Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O BUDŽETSKOM SISTEMU: Zakonom je predviđeno da svi budžetski korisnici do 2020. godine u svoje budžete treba da uključe elemente rodno odgovornog budžetiranja


Prilikom pripreme budžeta za 2017. godinu, deset pokrajinskih sekretarijata primenilo je elemente rodno odgovornog budžetiranja, rečeno je na sastanku članova Pokrajinske vlade sa predstavnicama Agencije UN za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Republici Srbiji.

Tema tog sastanka bilo je rodno odgovorno budžetiranje, a u razgovoru je istaknuto da Vojvodina uspešno podržava taj proces, koji do 2020. godine, kako je Zakonom o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon, 103/2015 i 99/2016) predviđeno, svi budžetski korisnici treba da uključe u svoje budžete.

Predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović je istakao da je, posebno značajno, da se u vremenu koje je pred nama, nastavi sa uvođenjem principa rodno ravnopravnog budžetiranja u sve institucije.

Izvor: Vebsajt RTV, 22.02.2017.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija