Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Zakon o ozakonjenju objekata: Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture daje odgovore na pitanja u vezi sa nelegalno sagrađenim objektima


Zakon o ozakonjenju objekata ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015 - dalje: Zakon) stupio je na snagu 27. novembra 2015. godine.

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture daje odgovore na neka od pitanja vlasnika nelegalno sagrađenih objekata.

* Učestvovao sam u svim legalizacijama do sada. Prilagao projekte i geodetske izveštaje. Nisam uspevao, zbog nesaglasnosti komšija. Imam sve privremene dozvole opštine Zvezdara, o dogradnji i adaptaciji moje kuće, od pre 30 godina. Sva dokumentacija je predata i nalazi se kod Gradske uprave za poslove legalizacije objekata, u Ulici kraljice Marije. Do danas nemam nikakvu povratnu informaciju od njih. Molim vas da me uputite kako da rešim problem?

- U skladu sa odredbama novog Zakona, radovi koji su izvedeni na osnovu privremene građevinske dozvole, nisu predmet ozakonjenja, već je, u skladu sa članom 4. Zakona, propisano da je potrebno pribaviti upotrebnu dozvolu, u redovnom postupku. Zahtev se podnosi organu koji je izdao privremenu građevinsku dozvolu. Zakonom nije propisana potrebna saglasnost komšija kako bi se okončao postupak ozakonjenja.

* Interesuje me koje sve mogu biti posledice potpisivanja izjave o prihvatanju eventualnog rizika korišćenja objekata, s obzirom na minimalnu tehničku dokumentaciju propisanu za ozakonjenje. U pitanju je novi Zakon o legalizaciji. Da li je potpisnik ove izjave odgovoran u slučaju da se nešto desi u zgradi? Ova izjava je preduslov da stan mogu uknjižiti.

- Odgovornost je podeljena na odgovornog projektanta i vlasnika objekta, koji je predmet ozakonjenja, koji prihvata da koristi objekat uz minimalnu tehničku dokumentaciju, a obe izjave su obavezne u postupku ozakonjenja.

* Kuća koju želim da kupim izlazi oko 28 metara kvadratnih na javnoj površini koja je vlasništvo grada Požarevca. Zanima me kako mogu da je legalizujem nakon kupovine. Da li postoji mogućnost da se regulaciona linija pomeri ili da se taj deo otkupi od grada ili nešto drugo? Koje su mi opcije na raspolaganju?

- U slučaju kada je važećim planskim dokumentom zemljište na kome je sagrađen objekat, određeno kao površina javne namene, nema uslova za ozakonjenje. Ukoliko se ne izmeni važeći planski dokument, deo objekta, koji se nalazi na površini javne namene, ne može biti predmet ozakonjenja.

* Na porodičnom placu sam izgradio odnosno nadgradio na postojeći objekat koji je izgrađen oko 1940. godine još oko 100 kvadrata. Godine 1989. platio sam usaglašavanje divlje gradnje. Ponovo sam podneo zahtev za legalizaciju, ali u opštini Zrenjanin odbijaju da mi priznaju to usaglašavanje divlje gradnje i sve plaćam iznova. Da li je to moguće?

- Zakon propisuje da se za sve objekte u postupku ozakonjenja plaća taksa za ozakonjenje, pre izdavanja rešenja o ozakonjenju. Takse za ozakonjenje propisane su članom 33. Zakona. Ukoliko, kako navodite, "usaglašavanje divlje gradnje" znači da ste za navedene radove ishodovali građevinsku dozvolu po tada važećim propisima, onda vaš objekat neće biti predmet ozakonjenja.

* Da li se može izvršiti ozakonjenje porodične kuće ako je komšija podneo pismeni zahtev upravi za planiranje i osporio legalizaciju zbog otvorenih prozora prema dvorištu komšije?

- Položaj prozora na objektu, nije uslov za okončanje postupka ozakonjenja. Nadležni organ za ozakonjenje će vam navesti koju dokumentaciju, odnosno dokaze dostavljate u postupku ozakonjenja. Ako su ispunjeni prethodni uslovi propisani Zakonom, moći ćete da ozakonite svoj objekat.

* Imamo na parceli limeni objekat koji je magacinski prostor u gradu Trsteniku, na gradskoj parceli površine od 1,5 ari, od 2000. godine. Da li možemo legalizovati objekat ili tražiti dozvolu za gradnju kuće na tom istom placu?

- Nadležni organ utvrđuje ispunjenost prethodnog uslova za ozakonjenje i to da li je objekat izgrađen od materijala koji garantuje sigurnost, stabilnost i bezbednost objekta. Nadležni organ koji vodi postupak, po utvrđivanju svih činjenica, odlučiće o vrsti dokaza koje morate dostaviti da bi se moglo utvrditi da imate odgovarajuće pravo, u skladu sa odredbama Zakona. U svakom slučaju, biće primenjen član 10. Zakona. Ozakonjenje će biti moguće kada dostavite nadležnom organu dokaz o odgovarajućem pravu na građevinskom zemljištu na kome je objekat sagrađen. Ovo pitanje se smatra prethodnim pitanjem u postupku ozakonjenja kao i u postupku izdavanja građevinske dozvole.

* Objekat-lokal je sazidan 1985. godine sa privremenom dozvolom, na 25 m2, i za njega je izdata upotrebna dozvola, na taj objekat je dozidano još 25 m2 stambenog prostora plus potkrovlje iznad celog objekta, 2008. godine podnesen je zahtev za legalizaciju, dostavljen je geodetski snimak, od tada se ništa ne dešava, a kad smo išli da pitamo šta se dešava, rekli su nam da moramo ponovo da dostavimo geodetski snimak. Da li je to u redu što traže ponovo isti snimak i da li treba da se plaća legalizacija za ceo objekat ili samo za nadograđeni deo?

- Zakonom je predviđena mogućnost da nadležni organ ranije dostavljenu dokumentaciju prihvati kao dokumentaciju propisanu novim Zakonom, ako po sadržini odgovara dokumentima propisanim novim zakonom. Zakon propisuje da se za ozakonjenje plaća taksa, a u vašem slučaju nećete platiti taksu za ceo objekat nego samo za deo objekta koji je predmet ozakonjenja.

* Posedujemo kuću od 180 kvadrata, sa dva sprata i dva posebna ulaza i po garažu od 15 kvadrata. Vodila se na oca, a posle njegove smrti naslednici smo brat i ja po jedan sprat. Uredno sam podneo zahtev za legalizaciju, ali brat neće ni da čuje za to. Da li mogu ja svoj prvi sprat (bratovo je prizemlje) da legalizujem, pošto on njegov neće, i šta da radim?

- Predmet ozakonjenja je objekat koji je celina u građevinskom smislu i koji ispunjava i druge uslove propisane Zakonom. Vi možete nadležnom organu uputiti podnesak u kome tražite da se ozakonjenje sprovede u odnosu na vas, kao suvlasnika nepokretnosti, ali je to činjenica koju morate dokazati u postupku. Ukoliko se vaš brat tome ne protivi, nadležni organ će ovu činjenicu prihvatiti i rešenje o ozakonjenju doneti na oba suvlasnika, a posebno precizirajući da ste vi suvlasnik na idealnom delu objekta koji u prirodi čini prvi sprat navedenog objekta.

* Živim u kući koja je zidana još pre više od 30 godina, sve je po propisu i ostalo po zakonu legalizovano itd. Hteo bih da iza te kuće sazidam kao pomoćni objekat dve manje sobe sa trpezarijom i kupatilom, zajedno sve biće oko 40 kvadrata. Interesuje me da li treba kada sazidam da nešto prijavim u opštini? Interesuje me, jer to gradim kao pomoćni objekat kuće.

- Za izgradnju glavnih i pomoćnih objekata potrebno je pribaviti dokumentaciju u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014). Izgradnja pomoćnih objekata propisana je članom 145. Zakona. Svi objekti izgrađeni bez građevinske dozvole, nakon stupanja na snagu Zakona o ozakonjenju objekata, biće srušeni u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji.

Izvor: Vebsajt Novosti, 20.10.2016.
Naslov: Redakcija