Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NOVI NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MATIČNIM KNJIGAMA: Mišljenјe Poverenice za zaštitu ravnopravnosti a Nacrt zakona


Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je dopisom broj 011-00-52/2017-26/24 od 17.4.2018. godine, dostavilo Povereniku za zaštitu ravnopravnosti novi tekst Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama, radi davanja mišlјenja.

Analizom dostavlјenog novog teksta Nacrta zakona uočeno je da su pojedine primedbe Poverenika date u mišlјenju br. 011-00-6/2018-02 od 12. marta 2018. godine usvojene i integrisane u tekst Nacrta zakona, dok pojedine primedbe nisu uvažene. Pored navedenog Poverenica napominje da odredbom člana 23. stav 2. Nacrta zakona propisano da "Posle upisa podataka o promeni pola, pravo uvida u matičnu knjigu rođenih i spise za lice koje je promenilo pol, imaju samo lice koje je promenilo pol, dete i roditelјi tog lica, kao i nadležni organi za vršenje poslova u skladu sa zakonom." Poverenik predlaže da se još jednom razmotriti krug lica koja mogu imati uvid u matičnu knjigu rođenih i spise za lice koje je promenilo pol, kako sa aspekta da li pravo na uvid treba da imaju roditelјi u slučaju da je lice koje je promenilo pol punoletno, tako i sa aspekta proširenja kruga lica i na usvojitelјa. Poverenik ukazuje da je u članu 23. stav 1. Nacrta zakona propisano da uvid u matične knjige kao i spise između ostalih ima i usvojitelј. Pored toga, odredbama člana 104. Porodičnog zakona ("Sl. glasnik RS", br. 18/2005, 72/2011 - dr. zakon i 6/2015), usvojitelј je izjednačen sa roditelјem.

Izvor: Vebsajt Poverenice, 20.04.2018.
Naslov: Redakcija