Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

INICIJATIVA ZA IZMENU ZAKONA O OSIGURANJU DEPOZITA I ZAKONA O HIPOTECI


Na sednici Odbora za bankarstvo i osiguranje Privredne komore Srbije (PKS) predloženo je uvođenje diferencirane stope premije kroz izmene Zakona o osiguranju depozita. Prema tom predlogu, Upravni odbor Agencije za osiguranje depozita može da utvrdi različite stope za obračune redovne premije u zavisnosti od stepena rizičnosti poslovanja banaka.

Banke su, do sada, plaćale redovnu tromesečnu premiju osiguranja fizičkih i pravnih lica koja prema aktuelnoj stopi iznosi 0,1 odsto na osnovicu koja se obračunava na prosečno stanje depozita osiguranih u banci u prethodnom kvartalu. U 2014. i 2015. godini prema odlukama Agencije za osiguranje depozita banke će morati da plaćaju i vanrednu premiju po stopi od 0,05 odsto na istu osnovicu. Na osnovu tih odluka, u prvom kvartalu banke su obračunale i platile 11,5 miliona evra za redovnu premiju osiguranja i 5, 7 miliona evra za vanrednu premiju, rekla je Branislava Žunjić, sekretar Odbora za bankarstvo i osiguranje PKS.

Kako je istakla, postojeći sistem sa linearnom premijom za sve banke nije usaglašen sa osnovnim principom osiguranja, a to je da se visina premije određuje prema verovatnoći nastanka osiguranog slučaja.

"Upravo je to i motiv da preispitamo da li Srbija kao i neke zemlje u okruženju treba da uvede bližu odredbu o mogućnosti uvođenja različitih stopa premija po bankama uvažavajući rizik poslovanja tih banaka", navela je Žunjić.

Prema rečima Zlatka Milikića, pomoćnika ministra finansija, inicijativa Odbora je dobrodošla, ali može da utiče na distorziju tržišta jer će banke početi da se razlikuju međusobno i niža premija bi ukazivala na sigurniju banku, a viša na nesigurniju.

Pomoćnik direktora Agencije za osiguranje depozita Lidija Perović objasnila je da je Agencija otvorena za saradnju sa bankama radi pronalaženja zajedničkog rešenja.

Na sednici Odbora za bankarstvo i osiguranje PKS kojom su predsedavali Slobodan Samardžić, potpredsednik PKS i Dragan Santovac, zamenik predsednika Odbora usvojena je i inicijativa za izmenu Zakona o hipoteci koji je donet pre devet godina. Po mišljenju bankara postoji prostora da se taj pravni akt izmeni, kao i da se unapredi rad katastra. 

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 23.4.2014.