Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O UPRAVLJANJU OTPADOM: Zakonom je propisano donošenje Pravilnika o upravljanju farmaceutskim otpadom. Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine pokrenulo je postupak za obrazovanje Posebne radne grupe za izradu predloga Pravilnika


Zakonom o upravljanju otpadom ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010 i 14/2016) propisano je donošenje Pravilnika o upravljanju farmaceutskim otpadom.

Član 56a Zakona koji predstavlja pravni osnov za donošenje Pravilnika o upravljanju farmaceutskim otpadom, odnosno ministar nadležan za poslove zdravstva, i ministar nadležan za poslove veterinarstva sporazumno propisuju način i postupak upravljanja farmaceutskim otpadom.

U vezi sa navedenim Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine pokrenulo je postupak za obrazovanje Posebne radne grupe za izradu predloga Pravilnika o upravljanju farmaceutskim otpadom.

Na poziv Radmile Šerović, višeg savetnika i načelnika Odeljenja za upravljanje otpadom u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine 23. januara 2017. godine održan je pripremni sastanak u vezi sa daljim aktivnostima na izradi pomenutog Pravilnika.

ZAKON O UPRAVLJANJU OTPADOM ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010 i 14/2016)

Upravljanje farmaceutskim otpadom

Član 56a

Apoteke koje su osnovane kao zdravstvene ustanove, odnosno veterinarska organizacija, kao i apoteke osnovane kao privatna praksa dužne su:

1) da preuzmu farmaceutski otpad proizveden od građana i da taj otpad predaju licima koja vrše sakupljanje, transport, tretman, odnosno skladištenje, ponovno iskorišćenje i odlaganje ili izvoz farmaceutskog otpada;

2) da vode posebnu evidenciju o sopstvenom farmaceutskom otpadu i podatke o tome dostavljaju Agenciji;

3) da u poslovnom prostoru apoteke obezbede prostor za kontejner za besplatno sakupljanje neupotrebljivih lekova od građana;

4) da zaključe ugovor sa licem iz tačke 1) ovog stava o pravima, obavezama i odgovornostima u oblasti upravljanja farmaceutskim otpadom od građana;

5) da na vidnom mestu istaknu obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana, kao i da za vraćanje neupotrebljivih lekova građani ne plaćaju naknadu.

Građani, odnosno držaoci životinja su dužni da neupotrebljive lekove predaju apoteci koja je osnovana kao zdravstvena ustanova, odnosno veterinarska organizacija ili apoteci koja je osnovana kao privatna praksa.

Kontejner iz stava 1. tačka 3) ovog člana postavlja lice koje vrši sakupljanje, transport, tretman, odnosno skladištenje, ponovno iskorišćenje i odlaganje ili izvoz farmaceutskog otpada koje ima dozvolu u skladu sa ovim zakonom.

Otpad koji sadrži psihoaktivne kontrolisane supstance i prekursore tretira se u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast psihoaktivnih kontrolisanih supstanci i prekursora, zakonom kojim se uređuje oblast lekova, kao i zakonom kojim se uređuje upravljanje otpadom.

Ministar nadležan za poslove zdravstva, ministar nadležan za poslove veterinarstva i ministar sporazumno propisuju način i postupak upravljanja farmaceutskim otpadom.

Izvor: Vebsajt Farmaceutske komore Srbije, 24.01.2017.
Naslov: Redakcija