Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O NAČINU ODREĐIVANJA MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU: Propis će se primenjivati od 11. oktobra 2015. godine do 31. decembra 2018. godine


Žene, koje će po sili Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru("Sl. glasnik RS", br. 68/2015 - dalje: Zakon) posle 11. oktobra 2015. godine morati da napuste posao sa navršenih 60,6 godina starosti, neće biti kažnjene trajnim plaćanjem penala. Penzije im neće biti trajno umanjene za 0,34 odsto za svaki mesec ranijeg odlaska u penziju pre navršenih 60,6 meseci u 2015. godini.

S obzirom na to da će se ovaj Zakon, koji je donet kako bi se država oslobodila viška zaposlenih, primenjivati do kraja 2018. godine, žene koje budu sticale uslov za punu starosnu penziju ne moraju da brinu da će im na bilo koji način penzije biti umanjene, već će iznos na čeku zavisiti isključivo od godina radnog staža i uplaćenih doprinosa.

To su potvrdili u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu, gde kažu da član 20. stav 1 Zakona jasno kaže da nema plaćanja nikakvih penala s obzirom na to da se ovaj član ne odnosi na prevremenu starosnu penziju koju propisuje Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 i 142/2014).

Zakon se odnosi na prestanak radnog odnosa kada se ispune uslovi koji su propisani za odlazak u starosnu penziju i to za vreme primene ovog Zakona, dakle od 11. oktobra 2015. do 31. decembra 2018. godine.

Iz Ministarstva podsećaju da pravo na starosnu penziju stiču i muškarci i žene sa navršenih 65 godina života i najmanje 15 godina staža, odnosno kad navrše 45 godina staža osiguranja. Izuzetno, žene koje navrše najmanje 15 godina staža osiguranja, stiču pravo na starosnu penziju kada navrše, u 2015. godini, 60,6 meseci života.

Prevremena starosna penzija se, u 2015. godini, stiče sa 40 godina staža i najmanje 55 godina života (muškarci), odnosno 36,4 godina staža i najmanje 54,4 godine za žene.

Nekadašnja direktorka u PIO fondu, Mirjana Mirkov, kaže da je Zakon u suprotnosti sa Zakonom o radu("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014), koji propisuje da se radi do 65. godine, ali da nije u koliziji sa Zakonom o PIO.

- Zakon o PIO predviđa da žena ima pravo, ali ne i obavezu, da ode u penziju sa 60,6 meseci. Ali, neće biti kažnjena sa 20 odsto odbitka od penzije ako napusti posao sa 60,6 godina, jer je poslodavac tako predvideo, objašnjava Mirkova i dodaje da je cela stvar za Ustavni sud.

Sa njom se slaže i Ranka Savić, predsednica Asocijacije samostalnih i nezavisnih sindikata Srbije, koje je već poslalo zahtev Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu da se Zakon povuče i proglasi nevažećim.

Vlada Republike Srbije eksplicitno krši sve evropske propise, kao i prava Međunarodne organizacije rada. Niko u Evropi ne poznaje ovakve propise, gde samo žene iz državne uprave moraju u penziju pre nego što im to zakon nalaže, navodi Savićeva.

- Pripremili smo i pismo Ustavnom sudu za ocenu ustavnosti ovakve odluke i sigurni smo da će taj sud presuditi u korist zaposlenih u državnoj upravi, kaže ona i dodaje da će ga sudu uputiti samo ukoliko posle 11. oktobra 2015. godine, kada novi Zakon treba da počne da se primenjuje, stvarno i zaživi u praksi.

Savićeva pita, kako je neko mogao da donese odluku prema kojoj se pravi razlika između žena, koje rade u državnom, privatnom, sektoru samostalnih delatnosti ili ženama koje imaju beneficirani radni staž. To nema nigde, kategorična je ona.

ZAKON O NAČINU ODREĐIVANJA MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015)

IV PRESTANAK RADNOG ODNOSA

Prestanak radnog odnosa zbog ispunjenja uslova za starosnu penziju

Član 20

Zaposlenom u javnom sektoru za vreme primene ovog zakona prestaje radni odnos kada navrši godine života i staž osiguranja koji su propisani zakonom za odlazak u starosnu penziju.

Zaposleni iz stava 1. ovog člana ostvaruje pravo na otpremninu u skladu sa propisima kojima se uređuje njegov radno-pravni status.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, radni odnos zaposlenog u javnom sektoru iz stava 1. ovog člana ne prestaje ako se poslodavac i zaposleni sporazumeju o nastavku radnog odnosa i dužini njegovog trajanja, u cilju obezbeđivanja stručnog i kontinuiranog obavljanja neophodnih funkcija organizacionog oblika.

Sporazumom iz stava 3. ovog člana može se utvrditi nastavak radnog odnosa zaposlenog najduže do navršenja 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja.

Sporazum iz stava 3. ovog člana zamenjuje odredbe ugovora o radu, odnosno rešenje o zasnivanju radnog odnosa u delu kojim se uređuje vrsta i dužina trajanja radnog odnosa.

Poslodavac može, u cilju utvrđivanja ispunjenosti uslova za prestanak radnog odnosa iz stava 1. ovog člana, pribavljati podatke iz službene evidencije Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Izuzetno od st. 1-5. ovog člana, zaposlenom kome je navršenje radnog veka i nastavak radnog odnosa nakon navršenja radnog veka uređen posebnim zakonom, radni odnos prestaje u skladu sa posebnim zakonom.

Odredba stava 7. ovog člana ne primenjuje se na državne službenike. 

Izvor: Vebsajt Politika, Redakcija, 22.09.2015.