Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O JAVNIM PREDUZEĆIMA: Javni konkursi za izbor direktora raspisani po odredbama ovog Zakona moraju biti okončani najkasnije u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona, tj. do 4. marta 2017. godine. Direktori koji su izabrani na javnom konkursu u skladu sa odredbama starog Zakona o javnim preduzećima, nastavljaju sa radom do isteka mandata


Sva javna preduzeća do 4. marta 2017. godine moraju imati direktore koji su izabrani na konkursu, izjavila je pomoćnica ministra privrede, Dubravka Drakulić.

Ona je navela da to predviđa novi Zakon o javnim preduzećima ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016) koji je stupio na snagu 4. marta 2016. godine.

"S obzirom na to da je Zakon stupio na snagu 4. marta 2016. godine, rok za koji sva javna preduzeća moraju imati direktore koji su izabrani na javnim konkursima je 4. mart 2017. godine", rekla je Drakulićeva.

Ona je objasnila da će jedino direktori koji su po starom Zakonu o javnim preduzećima ("Sl. glasnik RS", br. 119/2012, 116/2013 - autentično tumačenje i 44/2014 - dr. zakon) izabrani na konkursu, nastaviti da do isteka svog mandata rukovode javnim preduzećem.

Drakulićeva koja je pomoćnik ministra privrede za kontrolu i nadzor nad radom javnih preduzeća ućestvovala je na konferenciji "Zakon o javnim preduzećima - primena na lokalnom nivou", koju je organizovala Stalna konferencija gradova i opština u saradnji s Ministarstvom privrede Srbije.

ZAKON O JAVNIM PREDUZEĆIMA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)

Član 80

Ugovori o poveravanju obavljanja delatnosti od opšteg interesa zaključeni u skladu sa odredbom člana 8. Zakona o javnim preduzećima ("Službeni glasnik RS", br. 119/12, 116/13 - autentično tumačenje i 44/14 - dr. zakon) ostaju na snazi, a aneksi ovih ugovora zaključivaće se na način i pod uslovima pod kojima je zaključen osnovni ugovor.

Članovi nadzornih odbora i predstavnici osnivača u skupštini društva kapitala iz člana 3. stav 2. tač. 1) i 2) ovog zakona, koji ne ispunjavaju uslove iz člana 18. ovog zakona, razrešiće se, a novi imenovati, najkasnije u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Predsednik i članovi nadzornog odbora razrešavaju se pre isteka perioda na koji su imenovani ukoliko nadzorni odbor ne donese akte iz člana 59. stav 1. ovog zakona u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Direktori koji su izabrani na javnom konkursu u skladu sa odredbama Zakona o javnim preduzećima ("Službeni glasnik RS", br. 119/12, 116/13 - autentično tumačenje i 44/14 - dr. zakon), nastavljaju sa radom do isteka mandata.

Javni konkursi za izbor direktora raspisani po odredbama ovog zakona moraju biti okončani najkasnije u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Javni konkursi za izbor direktora koji su raspisani, a nisu završeni do dana stupanja na snagu ovog zakona, okončaće se po odredbama Zakona o javnim preduzećima ("Službeni glasnik RS", br. 119/12, 116/13 - autentično tumačenje i 44/14 - dr. zakon).

Javni konkurs za imenovanje direktora javnih preduzeća, kao i društva kapitala iz člana 3. stav 2. tač. 1) i 2) ovog zakona u kojima direktor nije izabran po javnom konkursu u skladu sa odredbama Zakona o javnim preduzećima ("Službeni glasnik RS", br. 119/12,116/13 - autentično tumačenje i 44/14 - dr. zakon), raspisaće se u skladu sa odredbama ovog zakona.

Izvršni odbori imenovani u skladu sa odredbama Zakona o javnim preduzećima ("Službeni glasnik RS", br. 119/12, 116/13 - autentično tumačenje i 44/14 - dr. zakon), nastavljaju sa radom do usklađivanja osnivačkih akata sa odredbama ovog zakona.

Komisije za reviziju imenovane u skladu sa odredbama Zakona o javnim preduzećima ("Službeni glasnik RS", br. 119/12, 116/13 - autentično tumačenje i 44/14 - dr. zakon), nastavljaju sa radom do usklađivanja osnivačkih akata sa odredbama ovog zakona. 

Izvor: Vebsajt RTV, 22.07.2016.
Naslov: Redakcija