Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODLUKA O VISINI, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA JEDINSTVENE ČLANARINE I FINANSIRANJU PRIVREDNE KOMORE SRBIJE U 2018. GODINI: Od 2018. godine preduzeća plaćaju nešto veće naknade na ime članstva u PKS. Oni koji u 2016. godini nisu uspeli da prihoduju 20 miliona dinara i naredne godine će biti oslobođeni plaćanja ove naknade. Pošteda važi i za novoosnovane firme u prvoj godini poslovanja. Ostali će mesečno izdvajati od 600 do 185.000 dinara


Preduzeća u Srbiji 2018. godine će plaćati nove iznose na ime članarine u Privrednoj komori Srbije. Koliko će morati da odvajaju za usluge poslovne asocijacije, zavisi pre svega od veličine preduzeća i poslovnog prihoda ostvarenog u 2016. godini. Oni koji u toj godini nisu uspeli da prihoduju 20 miliona dinara, i naredne godine će biti oslobođeni plaćanja ove naknade. Pošteda važi i za novoosnovane firme u prvoj godini poslovanja. Ostali će mesečno izdvajati od 600 do 185.000 dinara, propisano je Odlukom o visini, načinu i rokovima plaćanja jedinstvene članarine i finansiranju Privredne komore Srbije u 2018. godini ("Sl. glasnik RS", br. 114/2017).

Mikro preduzeća za PKS treba da odvoje mesečno 600 dinara i dvanaesti deo od 0,004 odsto poslovnog prihoda iz 2016. godine. Preduzeća svrstana u kategoriju "mala", članstvo će koštati 3.600 dinara i jednu dvanaestinu iznosa od 0,004 odsto od poslovnog prihoda. Isti deo poslovnog prihoda sledi i srednjim firmama, ali je za njih fiksni deo 43.000 dinara mesečno. Isto važi i za velike kompanije, dvanaestina od 0,004 odsto poslovnih prihoda, i 160.000 dinara mesečno. Sve ukupno ne sme da pređe 185.000 dinara mesečno, jer toliki izdatak za članstvo u komorama priznaje Zakon o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. glasnik RS", br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 91/2015 - autentično tumačenje, 112/2015 i 113/2017).

Članovi Privredne komore Srbije koji u finansijskim izveštajima ne prikazuju poslovne prihode, članarinu plaćaju 1.000 dinara mesečno. Ukoliko su članovi organa i tela Komore, plaćaju 3.000 dinara. Komisija za finansijska pitanja Skupštine PKS može da odluči da pojedini članovi plaćaju i dodatnu članarinu. Opšta udruženja preduzetnika i zadružni savezi plaćaju članarinu od 1.000 dinara mesečno, dok preduzetnici koji su članovi tela Komore - 3.000 dinara.

2017. godine je obračun članarine bio nešto drugačiji. Jedini kriterijum su bili poslovni prihoda. Oni koji su obrnuli do 300 miliona dinara plaćali su 300 dinara mesečno. Iznos od 185.000 dinara mesečno bio je rezervisan za kompanije čiji su prihodi premašivali 2,5 milijardi dinara.

Od početka 2017. godine članstvo u Privrednoj komori je ponovo postalo zakonska obaveza. Tako i podmirivanje članarine. Pre toga članarine su se obračunavale po svakom zaposlenom i to u iznosu od 0,19 odsto bruto plate svakog radnika. Takav obračun je bio još veći teret za privredu.

Izvor: Vebsajt Novosti, S. Bulatović, 22.12.2017.
Naslov: Redakcija