Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

UREDBA O TARIFI ZA PRUŽANJE BESPLATNE PRAVNE POMOĆI: Kada je u pitanju krivični postupak advokat će za kompletnu odbranu u istrazi, na suđenju i u žalbenom postupku, moći da naplati najviše 130.000 dinara bez obzira na dužinu trajanja postupka


Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o tarifi za pružanje besplatne pravne pomoći ("Sl. glasnik RS", br. 74/2019 - dalje: Uredba) kojom je propisana tarifa za advokate koji pružaju besplatnu pravnu pomoć, zatim po kojoj se sastavljaju javnobeležničke isprave i posreduje u rešavanju sporova, kada su stranke korisnici besplatne pravne pomoći.

Tarifa je, ovim aktom, propisana u bodovima za pojedinačne radnje koje advokati preduzimaju, a jedan bod iznosi 100 dinara. Takođe je predviđeno ograničenje najvišeg iznosa ukupne nagrade za rad i naknade troškova po ovom tarifniku.

Besplatna pravna pomoć je besplatna za građane koji dobiju pravo na tu uslugu, ali nije besplatna za advokate jer njih plaća država.

Oni koji žele da pružaju ovaj vid pomoći prijavili su se Advokatskoj komori Srbije i upisani su u Registar pružalaca besplatne pravne pomoći i podrške koji vodi Ministarstvo pravde.

Tarife su manje od propisanih za službenu odbranu i daleko manje nego što su advokati očekivali.

Kada je u pitanju krivični postupak advokat će za kompletnu odbranu u istrazi, na suđenju i u žalbenom postupku, prema ovom tarifniku, moći od države da naplati najviše 130.000 dinara bez obzira koliko dugo trajao čitav postupak.

Tarifnik za odbranu u postupku za krivična dela za koje je zaprećena kazna zatvora do osam godina advokatu pripada nagrada za rad i naknada troškova za sastav obrazloženog podneska od 100 bodova, što je 10.000 dinara.

Za odbranu, zastupanje privatnog tužioca, zastupanje u postupcima za izricanje mere bezbednosti, oduzimanje imovinske koristi i ostvarivanje prava osuđenog lica neosnovano lišenog slobode dobijaće 12.000 dinara, za odloženo suđenje 5.000 dinara, a za pisanje žalbe 22.000 dinara.

Tarifnik je ograničio ukupan iznos nagrade za rad i naknade troškova advokata za prethodni postupak tako da može da dobije najviše 36.000 dinara, za prvostepeni postupak može biti najviše 60.000 dinara, a za drugostepeni postupak može biti najviše 34.000 dinara.

Kompletna odbrana u prekršajnom postupku je ograničena na 300 bodova odnosno na 30.000 dinara, a u tarifniku je su pobrojani postupci redom od parničnog vanparničnog, razvod braka i drugi.

Najskuplje će se plaćati Ustavna žalba, 45.000 dinara, pod uslovom da je Ustavni sud usvojio ustavnu žalbu.

U tarifniku se precizira da naknada za rad i naknada troškova advokatu neće pripasti ako je ustavna žalba podneta protiv pojedinačnog akta ili radnje kojim je povređeno ili uskraćeno Ustavom Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006) zajamčeno ljudsko ili manjinsko pravo i sloboda više lica koje se nalaze u istoj pravnoj situaciji.

Kada su u pitanju javni beležnici, njihove usluge besplatne pravne podrške plaćaće se 40 odsto od nagrade za rad i naknade troškova koje su utvrđene na osnovu Javnobeležničke tarife ("Sl. glasnik RS", br. 91/2014, 103/2014, 138/2014, 12/2016, 17/2017, 67/2017, 98/2017, 14/2019 i 49/2019).

Ista naknada predviđena je i za posrednike u rešavanju sporova - 40 odsto od nagrade za rad i naknade troškova koje su utvrđene na osnovu Pravilnika o tarifi o nagradama i naknadama u postupku posredovanja ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015).

Vlada je najavila da će na svakih šest meseci preispitivati visinu nagrade za rad i naknade troškova za pružanje besplatne pravne pomoći utvrđene ovom Uredbom i u zavisnosti od finansijskih efekata na budžet, može povećati ili smanjiti propisane iznose.

Izvor: Vebsajt RTV, 21.10.2019.
Naslov: Redakcija