Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

VISOKI SAVET SUDSTVA: Raspisan konkurs za izbor 286 sudija u sudovima opšte i posebne nadležnosti


Visoki savet sudstva na osnovu člana 47. Zakona o sudijama ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 58/2009 - odluka US, 104/2009, 101/2010, 8/2012 - odluka US, 121/2012, 124/2012 - odluka US, 101/2013, 111/2014 - odluka US, 117/2014, 40/2015, 63/2015 - odluka US, 106/2015, 63/2016 - odluka US i 47/2017), člana 5. Pravilnika o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti za izbor sudije na stalnoj sudijskoj funkciji u drugi ili viši sud i o kriterijumima za predlaganje kandidata za predsednika suda ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016), člana 4. stav 3. Pravilnika o programu i načinu polaganja ispita na kome se ocenjuje stručnost i osposobljenost kandidata za sudiju koji se prvi put bira ("Sl. glasnik RS", br. 7/2018), čl. 40, 41, 42. i 43. Poslovnika o radu Visokog saveta sudstva ("Sl. glasnik RS", br. 29/2013, 4/2016, 91/2016, 24/2017 i 7/2018), a u vezi sa Odlukom o broju sudija u sudovima ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015, 6/2016, 11/2016, 48/2016, 73/2016, 104/2016, 24/2017, 31/2017, 54/2017 i 10/2018), oglašava izbor sudija za:

 I

Naziv suda Broj sudija

1. Upravni sud 10

2. Prekršajni apelacioni sud 7

 II

1. Apelacioni sud u Beogradu 4

2. Apelacioni sud u Kragujevcu 3

3. Apelacioni sud u Nišu 3

4. Apelacioni sud u Novom Sadu 1

 III

1. Viši sud u Beogradu 16

3. Viši sud u Vranju 2

4. Viši sud u Zaječaru 1

5. Viši sud u Zrenjaninu 1

8. Viši sud u Kragujevcu 2

9. Viši sud u Kraljevu 7

13. Viši sud u Nišu 7

14. Viši sud u Novom Pazaru 2

15. Viši sud u Novom Sadu 7

16. Viši sud u Požarevcu 2

17. Viši sud u Prokuplju 1

18. Viši sud u Smederevu 1

19. Viši sud u Somboru 1

20. Viši sud u Sremskoj Mitrovici 1

21. Viši sud u Subotici 1

22. Viši sud u Čačku 2

23. Viši sud u Šapcu 1

 IV

 1. Prvi osnovni sud u Beogradu 22

 2. Drugi osnovni sud u Beogradu 6

 3. Treći osnovni sud u Beogradu 7

 4. Osnovni sud u Aleksincu 1

 5. Osnovni sud u Aranđelovcu 3

 6. Osnovni sud u Bačkoj Palanci 1

 7. Osnovni sud u Boru 1

 8. Osnovni sud u Brusu 1

 9. Osnovni sud u Bujanovcu 1

 10. Osnovni sud u Valjevu 1

 11. Osnovni sud u Velikoj Plani 1

 12. Osnovni sud u Vranju 2

 13. Osnovni sud u Vrbasu 2

 14. Osnovni sud u Vršcu 1

 15. Osnovni sud u Despotovcu 3

 16. Osnovni sud u Dimitrovgradu 1

 17. Osnovni sud u Zaječaru 1

 18. Osnovni sud u Zrenjaninu 2

 19. Osnovni sud u Jagodini 1

 20. Osnovni sud u Kikindi 1

 21. Osnovni sud u Knjaževcu 2

 22. Osnovni sud u Kragujevcu 10

 23. Osnovni sud u Kraljevu 1

 24. Osnovni sud u Kruševcu 8

 25. Osnovni sud u Lazarevcu 2

 26. Osnovni sud u Lebanu 1

 27. Osnovni sud u Leskovcu 4

 28. Osnovni sud u Loznici 3

 29. Osnovni sud u Mladenovcu 1

 30. Osnovni sud u Nišu 12

 31. Osnovni sud u Novom Pazaru 4

 32. Osnovni sud u Novom Sadu 10

 33. Osnovni sud u Obrenovcu 1

 34. Osnovni sud u Pančevu 3

 35. Osnovni sud u Pirotu 2

 36. Osnovni sud u Požarevcu 1

 37. Osnovni sud u Požegi 1

 38. Osnovni sud u Prokuplju 4

 39. Osnovni sud u Rumi 1

 40. Osnovni sud u Senti 1

 41. Osnovni sud u Sjenici 1

 42. Osnovni sud u Smederevu 4

 43. Osnovni sud u Somboru 1

 44. Osnovni sud u Staroj Pazovi 1

 45. Osnovni sud u Subotici 1

 46. Osnovni sud u Surdulici 2

 47. Osnovni sud u Ubu 1

 48. Osnovni sud u Užicu 2

 49. Osnovni sud u Čačku 1

 V

1. Privredni sud u Beogradu 8

2. Privredni sud Valjevo 1

3. Privredni sud Zrenjanin 1

4. Privredni sud Kragujevac 2

5. Privredni sud Kraljevo 1

6. Privredni sud Leskovac 4

7. Privredni sud Niš 1

8. Privredni sud Novi Sad 1

9. Privredni sud Požarevac 2

10. Privredni sud Sombor 1

 VI

1. Prekršajni sud u Aranđelovcu 1

2. Prekršajni sud u Beogradu 14

3. Prekršajni sud u Valjevu 2

4. Prekršajni sud u Vranju 3

5.. Prekršajni sud u Vršcu 1

6. Prekršajni sud u Gornjem Milanovcu 1

7 Prekršajni sud u Zrenjaninu 1

8. Prekršajni sud u Jagodini 2

9. Prekršajni sud u Kragujevcu 1

10. Prekršajni sud u Kraljevu 2

11. Prekršajni sud u Kruševcu 2

12. Prekršajni sud u Lazarevcu 2

13. Prekršajni sud u Leskovcu 2

14. Prekršajni sud u Nišu 4

15. Prekršajni sud u Novom Pazaru 1

16. Prekršajni sud u Novom Sadu 2

17. Prekršajni sud u Obrenovcu 1

18. Prekršajni sud u Požarevcu 1

19. Prekršajni sud u Požegi 2

20. Prekršajni sud u Prijepolju 2

21. Prekršajni sud u Prokuplju 1

22. Prekršajni sud u Rumi 2

23. Prekršajni sud u Senti 2

24. Prekršajni sud u Smederevu 1

25. Prekršajni sud u Somboru 1

26. Prekršajni sud u Subotici 1

27. Prekršajni sud u Užicu 1

28. Prekršajni sud u Čačku 1

Pozivaju se zainteresovani kandidati koji ispunjavaju uslove propisane odredbama člana 43, člana 44. alineja 1, 2, 3, 4. i člana 45. Zakona o sudijama da podnesu prijavu.

Prijava na oglas sadrži naziv suda za koji kandidat konkuriše, jedinstveni matični broj građana (JMBG), adresu i potpis kandidata.

Kandidati iz reda sudija podnose prijavu na oglas i ličnu i radnu biografiju.

Kandidati iz reda sudijskih pomoćnika, ostali kandidati i kandidati koji su završili početnu obuku u Pravosudnoj akademiji su dužni da popune izjavu kojom se opredeljuju za mogućnost da Savet po službenoj dužnosti pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili će to kandidat učiniti sam.

Kandidati iz reda sudijskih pomoćnika podnose prijavu na oglas, ličnu i radnu biografiju, uverenje nadležnog organa da se ne vodi krivični postupak (ne starije od šest meseci), uverenje nadležnog organa da kandidat nije osuđivan (ne starije od šest meseci) i original ili overenu kopiju dokaza o radnom iskustvu posle položenog pravosudnog ispita.

Ostali kandidati podnose prijavu na oglas, ličnu i radnu biografiju, original ili overenu kopiju diplome o završenom pravnom fakultetu, original ili overenu kopiju uverenja o položenom pravosudnom ispitu, original ili overenu kopiju uverenja o državljanstvu Republike Srbije, uverenje nadležnog organa da se ne vodi krivični postupak (ne starije od šest meseci), uverenje nadležnog organa da kandidat nije osuđivan (ne starije od šest meseci) i original ili overenu kopiju dokaza o radnom iskustvu posle položenog pravosudnog ispita.

Kandidat koji je završio početnu obuku u Pravosudnoj akademiji, pored prijave na oglas, lične i radne biografije i dokumentacije iz prethodnog stava oglasa, dostavlja i overenu kopiju uverenja o završenoj početnoj obuci.

Kandidat koji je lice sa posebnim potrebama uz prijavu za oglas dostavlja i zahtev za korišćenje dodatnih pomagala i verodostojnu medicinsku dokumentaciju, u kopiji.

Kandidat koji konkuriše za neke od sudova opšte nadležnosti, a dužan je da polaže ispit, obavezan je da u prijavi navede da li će pisani zadatak raditi iz građanske ili krivične materije.

O vremenu i mestu održavanja ispita Komisija Visokog saveta sudstva obaveštava kandidate najmanje deset dana pre dana održavanja ispita, objavljivanjem na internet stranici Saveta, čime se smatra da su kandidati uredno obavešteni.

O vremenu i mestu održavanja razgovora Komisija Visokog saveta sudstva obaveštava kandidate najmanje osam dana pre dana održavanja razgovora, objavljivanjem na internet stranici Saveta, čime se smatra da su kandidati uredno obavešteni.

Prijave na oglas podnose se Savetu u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u "Sl. glasniku RS".

Nedozvoljene, nepotpune i neblagovremene prijave Komisija Visokog saveta sudstva će odbaciti zaključkom.

Prijave se podnose Visokom savetu sudstva, Beograd, Resavska 42, sa naznakom: "Oglas za izbor sudija u sudovima opšte i posebne nadležnosti".

Izvor: Vebsajt Visokog saveta sudstva, 23.02.2018.
Naslov: Redakcija