Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI: Puna implementacija propisa od 1. januara 2016. godine kroz elektronsko izdavanje građevinskih dozvola


Zakon o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014 - dalje: Zakon) u potpunosti će se primenjivati od1. januara 2016. godine, kada će se početi sa elektronskim izdavanjem građevinskih dozvola, izjavila je državna sekretarka Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Vlade Republike Srbije, Aleksandra Damnjanović.

Izabran je softverski paket koji omogućava izdavanje elektronskih dozvola i u oktobru 2015. godine Ministarstvo će zajedno sa svojim partnerima – USAID-om i NALED-om, početi edukaciju zaposlenih za primenu tog sistema, najavila je Damnjanović.

Ona je rekla da se na osnovu broja izdatih građevinskih dozvola može oceniti da je puna implementacija Zakona u toku, ali da je uočeno da neke opštine traže od stranaka da dostave dokaze koje bi morale same da pribavljaju po službenoj dužnosti.

Prema njenim rečima, resorno ministarstvo je reagovalo u svim lokalnim samoupravama gde je utvrdilo da se Zakon ne primenjuje, zbog čega su doneta podzakonska akta koja omogućavaju neposrednu primenu Zakona u svim opštinama.

Ministarstvo se, kako je naglasila, priprema za sledeću fazu primene zakona od 1. januara 2016. godine, kada će u Srbiji početi da se izdaju elektronske građevinske dozvole.

Zakon o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014)

Odredbe čl. 8a, 8v Zakona o planiranju i izgradnji primenjuju se od 1. januara 2016. godine.

Član 8a

Razmena dokumenata i podnesaka u objedinjenoj proceduri obavlja se elektronskim putem.

Sva akta koja u vezi sa objedinjenom procedurom donose nadležni organi i imaoci javnih ovlašćenja, kao i podnesci i dokumenti koji se dostavljaju u objedinjenoj proceduri, uključujući i tehničku dokumentaciju, dostavljaju se u formi elektronskog dokumenta.

Ministar nadležan za poslove građevinarstva bliže uređuje način razmene dokumenata i podnesaka iz stava 1. ovog člana i formu u kojoj se dostavljaju tehnička dokumentacija i akta iz stava 2. ovog člana.

Član 8v

Nadležni organ je dužan da objedinjenu proceduru sprovodi tako što vodi elektronsku, javno dostupnu bazu podataka o toku svakog pojedinačnog predmeta, od podnošenja zahteva za izdavanje lokacijskih uslova, do izdavanja upotrebne dozvole, koja sadrži i akta pribavljena i izdata u toj proceduri (u daljem tekstu: registar objedinjenih procedura).

U nadležnom organu određuje se lice koje vodi registar objedinjenih procedura (u daljem tekstu: registrator).

Registrator je dužan da obezbedi objavljivanje lokacijskih uslova, građevinske i upotrebne dozvole u elektronskom obliku putem interneta, u roku od tri radna dana od dana njihovog izdavanja.

Registrator je odgovoran za zakonito, sistematično i ažurno vođenje registra objedinjenih procedura, u skladu sa ovim zakonom.

Registrator je dužan da podnese prekršajnu prijavu iz člana 211a ovog zakona, protiv imaoca javnih ovlašćenja i odgovornog lica imaoca javnih ovlašćenja, ako tokom sprovođenja objedinjene procedure taj imalac javnih ovlašćenja ne postupa na način i u rokovima propisanim ovim zakonom, najkasnije u roku od tri radna dana od isteka propisanog roka za postupanje od strane imaoca javnih ovlašćenja.

Rukovodilac nadležne službe ima prava i odgovornosti koja su ovim zakonom propisana za registratora, ako se u nadležnom organu ne odredi registrator u skladu sa stavom 2. ovog člana.

Ministar nadležan za poslove građevinarstva propisuje vođenje i sadržinu registra objedinjenih procedura, obaveze i ovlašćenja registratora i obim javne dostupnosti podataka i dokumenata sadržanih u registru. 

Izvor: Press služba Vlade Srbije, Redakcija, 23.08.2015.