA programa; koordinaciju međunarodne bilateralne i multilateralne donatorske pomoći Republici Srbiji; rukovođenje operativnom strukturom i nacionalnim telom za programe prekogranične i transnacionalne saradnje; učestvovanje u zajedničkim odborima za praćenje i usmeravanje rada zajedničkih odbora za praćenje programa, kao i rada zajedničkih tehničkih sekretarijata za programe prekogranične saradnje na teritoriji Republike Srbije; koordiniranje instrumentima za sprovođenje makro-regionalnih strategija; praćenje izvršavanja obaveza koje ministarstva i posebne organizacije imaju u pridruživanju i pristupanju Evropskoj uniji; koordinaciju prevođenja i pripreme nacionalne verzije propisa Evropske unije i prevoda zakonodavstva Republike Srbije na jedan od zvaničnih jezika Evropske unije; informisanje javnosti i promociju aktivnosti u procesu pridruživanja i pristupanja Evropskoj uniji i korišćenju međunarodne razvojne pomoći, uključujući IPA sredstva; koordinaciju i sprovođenje obuke iz oblasti Evropske unije.

Ministarstvo za evropske integracije ostvaruje saradnju sa Misijom Republike Srbije pri Evropskoj uniji u procesu pridruživanja i pristupanja Evropskoj uniji, kao i saradnju sa Ministarstvom spoljnih poslova i drugim nadležnim organima državne uprave u razmatranju pitanja koja se odnose na definisanje potreba i popunjavanje stručnog dela diplomatskog kadra Misije Republike Srbije pri Evropskoj uniji u svim fazama evropskih integracija, kao i druge poslove iz oblasti pridruživanja i pristupanja Evropskoj uniji."

Član 11.

U članu 25. stav 2. menja se i glasi:

"Nadzor nad radom Republičke direkcije za robne rezerve vrši Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, a Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ‒ u delu poslovanja Direkcije sa osnovnim poljoprivredno-prehrambenim proizvodima."

Član 12.

U članu 27. stav 2. menja se i glasi:

"Nadzor nad radom Republičkog hidrometeorološkog zavoda vrši Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede."

Član 13.

Danom stupanja na snagu ovog zakona Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine nastavlja sa radom kao Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u skladu sa delokrugom utvrđenim ovim zakonom.

Danom stupanja na snagu ovog zakona počinju da rade prema položaju i delokrugu koji je utvrđen ovim zakonom:

1)         Ministarstvo zaštite životne sredine;

2)         Ministarstvo za evropske integracije.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da rade Direkcija za elektronsku upravu i Kancelarija za evropske integracije.

Organi uprave u sastavu Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine nastavljaju da rade od dana stupanja na snagu ovog zakona u sastavu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, odnosno Ministarstva zaštite životne sredine, u skladu sa ovim zakonom.

Ministarstvo privrede preuzima od Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu za vršenje nadležnosti u oblasti koncesija i javno-privatnog partnerstva.

Ministarstvo zaštite životne sredine preuzima od Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine zaposlene i postavljena lica, kao i prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu za vršenje nadležnosti u oblasti zaštite životne sredine.

Ministarstvo za evropske integracije preuzima od Kancelarije za evropske integracije zaposlene i postavljena lica, kao i prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu za obavljanje poslova utvrđenih ovim zakonom. Ministarstvo za evropske integracije preuzima lica angažovana u Kabinetu ministra bez portfelja zaduženog za evropske integracije, lica angažovana u Generalnom sekretarijatu Vlade za potrebe rada Pregovaračkog tima, kao i prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu za obavljanje poslova utvrđenih ovim zakonom.

Ministarstva kojima je ovim zakonom promenjen delokrug uskladiće pravilnike o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta sa odredbama ovog zakona u roku od 30 dana od dana njegovog stupanja na snagu.

Ministarstva koja počinju da rade danom stupanja na snagu ovog zakona doneće pravilnike o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Uredba o osnivanju Kancelarije za evropske integracije ("Službeni glasnik RS", br. 126/07, 117/08, 42/10, 48/10 i 106/12).

Član 14.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije.

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA I OBRAZLOŽENJE POJEDINAČNIH REŠENJA

Predloženom zakonom vrši se delimična reorganizacija postojeće strukture ministarstava obrazovanih važećim Zakonom o ministarstvima ("Službeni glasnik RS", br. 44/14, 14/15, 54/15 i 96/15-dr.zakon), tako što se predlaže osnivanje novih ministarstava, i to Ministarstva zaštite životne sredine (čl. 1. i 4. Predloga zakona) i Ministarstva za evropske integracije (čl. 1. i 10. Predloga zakona).

Osnivanje Ministarstva zaštite životne sredine predlaže se imajući u vidu značaj koji očuvanje i zaštita životne sredine imaju kada je u pitanju kvalitet života građana i njihovo zdravlje, ali i zbog značajnih i složenih obaveza koje Republika Srbija mora ispuniti u ovoj oblasti u procesu pridruživanja Evropskoj uniji.

Kako je poslove koji se odnose na zaštitu životne sredine do sada obavljalo postojeće Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, predlaže se i izmena delokruga tog ministarstva koje bi promenilo naziv u Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i nastavilo sa radom nakon stupanja na snagu ovog zakona sa izmenjenim delokrugom (čl. 1, 3. i 13. Predloga zakona).

Osnivanje Ministarstva za evropske integracije predlaže se usled značajno većih obaveza i obima poslova u procesu pridruživanja Evropskoj uniji u odnosu na ranije postojeći, a posebno imajući u vidu sve veće obaveze u pogledu neposredne komunikacije sa samim institucijama Evropske unije, na šta može bolje odgovoriti ministarstvo kao samostalni organ državne uprave, nego što bi to mogla dosadašnja služba Vlade ‒ Kancelarija za evropske integracije.

S tim u vezi, predlaže se i prestanak rada Kancelarije za evropske integracije, s obzirom na to da će njene poslove preuzeti Ministarstvo za evropske integracije (član 13. Predloga zakona).

Predlaže se i izmena u delokrugu Ministarstva privrede, tako što bi Ministarstvo rudarstva i energetike preuzelo poslove koji se odnose na pripremu predloga akata o imenovanju i razrešenju organa upravljanja, kao i drugih akata koji se odnose na poslovanje javnih preduzeća i društava koja obavljaju delatnost proizvodnje i snabdevanja električnom energijom, odnosno prirodnim gasom (čl. 2. i 5. Predloga zakona). Ova izmena je uslovljena potrebom usaglašavanja sa važećim Zakonom o energetici, ali i potrebom usaglašavanja sa standardima Evropske unije u ovoj oblasti. Prema tim standardima, jedno ministarstvo ne može vršiti kontrolu i nad operatorom prenosnog sistema i kontrolu nad energetskim subjektima koji obavljaju energetske delatnosti proizvodnje i snabdevanja električnom energijom, odnosno prirodnim gasom.

Takođe, predlaže se i da Ministarstvo privrede preuzme od Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija poslove koji se odnose na propise u oblasti koncesija i javno-privatnog partnerstva (čl. 2, 6. i 13. Predloga zakona).

Izmene u delokrugu Ministarstva pravde posledica su usklađivanja sa, u međuvremenu donetim, zakonima koji uređuju pravosudne profesije i rad pravosudnih organa (član 7. Predloga zakona).

Imajući u vidu obaveze koje proizlaze iz pregovaračkog procesa, a koje su definisane, kako u dokumentima Evropske unije, tako i u nacionalnim dokumentima, od kojih je najznačajniji Nacionalni program za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije (NPAA), Ministarstvo spoljnih poslova je u obavezi da, pored postojećih, preuzme i nove nadležnosti. U pogledu međunarodne razvojne saradnje, to ministarstvo bi, u saradnji sa drugim državnim organima, trebalo da obavlja poslove vezane za razvojnu saradnju namenjenu inostranstvu i da koordinira upućivanje humanitarne pomoći, kao i pripremu zakona o razvojnoj saradnji i humanitarnoj pomoći, koji bi, prema obavezama preciziranim u NPAA, trebalo da bude završen u III kvartalu 2018. godine. Što se obezbeđenja učešća civila u multinacionalnim operacijama ‒ misijama tiče, Vlada je 4. maja 2017. godine donela zaključak kojim je prihvaćen Izveštaj Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije o potrebi uspostavljanja nacionalnog zakonodavnog okvira i institucionalnih kapaciteta za učešće civilnih struktura iz Republike Srbije u multinacionalnim operacijama. Istim zaključkom zaduženo je Ministarstvo spoljnih poslova da, u saradnji sa Podgrupom Ministarstva odbrane i Vojske Srbije zaduženom za obezbeđivanje zakonskog okvira i jačanje institucionalnih kapaciteta za učešće Republike Srbije u civilnim misijama Evropske unije u okviru Pregovaračke grupe za Poglavlje 31 – Spoljna, bezbednosna i odbrambena politika, započne rad na izradi Akcionog plana za stvaranje kapaciteta za upućivanje civila u multinacionalne operacije, kao i na implementaciji drugih zadataka sadržanih u Izveštaju. Radi realizacije svih navedenih zadataka, neophodno je precizirati nove nadležnosti Ministarstva spoljnih poslova u pogledu, kako razvojne saradnje i humanitarne pomoći, tako u pogledu obezbeđivanja učešća civila u multinacionalnim operacijama ‒ misijama (član 9. Predloga zakona).

Osnivanje posebnog Ministarstva zaštite životne sredine i izmenjeni delokrug Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede uzročno-posledično su zahtevali i izmene u pogledu nadzora nad radom Republičke direkcije za robne rezerve i

Republičkog hidrometeorološkog zavoda (čl. 11. i 12. Predloga zakona).

 Ostala predložena rešenja su prelaznog karaktera i imaju za cilj nesmetano sprovođenje predložene reorganizacije.

IV. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razlozi za donošenje predloženog zakona po hitnom postupku sadržani su u potrebi da se spreče štetne posledice po rad organa i organizacija, imajući u vidu da je ocenjeno da bi osnivanje Ministarstva zaštite životne sredine i Ministarstva za evropske integracije u znatnoj meri doprinelo unapređenju društvenih odnosa u oblastima za koje se ta dva ministarstva obrazuju, kao i efikasnijem radu državne uprave.

V. RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE DA ZAKON STUPI NA SNAGU PRE OSMOG DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA U "SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE"

Predlaže se da zakon stupi na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", da bi se što pre stekli uslovi za početak rada Ministarstva zaštite životne sredine i Ministarstva za evropske integracije, jer je ocenjeno da bi to u znatnoj meri doprinelo unapređenju društvenih odnosa u oblastima za koje se ta dva ministarstva obrazuju, kao i efikasnijem radu državne uprave.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 23.06.2017.