Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ROKOVI PROPISANI ZAKONSKIM AKTIMA KOJI NASTUPAJU U MARTU 2018. GODINE


Samostalni član Zakona o izmenama i dopunama
Krivičnog zakonika

("Sl. glasnik RS", br. 94/2016)

Član 42[s4]

Ovaj zakon stupa na snagu 1. juna 2017. godine, izuzev odredaba člana 24, člana 27. i čl. 35. do 38. ovog zakona koje stupaju na snagu 1. marta 2018. godine i odredaba člana 41. koje stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

ZAKON O AGENCIJI ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 53/2010, 66/2011 - odluka US, 67/2013 - odluka US, 112/2013 - autentično tumačenje i 8/2015 - odluka US)

Podnošenje izveštaja o radu Agencije

Član 26

Agencija je dužna da podnese godišnji izveštaj o radu Narodnoj skupštini, najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu. 

Obaveza obaveštavanja i vođenje evidencije o poklonu

Član 41

Državni ili drugi organ, organizacija ili javna služba iz stava 1. ovog člana obavezni su da o poklonima iz stava 1. ovog člana vode posebnu evidenciju. Kopija evidencije za prethodnu kalendarsku godinu dostavlja se Agenciji, najkasnije do 1. marta tekuće godine. 

ZAKON O AMBALAŽI I AMBALAŽNOM OTPADU ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009)

Izveštaj proizvođača, uvoznika, pakera/punioca i isporučioca

Član 39

Proizvođač, uvoznik, paker/punilac i isporučilac iz člana 23. ovog zakona dužan je da do 31. marta tekuće godine dostavi Agenciji za zaštitu životne sredine (u daljem tekstu: Agencija) izveštaj o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom u prethodnoj godini.

Krajnji korisnik iz člana 27. ovog zakona dostavlja Agenciji izveštaj iz stava 1. ovog člana do 31. marta tekuće godine, koji sadrži podatke o vrsti i količini ambalaže koju je sam uvezao za sopstvene potrebe.

Izveštaj operatera

Član 40

Operater je dužan da dostavi Agenciji izveštaj o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom u toku prethodne godine do 31. marta tekuće godine.

ZAKON O BIOCIDNIM PROIZVODIMA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 92/2011 i 25/2015)

Član 26 

Nosilac rešenja o upisu biocidnog proizvoda u Privremenu listu i nosilac odobrenja dužan je da se pridržava uslova za stavljanje u promet biocidnog proizvoda iz tih akata, da obeleži biocidni proizvod i da u bezbednosnom listu za taj biocidni proizvod navede načine i uslove njegovog korišćenja određene tim aktima. 

Nosilac rešenja o upisu biocidnog proizvoda u Privremenu listu i nosilac odobrenja dužan je da vodi evidenciju o količinama biocidnog proizvoda stavljenog u promet, ukupnom prometu biocidnog proizvoda koji je ostvario u prethodnoj godini, količinama zaliha i količinama biocidnog proizvoda povučenog sa tržišta, kao i o licima kojima je biocidni proizvod prodat, odnosno ustupljen. 

Podatke iz evidencije lice iz stava 1. ovog člana dužno je da dostavi Ministarstvu najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu, kao i da ih čuva najmanje 10 godina.

VIII UVOZ BIOCIDNIH PROIZVODA

Član 38

Carinski organ dozvoliće uvoz biocidnog proizvoda za koji je doneto rešenje o upisu biocidnog proizvoda u Privremenu listu, izdato odobrenje ili privremena dozvola, odnosno potvrda. 

Carinski organ dužan je da Ministarstvu dostavi do 31. marta tekuće godine izveštaj o realizovanom uvozu biocidnih proizvoda u prethodnoj godini.

2. Prekršaji

Član 60

Novčanom kaznom od 500.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako: 

2) podatke iz evidencije ne dostavi najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu, odnosno ne čuva ih najmanje 10 godina (član 26. stav 3);

ZAKON O BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTOJ OPLODNJI ("Sl. glasnik RS", br. 40/2017 i 113/2017 - dr. zakon)

Vođenje dokumentacije i izveštaja

Član 22

Centar za BMPO, odnosno Banka mora voditi dokumentaciju o svojim aktivnostima koja sadrži najmanje podatke o vrsti i broju testiranih, dobijenih, obrađenih, očuvanih, skladištenih i distribuiranih ili na drugi način rešenih reproduktivnih ćelija, oplođenih jajnih ćelija i embriona, podatke o količini i načinu rešavanja reproduktivnih tkiva, kao i podatke o poreklu i upotrebi reproduktivnih ćelija, tkiva i embriona za ljudsku upotrebu. 

Podatke iz stava 1. ovog člana centar za BMPO, odnosno Banka dostavljaju Upravi u godišnjem izveštaju o aktivnostima iz stava 1. ovog člana do marta tekuće godine za prethodnu godinu. 

Godišnji izveštaji o aktivnostima iz stava 1. ovog člana dostupni su javnosti.

ZAKON O BUDŽETSKOM SISTEMU ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon, 103/2015, 99/2016 i 113/2017)

Srednjoročni prioriteti javnih investicija

Član 27j

Budžetski korisnici dostavljaju Ministarstvu srednjoročne prioritete javnih investicija u okviru predloga za prioritetne oblasti finansiranja najkasnije do 15. marta.

ZAKON O BUDŽETSKOM SISTEMU ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon, 103/2015, 99/2016 i 113/2017)

Budžetski kalendar

Član 31

Postupak pripreme i donošenja budžeta i finansijskih planova organizacija za obavezno socijalno osiguranje izvršava se prema budžetskom kalendaru, i to:

1) Kalendar za nivo Republike Srbije:

 (2) 15. mart - direktni korisnici sredstava budžeta Republike Srbije na osnovu instrukcije iz podtačke (1) ove tačke dostavljaju Ministarstvu predloge za utvrđivanje prioritetnih oblasti finansiranja za budžetsku i naredne dve fiskalne godine, kao i godišnji izveštaj o učinku programa za prethodnu godinu;

Rokovi iz stava 1. ovog člana predstavljaju krajnje rokove u budžetskom kalendaru.

Fiskalna godina i privremeno finansiranje

Član 46

Izuzetno, period privremenog finansiranja se može produžiti za još tri meseca, tako da ukupno traje šest meseci, ako se budžet ne donese ni do 15. marta tekuće budžetske godine. U periodu privremenog finansiranja januar - jun u pogledu obima i rasporeda rashoda i izdataka primenjuje se ograničenje iz stava 5. ovog člana srazmerno periodu privremenog finansiranja.

Član 68b

Poslove koordinacije aktivnosti u oblasti suzbijanja nepravilnosti i prevara u postupanju sa finansijskim sredstvima Evropske unije, podrške radu mreže za suzbijanje nepravilnosti i prevara, koordinacije pravne, operativne i tehničke saradnje sa Evropskom kancelarijom za borbu protiv prevara i drugim nadležnim telima i službama Evropske komisije, kao i administrativne provere prijavljenih nepravilnosti u postupanju sa finansijskim sredstvima Evropske unije obavlja Ministarstvo.

Ministarstvo dostavlja Vladi godišnji izveštaj o aktivnostima iz stava 1. ovog člana, koja ga podnosi Narodnoj skupštini do 31. marta tekuće godine za prethodnu budžetsku godinu.

Kalendar za podnošenje godišnjih finansijskih izveštaja

Član 78

Postupak pripreme, sastavljanja i podnošenja završnih računa budžeta Republike Srbije, budžeta lokalne vlasti i organizacija za obavezno socijalno osiguranje i godišnjih finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava i korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje izvršava se prema sledećem kalendaru, i to:

1) Kalendar za nivo Republike Srbije:

 (2) 31. mart - direktni korisnici sredstava budžeta Republike Srbije pripremaju godišnji izveštaj i podnose ga Upravi za trezor, a direktni korisnici sredstava budžeta Republike Srbije koji u svojoj nadležnosti imaju indirektne korisnike sredstava budžeta Republike Srbije kontrolišu, sravnjuju podatke iz njihovih godišnjih izveštaja o izvršenju budžeta i sastavljaju konsolidovani godišnji izveštaj o izvršenju budžeta koji podnose Upravi za trezor; Visoki savet sudstva, odnosno Državno veće tužilaca kontrolišu, sravnjuju podatke iz godišnjih izveštaja o izvršenju budžeta pravosudnih organa koji se iskazuju zbirno u okviru njihovih razdela i sastavljaju konsolidovane godišnje izveštaje o izvršenju budžeta, koje podnose Upravi za trezor;

2) Kalendar završnih računa budžeta lokalne vlasti:

 (2) 31. mart - direktni korisnici sredstava budžeta lokalne vlasti pripremaju godišnji izveštaj koji sadrži godišnji izveštaj o učinku programa za prethodnu godinu i podnose ga lokalnom organu uprave nadležnom za finansije, a direktni korisnici sredstava budžeta lokalne vlasti koji u svojoj nadležnosti imaju indirektne korisnike sredstava budžeta lokalne vlasti kontrolišu, sravnjuju podatke iz njihovih godišnjih izveštaja o izvršenju budžeta i sastavljaju konsolidovani godišnji izveštaj o izvršenju budžeta koji sadrži godišnji izveštaj o učinku programa za prethodnu godinu, koji podnose lokalnom organu uprave nadležnom za finansije;

Rokovi iz stava 1. ovog člana predstavljaju krajnje rokove u kalendaru za podnošenje godišnjih finansijskih izveštaja i drugih akata.

Član 79a

Republička direkcija za imovinu Republike Srbije, koja vodi jedinstvenu evidenciju nepokretnosti i zbirnu evidenciju pokretnih stvari u svojini Republike Srbije, dužna je da do 31. marta tekuće godine, dostavi Ministarstvu - Upravi za trezor, izveštaj o strukturi i vrednosti imovine Republike Srbije, na osnovu dobijenih izveštaja o strukturi i vrednosti imovine korisnika sredstava u svojini Republike Srbije, radi sastavljanja završnog računa budžeta Republike Srbije za prethodnu godinu.

Sadržaj izveštaja iz stava 1. ovog člana propisaće ministar.

Finansijsko upravljanje i kontrola

Član 81

Rukovodilac iz stava 4. ovog člana do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu na propisani način izveštava ministra o adekvatnosti i funkcionisanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole.

Interna revizija

Član 82

Rukovodilac iz stava 1. ovog člana do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu na propisani način izveštava ministra o funkcionisanju sistema interne revizije.

Izveštavanje

Član 91

Ministar dostavlja godišnji izveštaj o radu budžetske inspekcije Vladi, koja ga podnosi Narodnoj skupštini do 31. marta tekuće za prethodnu budžetsku godinu.

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o budžetskom sistemu

("Sl. glasnik RS", br. 103/2015)

Član 16[s7]

Odredbe ovog zakona koje se odnose na rodno odgovorno budžetiranje primenjivaće se na budžetske korisnike u skladu sa godišnjim planom postupnog uvođenja rodno odgovornog budžetiranja, a u celini do donošenja budžeta Republike Srbije i budžeta lokalnih vlasti za 2020. godinu.

Plan postupnog uvođenja rodno odgovornog budžetiranja iz stava 1. ovog člana, odnosno broj programa i broj budžetskih korisnika donosi ministar nadležan za finansije, pokrajinski sekretar za finansije, odnosno organ nadležan za budžet jedinice lokalne samouprave, u saradnji sa institucijama nadležnim za unapređenje rodne ravnopravnosti, najkasnije do 31. marta tekuće godine za narednu godinu.

ZAKON O DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOVIMA I PENZIJSKIM PLANOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005 i 31/2011)

Poslovne knjige i izveštavanje društva za upravljanje

Član 27

Društvo za upravljanje dužno je da Narodnoj banci Srbije dostavlja: 

1) godišnje finansijske izveštaje za društvo u okviru kojeg odvojeno prikazuje finansijski izveštaj dobrovoljnog penzijskog fonda kojim upravlja, sa izveštajem eksternog revizora do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu;

Prospekt dobrovoljnog penzijskog fonda

Član 38

Društvo za upravljanje je dužno da dostavi Narodnoj banci Srbije radi davanja saglasnosti prospekt i skraćeni prospekt dobrovoljnog penzijskog fonda, do 31. marta tekuće godine, sa podacima sa stanjem na dan 31. decembra za prethodnu godinu.

Obaveštavanje članova dobrovoljnog penzijskog fonda

Član 52

Društvo za upravljanje je dužno da jednom godišnje, a najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu, dostavi svakom članu dobrovoljnog penzijskog fonda, sa stanjem na poslednji dan prethodne godine, obaveštenje o:

1) datumima i iznosu uplata penzijskog doprinosa;

2) broju investicionih jedinica u vlasništvu člana i njihovoj pojedinačnoj vrednosti u momentu uplate penzijskog doprinosa;

3) naknadama za usluge isplaćenim sa računa člana dobrovoljnog penzijskog fonda;

4) vrednosti imovine dobrovoljnog penzijskog fonda.

Društvo za upravljanje je dužno da članu dobrovoljnog penzijskog fonda, na njegov zahtev, dostavi obaveštenje iz stava 1. ovog člana, u roku od tri dana od dana podnošenja zahteva.

ZAKON O DRŽAVNOJ REVIZORSKOJ INSTITUCIJI ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 54/2007 i 36/2010)

Godišnji izveštaj o radu Institucije

Član 45

Institucija je dužna da do 31. marta tekuće godine podnese Skupštini, godišnji izveštaj o radu Institucije za prethodnu godinu.

ZAKON O EFIKASNOM KORIŠĆENJU ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 25/2013)

Obaveze obveznika sistema

Član 18

Obveznik sistema dostavlja godišnji izveštaj iz stava 1. tačka 6) ovog člana na propisanom obrascu, najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

ZAKON O ENERGETICI ("Sl. glasnik RS", br. 145/2014)

Garancija porekla

Član 82

Zahtev za izdavanje garancije porekla iz stava 1. ovog člana može se podneti u roku ne dužem od šest meseci od poslednjeg dana perioda proizvodnje električne energije za koju se zahteva izdavanje garancije porekla, a najkasnije do 15. marta tekuće godine za proizvodnju iz prethodne godine.

Član 136

12) svake godine, najkasnije do 31. marta, utvrdi listu kupaca koji ispunjavaju uslove za status malog kupca, na osnovu ostvarene potrošnje u prethodnoj kalendarskoj godini i podataka iz finansijskog ili drugog relevantnog izveštaja i o tome obavesti male kupce i garantovanog snabdevača;

ZAKON O HEMIKALIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 92/2011, 93/2012 i 25/2015)

VI INTEGRALNI REGISTAR HEMIKALIJA

Član 38

Organ nadležan za zaštitu bilja dostavlja ministarstvu nadležnom za zaštitu životne sredine podatke iz stava 2. ovog člana jednom godišnje i to najkasnije do 31. marta tekuće godine za sredstva za zaštitu bilja koja su stavljena u promet u prethodnoj godini.

Član 40

Proizvođač, uvoznik ili dalji korisnik (u daljem tekstu: lice koje upisuje hemikalije) dužan je da podnese prijavu ministarstvu nadležnom za zaštitu životne sredine radi upisa hemikalija u Registar hemikalija do 31. marta tekuće godine za hemikalije koje je proizveo odnosno uvezao u prethodnoj godini.

3. Ostale odredbe koje se odnose na uvoz i izvoz hemikalija

Član 58

Izvoznik hemikalije sa Spiska hemikalija za postupak prethodnog obaveštenja odnosno hemikalije koja sadrži supstancu sa tog spiska, kao i hemikalije sa Spiska hemikalija za PIC postupak odnosno hemikalija i proizvoda koji sadrže supstancu sa tog spiska, dužan je da ministarstvu nadležnom za zaštitu životne sredine do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu dostavi informacije o izvezenim količinama, zemlji u koju je izvozio hemikalije odnosno proizvode i opšte podatke o uvozniku.

Uvoznik hemikalije sa Spiska hemikalija za postupak prethodnog obaveštenja odnosno hemikalije koja sadrži supstancu sa tog spiska kao i hemikalije sa Spiska hemikalija za PIC postupak odnosno hemikalije koja sadrži supstancu sa tog spiska, dužan je da ministarstvu nadležnom za zaštitu životne sredine do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu dostavi pored podataka iz člana 42. stav 1. ovog zakona i informaciju o zemlji iz koje je uvozio i opšte podatke o izvozniku. 

Uvoznik proizvoda koji sadrži hemikaliju sa Spiska hemikalija za PIC postupak dužan je da ministarstvu nadležnom za zaštitu životne sredine do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu dostavi informaciju o uvezenim količinama, zemlji iz koje je uvozio i opšte podatke o izvozniku.

Član 67

Nadležan organ jedinice lokalne samouprave dostavlja jednom godišnje izveštaj o izdatim dozvolama iz stava 2. ovog člana ministarstvu nadležnom za zaštitu životne sredine, a najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

ZAKON O INOVACIONOJ DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 110/2005, 18/2010 i 55/2013)

Programi Fonda

Član 44

Fond dostavlja Ministarstvu izveštaj o ostvarivanju programa rada za proteklu godinu, najkasnije do 31. marta tekuće godine, kao i u drugo vreme na zahtev Ministarstva.

ZAKON O JAKIM ALKOHOLNIM PIĆIMA ("Sl. glasnik RS", br. 92/2015)

Sadržina Registra proizvođača

Član 9

Proizvođač je dužan da do 1. marta tekuće godine dostavi Ministarstvu godišnji izveštaj za prethodnu kalendarsku godinu o promeni podataka o proizvodnji, prometu i zalihama iz stava 1. tačka 2) ovog člana.

ZAKON O JAVNIM AGENCIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2005 i 81/2005 - ispr.)

Izveštaj o radu javne agencije. Finansijski izveštaj

Član 46

Upravni odbor javne agencije usvaja i podnosi osnivaču godišnji izveštaj o radu za proteklu godinu najkasnije do 1. marta tekuće godine.

ZAKON O JAVNIM MEDIJSKIM SERVISIMA ("Sl. glasnik RS", br. 83/2014, 103/2015 i 108/2016)

3.2 Finansiranje iz sredstava budžeta

Član 43

Odluku o predlogu projekta donosi upravni odbor javnog medijskog servisa do 1. marta tekuće godine za narednu godinu i dostavlja ga republičkom, odnosno pokrajinskom organu nadležnom za poslove javnog informisanja.

ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015)

Izveštaji o sprovedenim nabavkama u oblasti odbrane i bezbednosti

Član 131

O sprovedenim nabavkama iz čl. 127. i 128. ovog zakona naručilac dostavlja godišnji izveštaj Vladi i nadležnom odboru Narodne skupštine do 31. marta tekuće godine, za prethodnu godinu. 

Izveštaji o javnim nabavkama

Član 133

Uprava za javne nabavke je dužna da polugodišnji izveštaj o javnim nabavkama objavi na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici do 30. septembra, a godišnji izveštaj do 31. marta tekuće godine, za prethodnu godinu.

Odgovornost za rad

Član 147

Republička komisija za svoj rad odgovara Narodnoj skupštini. 

Republička komisija dostavlja Narodnoj skupštini godišnji izveštaj o svom radu do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu u kojem posebno navodi: 

1) postupke koji su delimično ili potpuno poništeni; 

2) postupke u kojima je donela odluku da podneti zahtev za zaštitu prava ne zadržava, odnosno zadržava dalje aktivnosti u postupku javne nabavke; 

3) naručioce koji nisu dostavili traženu dokumentaciju i izveštaje; 

4) kontrole koje je izvršila kod naručilaca, rezultate tih kontrola i mere koje je preduzela da se utvrđene nepravilnosti otklone; 

5) naručioce koji nisu poštovali uputstva Republičke komisije i nisu otklonili nepravilnosti; 

6) nepravilnosti koje su česte u postupcima javnih nabavki i aktivnosti koje je preduzela da se uočene nepravilnosti otklone; 

7) ugovore koje je poništila; 

8) naručioce i odgovorna lica naručioca kojima je izrečena novčana kazna; 

9) prekršajne postupke koje je pokrenula; 

10) rešenja u prekršajnom postupku koje je donela; 

11) odluke Upravnog suda i Višeg prekršajnog suda u vezi sa odlukama Republičke komisije; 

12) druge aktivnosti koje preuzima radi zaštite prava; 

13) postupke u kojima nije postupila u rokovima koje predviđa ovaj zakon i razlozima za kašnjenje; 

14) statistiku koja je od značaja za praćenje pojava u postupku zaštite prava; 

15) probleme na koje nailazi u svom radu. 

Ako je nadležnom odboru dostavljena predstavka naručioca ili ponuđača, odnosno drugog zainteresovanog lica koje smatra da su njegova prava ozbiljno povređena u postupku pred Republičkom komisijom, ili ako na drugi način dođe do saznanja koja ukazuju na nestručno i nesavesno obavljanje funkcije od strane članova tog organa, nadležni odbor može zahtevati od Republičke komisije da u određenom roku dostavi izveštaj o svakom pojedinačnom predmetu u kojem je odlučivala. 

U slučaju iz stava 3. ovog člana Republička komisija je u obavezi da nadležnom odboru u ostavljenom roku dostavi celokupnu dokumentaciju o određenom predmetu, a član veća Republičke komisije koje je odlučivalo u tom predmetu može biti pozvan da pred nadležnim odborom usmeno obrazloži stav Republičke komisije o predmetu i donetoj odluci.

ZAKON O JAVNOJ SVOJINI ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - dr. zakon, 108/2016 i 113/2017)

Dostavljanje izveštaja

Član 71

Ministarstvo nadležno za poslove odbrane i ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove podnose Direkciji godišnje izveštaje o stanju nepokretnosti u svojini Republike Srbije koje koriste, najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

ZAKON O JAVNOM INFORMISANJU I MEDIJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 83/2014, 58/2015 i 12/2016 - autentično tumačenje)

Sadržina Registra i predmet registracije

Član 39

Podaci o prosečno prodatom tiražu iz stava 1. tačke 11) ovog člana, za prethodnu kalendarsku godinu prijavljuju se Registru do 31. marta tekuće godine.

ZAKON O KULTURI ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 13/2016 i 30/2016 - ispr.)

Izveštaj

Član 78

Ustanova je dužna da najkasnije do 15. marta tekuće godine, podnese izveštaj o radu i izveštaj o finansijskom poslovanju za prethodnu godinu.

ZAKON O NACIONALNIM PARKOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2015)

Član 18

Upravljač je dužan da dostavi Ministarstvu i zavodima Izveštaj o stanju prirodnih vrednosti i radom stvorenih vrednosti do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu, koji sadrži: 

1) poslove i zadatke koje u funkciji zaštite i razvoja Upravljač obavlja u skladu sa dugoročnim planskim osnovama, Prostornim planom područja posebne namene Nacionalnog parka, Planom detaljne regulacije za teritoriju Nacionalnog parka, Planom upravljanja i Programom upravljanja; 

2) pregled radova i aktivnosti na zaštiti, održavanju, praćenju stanja i unapređenju prirodnih i radom stvorenih vrednosti; 

3) pregled radova i aktivnosti koji predstavljaju faktor ugrožavanja i oštećenja Nacionalnog parka; 

4) pregled naučnoistraživačkih, obrazovnih i kulturnih aktivnosti; 

5) pregled aktivnosti na promociji vrednosti Nacionalnog parka, kao i aktivnosti na uspostavljanju saradnje sa lokalnim stanovništvom i drugim korisnicima na području Nacionalnog parka; 

6) pregled aktivnosti i delatnosti, koje su u suprotnosti sa aktom o zaštiti i predstavljaju faktor ugrožavanja i devastacije Nacionalnog parka, izvršene u saradnji sa republičkom inspekcijom i organima bezbednosti; 

7) pregled nepokretnosti sa podacima koji su od značaja za upravljanje Nacionalnim parkom; 

8) evidenciju o stanju biljnih i životinjskih vrsta, kao i drugih vrednosti Nacionalnog parka; 

9) evidenciju o kretanju i aktivnostima posetilaca i drugih korisnika Nacionalnog parka; 

10) podatke o naplati i korišćenju naknada u skladu sa aktom o naknadama. 

Izveštaj iz stava 1. ovog člana, Ministarstvo sa mišljenjem podnosi Vladi.

ZAKON O NARODNOJ SKUPŠTINI ("Sl. glasnik RS", br. 9/2010)

Član 48

Narodna skupština se sastaje u dva redovna zasedanja godišnje.

Prvo redovno zasedanje počinje prvog radnog dana u martu, a drugo redovno zasedanje počinje prvog radnog dana u oktobru. Redovno zasedanje ne može trajati duže od 90 dana.

ZAKON O OBAVEZNOM OSIGURANJU U SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 51/2009, 78/2011, 101/2011, 93/2012 i 7/2013 - odluka US)

Član 72

Udruženje podnosi Vladi godišnji izveštaj o vršenju javnih ovlašćenja najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

ZAKON O OGRANIČAVANJU RASPOLAGANJA IMOVINOM U CILJU SPREČAVANJA TERORIZMA ("Sl. glasnik RS", br. 29/2015 i 113/2017)

VI GODIŠNJI IZVEŠTAJ

Član 21

Vlada podnosi godišnji izveštaj o sprovođenju ovog zakona Narodnoj skupštini do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu.

ZAKON O ORGANIZACIJI I NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ORGANA U SUZBIJANJU ORGANIZOVANOG KRIMINALA, TERORIZMA I KORUPCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016)

Završna odredba

Član 33

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. marta 2018. godine.

ZAKON O PODSTICAJIMA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU ("Sl. glasnik RS", br. 10/2013, 142/2014, 103/2015 i 101/2016)

Podrška za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja u autonomnoj pokrajini i jedinici lokalne samouprave

Član 13

Organi iz stava 1. ovog člana podnose ministarstvu izveštaj o sprovođenju mera poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

ZAKON O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2006, 65/2008 - dr. zakon, 41/2009, 112/2015 i 80/2017)

2. Korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

Raspolaganje i upravljanje

Član 60

Program iz stava 2. ovog člana nadležni organ jedinice lokalne samouprave dužan je da donese najkasnije do 31. marta tekuće godine, uz saglasnost Ministarstva.

ZAKON O POREZIMA NA IMOVINU ("Sl. glasnik RS", br. 26/2001, "Sl. list SRJ", br. 42/2002 - odluka SUS i "Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - odluka US, 47/2013 i 68/2014 - dr. zakon)

Član 34

Za imovinu za koju je podneo poresku prijavu u skladu sa stavom 1. ovog člana, obveznik koji vodi poslovne knjige dužan je da do 31. marta svake poreske godine podnese poresku prijavu sa utvrđenim porezom za tu godinu.

Član 39v

Obveznik koji vodi poslovne knjige utvrđuje porez na imovinu (vrši samooporezivanje) - najkasnije do 31. marta poreske godine.

ZAKON O POREZU NA DODATU VREDNOST ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 5/2015 - usklađeni din. izn., 83/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 108/2016, 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017 i 13/2018 - usklađeni din. izn.)

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o porezu na dodatu vrednost

("Sl. glasnik RS", br. 113/2017)

Član 10[s8]

Obveznik PDV koji ima pravo da se opredeli za obračunavanje PDV na promet investicionog zlata u smislu člana 6. ovog zakona i koji se opredeli da će od 1. aprila 2018. godine nastaviti sa obračunavanjem PDV za taj promet, dužan je da nadležnom poreskom organu, zaključno sa 31. martom 2018. godine, dostavi obaveštenje o opredeljenju za obračunavanje PDV na promet investicionog zlata.

Ako obveznik PDV iz stava 1. ovog člana ne dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o opredeljenju za obračunavanje PDV na promet investicionog zlata zaključno sa 31. martom 2018. godine, na promet investicionog zlata tog obveznika PDV primenjuje se poseban postupak oporezivanja uređen članom 6. ovog zakona.

ZAKON O PRAVOBRANILAŠTVU ("Sl. glasnik RS", br. 55/2014)

Obaveštenja i izveštaji

Član 14

Državno pravobranilaštvo prati i proučava pravna pitanja od značaja za rad državnih organa, kao i primenu zakona i drugih opštih pravnih akata, kada je to od značaja za zaštitu imovinskih prava i interesa Republike Srbije i o uočenim problemima obaveštava Vladu i druge nadležne državne organe.

Državno pravobranilaštvo najkasnije do 31. marta tekuće godine podnosi Vladi izveštaj o radu za prethodnu godinu.

ZAKON O PRAVOSUDNOJ AKADEMIJI ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009, 32/2014 - odluka US i 106/2015)

Korisnici početne obuke

Član 26

Korisnici početne obuke su lica koja su po položenom prijemnom ispitu primljena u Akademiju na početnu obuku. 

Broj korisnika početne obuke određuju Visoki savet sudstva, odnosno Državno veće tužilaca jednom godišnje, do 1. marta i o tome obaveštavaju Akademiju. 

Broj korisnika početne obuke iz stava 2. ovog člana Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca utvrđuju na osnovu procene broja slobodnih sudijskih mesta u prekršajnim i osnovnim sudovima, odnosno mesta zamenika u osnovnom javnom tužilaštvu, u godini koja sledi nakon godine u kojoj korisnici završavaju početnu obuku, uvećanom za 30%.

ZAKON O PREMERU I KATASTRU ZEMLJIŠTA ("Sl. glasnik SRS", br. 11/76, 27/77, 21/78 i 24/84)

Član 65

Promene za koje je vršen uviđaj na licu mesta ili snimanje, kao i promene po prijavama za koje nije potrebno vršiti uviđaj na licu mesta ili snimanje, primljenim do 31. decembra tekuće godine, moraju se provesti na planovima i u katastarskom operatu do 15. marta naredne godine.

ZAKON O RAČUNANJU VREMENA ("Sl. list SCG", br. 20/2006)

Član 2

U odnosu na vreme iz člana 1. ovog zakona, uvodi se letnje računanje vremena, pomeranjem za jedan čas unapred.

Letnje računanje vremena počinje poslednje nedelje u martu i završava se poslednje nedelje u oktobru.

ZAKON O RADNOM VREMENU POSADE VOZILA U DRUMSKOM PREVOZU I TAHOGRAFIMA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015)

Član 44

O sprovedenom nadzoru dostavlja se godišnji izveštaj Agenciji, najkasnije do 15. marta tekuće godine za prethodnu godinu, koja priprema izveštaj o sprovedenim nadzorima i dostavlja ga ministarstvu nadležnom za poslove saobraćaja. 

ZAKON O RADU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US i 113/2017)

Član 132

Upravni odbor:

1) donosi statut i druge opšte akte Fonda, ako ovim zakonom nije drukčije određeno;

2) donosi finansijski plan i usvaja godišnji obračun Fonda;

3) imenuje direktora Fonda;

4) obavlja druge poslove utvrđene ovim zakonom i statutom Fonda.

Vlada daje saglasnost na statut Fonda, finansijski plan i godišnji obračun Fonda i odluku o imenovanju direktora Fonda.

Upravni odbor podnosi izveštaj o poslovanju Fonda Vladi najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

Član 134

Nadzorni odbor:

1) vrši nadzor nad finansijskim poslovanjem Fonda;

2) vrši uvid u sprovođenje zakona i drugih propisa u vezi sa finansijskim poslovanjem Fonda;

3) vrši uvid u sprovođenje odluka upravnog odbora;

4) obavlja i druge poslove utvrđene ovim zakonom i statutom Fonda.

Nadzorni odbor podnosi izveštaj o finansijskom poslovanju Fonda Vladi najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

ZAKON O REVIZIJI ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013)

Sadržina izveštaja koji se dostavlja Komori

Član 65

Društva za reviziju, odnosno samostalni revizori dužni su da Komori, najmanje jednom godišnje do kraja marta tekuće godine, dostave izveštaj sa podacima o: 

1) imaocima akcija i udela u društvu za reviziju, kao i o sticanju i promeni vlasnika akcija, odnosno udela; 

2) ulaganjima na osnovu kojih su društva za reviziju, odnosno samostalni revizori direktno ili indirektno stekli učešće u drugom pravnom licu; 

3) promenama statuta ili osnivačkog akta; 

4) načinu izračunavanja osiguranja iz člana 18. ovog zakona i polisi osiguranja; 

5) zaposlenima; 

6) spisku svih ugovora o reviziji finansijskih izveštaja, po vrstama revizije, koje su društva za reviziju, odnosno samostalni revizori zaključili sa obveznicima revizije u izveštajnom periodu, kao i spisku svih ugovora o reviziji finansijskih izveštaja koji su raskinuti uz odgovarajuće obrazloženje, nezavisno od toga koja je strana raskinula ugovor; 

7) broju izveštaja o reviziji koje je potpisao svaki licencirani ovlašćeni revizor; 

8) drugim informacijama koje su potrebne za planiranje i sprovođenje kontrole kvaliteta i drugih aktivnosti Komore. 

U godišnji izveštaj iz stava 1. ovog člana uključuju se svi podaci u periodu od 1. januara do 31. decembra prethodne godine.

ZAKON O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 119/2012, 68/2015 i 113/2017)

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama

("Sl. glasnik RS", br. 113/2017)

Član 7[s2]

Odredbe člana 4. st. 1. i 3. (u delu koji se odnosi na brisanje ovlašćenja za uređenje načina i postupka dostavljanja podataka o preuzetim obavezama subjekata javnog sektora) ovog zakona primenjivaće se od 1. marta 2018. godine

Odredbe ovog zakona koje se odnose na registrovanje faktura i drugih zahteva za isplatu primenjivaće se na fakture i druge zahteve za isplatu izdate od strane poverilaca u komercijalnim transakcijama između javnog sektora i privrednih subjekata, odnosno između subjekata javnog sektora, u kojima su dužnici subjekti javnog sektora, koji plaćanja vrše preko računa koji se vode kod Uprave za trezor, od 1. marta 2018. godine

Na fakture i druge zahteve za isplatu izdate od strane poverilaca u komercijalnim transakcijama između javnog sektora i privrednih subjekata, odnosno između subjekata javnog sektora, u kojima su dužnici ostali subjekti javnog sektora, koji plaćanja vrše preko računa koji se vode kod banaka, odredbe ovog zakona koje se odnose na registrovanje faktura i drugih zahteva za isplatu, primenjivaće se po uspostavljanju tehničko-tehnoloških uslova.

ZAKON O RUDARSTVU I GEOLOŠKIM ISTRAŽIVANJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015)

9. Bilans mineralnih resursa i rezervi, resursa i rezervi podzemnih voda i geotermalnih resursa

Član 53

Nosilac istraživanja i nosilac eksploatacije dužan je da vodi knjigu o stanju resursa i rezervi mineralnih sirovina i resursa i rezervi podzemnih voda, kao i geotermalnih resursa na odobrenom istražnom prostoru, odnosno eksploatacionom polju i da o stanju resursa i rezervi svake godine dostavlja podatke Ministarstvu, odnosno nadležnom organu autonomne pokrajine do 15. marta tekuće godine, prema stanju resursa i rezervi na dan 31. decembar prethodne godine, u pisanoj i elektronskoj formi.

Član 95

Godišnji izveštaj o poslovanju iz stava 1. ovog člana nosilac eksploatacije izrađuje najkasnije do 28. februara tekuće godine i dostavlja ga nadležnom organu koji je izdao odobrenje za eksploataciju najkasnije do 31. marta tekuće godine.

Izvor: Redakcija, 25.02.2018.