Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA FINANSIJSKE PODRŠKE PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA ODRŽAVANJE LIKVIDNOSTI I OBRTNA SREDSTVA U OTEŽANIM EKONOMSKIM USLOVIMA USLED PANDEMIJE COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2 : Najčešća pitanja i odgovori u vezi sa primenom Uredbe


1. Da li se odstupanje zaposlenih od 10% računa na nivou grupe ili za svako pravno lice posebno?

Svako pravno lice se posmatra posebno.

2. Da li kredit može da uzme pravno lice koje nema zaposlene radnike, odnosno postoji samo osnivač koji je ujedno i direktor ali nije u radnom odnosu?

Podnosilac zahteva za kredit mora da ima bar jednog zaposlenog. Ukoliko je osnivač istovremeno i zaposlen on može aplicirati za kredit, a ako nije, treba da ima najmanje jednog zaposlenog. Što se tiče preduzetnika, osnivači ne moraju biti zaposleni ako su obveznici plaćanja doprinosa po osnovu obaveznog socijalnog osiguranja.

3. Ukoliko je povezano privredno društvo jemac drugom povezanom privrednom društvu, da li jemac privredno društvo odnosno njegov osnivač fizičko lice mora potpisati menicu u svojstvu osnivača privrednog društva koje je jemac? Ako je odgovor potvrdan, kako je predviđeno da osnivač fizičko lice potpiše svoju menicu ukoliko je privremeno u inostranstvu i nije moguće da dođe u Srbiju iz opravdanih razloga zbog COVIDA 19?

Može potpisati menice u konzularnom predstavništvu ili ambasadi uz overu potpisa na ugovoru o jemstvu i meničnoj izjavi od strane službenika ambasade ili konzularnog predstavništva.

4. Privredno društvo je osnovano 2018. godine, objavljen je pozitivan finansijski izveštaj na APR-u za 2018. godinu, ali za 2019. godinu objavljen je pozitivan statistički izveštaj na APR-u. Da li je navedeno dovoljno da se ispune uslovi za kredit?

Nije dovoljno. Neophodno je da imate dva zvanična finansijska izveštaja, što znači da treba da predate i finansijske izveštaje za 2019. godinu i da isti budu objavljeni na APR-u.

5. Imajući u vidu cilj Uredbe i svrhu (održavanje likvidnosti) i da se ne može unapred znati da li će npr. odobreni iznos kredita prelaziti iznos potreban za održavanje likvidnosti privrednog subjekta, da li se u slučaju da nakon utroška sredstava za likvidnost u periodu ovakvih privrednih okolnosti i eventualnog preostajanja viška odobrenih sredstava ista mogu utrošiti i delimično za investicije u poslovanje nakon prestanka krize izazvane COVID-19?

Višak sredstava kredita za likvidnost koje ne možete opravdati, ne može se koristiti za investiciona ulaganja, jer to predstavlja nenamensko korišćenje sredstava. Zato, pažljivo izračunajte koliko vam treba sredstava za likvidnost koja možete da pravdate u narednih godinu dana.

6. Da li može udruženje kao pravno lice registrovano za komercijalnu delatnost (u sistemu PDV) da podnese zahtev za kredit za likvidnost?   

Može ukoliko je udruženje osnovano za sticanje dobiti i ukoliko ispunjava ostale uslove definisane programom.   

7. Jedan advokat je počev od 01.01.2020. godine paušalac, a do 31.12.2019. godine je vodio knjige po principu dvojnog knjigovodstva, pa je naša dilema da li zahtev inicijalno treba da preda kao paušalac ili obveznik koji vodi knjige po dvojnom knjigovodstvu i koju dokumentaciju u tom slučaju prilagati?

Zahtev predaje kao paušalac i prilaže rešenje o paušalnom oporezivanju, i za prethodne dve godine bilanse koje ima ako nisu objavljeni na APR-u, a ako jesu onda samo rešenje o paušalnom oporezivanju.

8. Drugi advokat ima obrnutu situaciju, od 01.01.2020. godine vodi knjige po principu dvojnog knjigovodstva, a do 31.12.2019. godine je bio paušalno oporezovan poreski obveznik. Kako za njega podneti zahtev i koju dokumentaciju prilagati u njegovom slučaju?

On predaje kao preduzetnik koji vodi dvojno knjigovodstvo, a dostavlja za prethodne dve godine rešenja o paušalnom oporezivanju i promet kod banke za 2019. godinu.

9. Ukoliko je privredno društvo u postupku skidanja hipoteke, da li je prihvatljivo da se uz zahtev za kredit dostavi list nepokretnosti u kome je upisana hipoteka, a da se u slučaju odobravanja kredita, a pre potpisivanja ugovora dostavi novi posedovni list bez upisane hipoteke?

Prihvatljivo je. Bilo bi dobro da se dostavi i kopija (sken) brisovne dozvole.

10. Supruga i ja imamo nekoliko povezanih firmi. Da li je potrebno za svaku od njih uplatiti kreditni biro i potvrdu o prometu preko računa ili samo za onu na kojoj ćemo tražiti kredit? U stavci za broj zaposlenih da li upisujemo broj zaposlenih u toj firmi ili u svim firmama ukupno.

Ukoliko je jemac povezano lice onda je potrebno i za povezano lice uplatiti Kreditni biro, ukoliko nije onda samo za firmu podnosioca zahteva. Broj zaposlenih se upisuje samo za firmu podnosioca zahteva.

11. Da li možemo da apliciramo za kredit od 2.000.000,00 rsd, s obzirom da imamo 2 zaposlena i oba su osnivači. Naime u delu koji se odnosi na sredstva obezbeđenja stoji da pored menica i meničnih ovlašćenja korisnika kredita i ličnih menica osnivača, neophodno je dostaviti i jemstvo fizičkog lica zaposlenog na neodređeno vreme a mi ga nemamo. Da li to znači da možemo da apliciramo za kredit u maksimalnom iznosu od 1.000.000,00 rsd?

Da, to znači da možete aplicirati za kredit samo do 1.000.000,00 RSD ako su solo i lične menice jedino obezbeđenje.

12. Da li kao mikro pravno lice moramo da dostavimo tokove gotovine?

Ne morate.

13. Da li ako obezbedimo hipoteku moramo založnu izjavu da overimo kod notara?

Da. Založna izjava se overava kod notara nakon odobrenja kredita i potpisivanja ugovora o kreditu.

14. Šta u Zahtevu za kredit podrazumeva pitanje: Mesto i opština ulaganja? Sredstva kredita su namenjena za likvidnost a ne za investiciona ulaganja. 

Misli se na mesto i opštinu gde obavljate delatnost. 

15. Da li je apliciranje u Fondu za razvoj uslovljeno sa paketom mera za privrednike koje je donela Vlada (rasterećenje zarada /pokrivanje dela zarada), odnosno da li je moguće koristiti oba programa?

Moguće je. Maksimalni iznos državne pomoći je 800.000,00 EUR.

16. Da li će za kredite moći da apliciraju privredni subjekti koji imaju dva zvanična finansijska izveštaja, ili će biti neophodno da privredni subjekti postoje pune dve kalendarske godine?

Za kredit mogu da apliciraju privredni subjekti koji dostave zvanične redovne finansijske izveštaje za prethodne dve godine.

17. Koji privredni subjekti mogu da konkurišu za kredite za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva koje je država pripremila za privrednike usled pandemije COVID -19?

Pravo na korišćenje sredstava po novoj uredbi za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva imaju preduzetnici, zadruge, mikro, mala i srednja privredna društva koja su u većinskom privatnom ili zadružnom vlasništvu i koja obavljaju proizvodnu, uslužnu, trgovinsku i poljoprivrednu delatnost.

18. Da li će jedan privredni subjekat moći da konkuriše za podsticajna sredstva po programima koje Ministarstvo privrede već sprovodi sa FR i za kredite za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva koje će odobravati FR po novoj uredbi?

Jedan privredni subjekat će moći da konkuriše i za sredstva po programima koje Ministarstvo privrede već sprovodi sa FR, kao i za kreditna sredstva za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva po novoj uredbi koja je u pripremi, a sprovodiće je Fond za razvoj.

19. Da li privredni subjekat koji je u blokadi može da dobije kredite koje je država pripremila za privrednike usled pandemije COVID -19?

Uslov za odobrenje kredita je da podnosilac zahteva za kredit nema blokadu računa dužu od 30 dana u kontinuitetu u prethodnih godinu dana, odnosno ukupno 90 dana sa prekidima u poslednjih godinu dana.

20. Da li je period mirovanja obaveza odobren i korisnicima kredita Fonda za razvoj?

Svim korisnicima kredita Fonda koji su u redovnoj otplati a kojima anuiteti dospevaju u 2020. godini, odobrava se period mirovanja dospelih obaveza u trajanju do 30.09.2020. godine, sa stanjem duga na dan 31.03.2020. godine.

21. Da li se uskoro, i pored upravo donetih mera, kao i svake godine planiraju subvencionisani krediti za kupovinu mašina i opreme (25% subvencija, 5% kao učešće, ostalo kredit) i ako da, kada i pod kojim uslovima?

Uredba o utvrđivanju Programa podrške malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme je usvojena i izabrane su banke koje će učestvovati u sprovođenju ovog programa u 2020. godini.

22. Nakon isteka vanrednog stanja, očekuje se nastavak Programa. Sve informacije u vezi sa sprovođenjem ovog programa možete pratiti na veb sajtu Ministarstva privrede i Razvojne agencije Srbije.

Koja dokumentacija je potrebna da bi se dobila sredstva Fonda za razvoj za likvidnost i obrtna sredstva vezano za COVID-19 (u pitanju je malo preduzeće)?

Sadržaj potrebne dokumentacije, možete pronaći na linku.

23. Da li firme koje već imaju kreditno zaduženje kod Fonda imaju pravo da se obrate za novi kredit?

Da, imaju.

24. Gde se mogu preuzeti obrasci za kreditiranje preduzeća za likvidnost?

Program i celokupna konkursna dokumentacija (zahtev za odobravanje kredita, uslovi i kriterijumi korišćenja sredstava, sadržaj potrebne dokumentacije i procedure u postupku obrade) mogu se pronaći na veb sajtu Fonda za razvoj RS ili direktno putem linka.

25. Da li preduzetnik paušalac koji poslednja 4 meseca nije uplaćivao paušal ima prava da podnese zahtev za najavljene kredite za likvidnost? Da li je uslov da prvo uplati zaostala dugovanja ili ne?

Pravo da podnesu zahtev za kredit po ovom programu, imaju preduzetnici, mikro, mali i srednji privredni subjekti razvrstani u skladu sa Zakonom o računovodstvu, prema poslednje predatim finansijskim izveštajima i zadruge koji su registrovani u Agenciji za privredne registre i drugom relevantnom registru, a koji dostave zvanične redovne finansijske izveštaje za prethodne dve godine.

Uslov koji se odnosi na finansijske izveštaje ne primenjuje se na preduzetnike koji nemaju obavezu podnošenja finansijskih izveštaja. Kredit se može odobriti i ako je u zvaničnim finansijskim izveštajima privrednog subjekta za jednu od poslednje dve godine, iskazan neto gubitak ali je ostvaren poslovni dobitak.

Uslov koji moraju da ispune podnosioci zahteva je da nisu u teškoćama, odnosno da nad njima nije pokrenut stečajni postupak, da se nad njima ne sprovodi postupak za unapred pripremljeni plan reorganizacije ili da na snazi nisu mere iz unapred pripremljenog plana reorganizacije (UPPR), finansijsko restrukturiranje ili postupak likvidacije.

26. Imamo dosta radnika koji su na određeno vreme prijavljeni, da li se smanjenje broja zaposlenih odnosi na stalno zaposlene ili na ukupan broj zaposlenih 20.03.2020. i one koji su na određeno vreme prijavljeni?

Broj zaposlenih se odnosi na zaposlene na određeno i neodređeno vreme. U uputstvima na sajtu je pojašnjeno koji prestanak radnog odnosa na određeno vreme ne ulazi u 10%.

27. U okviru sadržaja potrebne dokumentacije naznačeno je da su potrebne kartice kupaca i dobavljača sa obuhvaćenim prometom za 2019. godine kao i kartice kupaca i dobavljača za period od 01.01.2020. godine do dana podnošenja zahteva. Da li je u okviru ove tačke potrebno dostaviti specifikaciju kupaca i dobavljača sa odvojenim početnim stanjem i prometom za 2019. i 2020, ili su potrebne kompletne kartice za svakog pojedinačnog komitenta u pdf formatu? Slanje kartica u pdf bi bio dosta velik dokument.

Nisu potrebne kartice za svakog dobavljača/kupca posebno, potrebna je samo specifikacija/ sintetička kartica sa prometom u 2019. i 2020. godini.

28. Da li maksimalni iznos kredita iz programa podrške zbog COVID-19 može biti do 50% poslovnog prihoda u prethodnoj godini nevezano za druge obaveze po osnovu kredita kod poslovnih banaka ili je maksimalno ukupno opterećenje po osnovu svih kredita kod svih poslovnih banaka i eventualnog kredita kod Fonda limitiran na 50% poslovnog prihoda?

Maksimalan iznos koji se odnosi na 50% prihoda se računa nevezano za druge obaveze kod poslovnih banaka.

29. Da li postoji neko ograničenje korišćenja sredstava u vremenskom periodu ili se taj novac može trošiti sukcesivno?

Novac se nakon donošenja Odluke Upravnog Odbora o odobravanju kredita mora povući u roku od 90 dana.

Izvor: Vebsajt Fonda za razvoj, 15.04.2020.
Naslov: Redakcija