Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SISTEMU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU: Zbog nemogućnosti da se do 1. januara 2017. godine, donese zakon kojim se uređuju, plate i druga primanja zaposlenih u organima autonomne pokrajine i jedinicama lokalne samouprave, Predlog zakona predviđa rok 1. jul 2017. godine za donošenje ovog posebnog zakona, a predviđeno je i da će se do 1. januara 2018. godine sa odredbama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, pored zakona kojima se uređuju plate i druga primanja policijskih službenika, profesionalnih pripadnika Vojske Srbije i zaposlenih u organima u čijem su delokrugu bezbedonosni i obaveštajni poslovi, uskladiti i zakoni kojima se uređuju plate i druga primanja zaposlenih u državnim organima


Još nije ni počela primena Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016), a već se predlaže njegovo odlaganje. Naime, sa primenom Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, o kojem su se početkom prošle godine vodile oštre polemike predlagača i sindikata javnog sektora, trebalo je početi 1. januara 2017. godine, a sada se predlaže da to bude 1. jul 2017. godine, odnosno 1. januar 2018. godine, i to zbog toga što nisu doneti drugi zakoni i podzakonska akta koja bi njegovu primenu omogućila.

Vlada Republike Srbije usvojila je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru i uputila ga poslanicima Narodne skupštine Srbije na usvajanje po hitnom postupku kako bi se pre 1. januara 2017. godine produžio rok za njegovu primenu uz član koji obezbeđuje da će ceo posao biti završen do 1. jula odnosno da će do tada biti doneti zakoni kojima se uređuje radnopravni status, plate i druga primanja zaposlenih u organima autonomne pokrajine i jedinicama lokalne samouprave. Za zaposlene u javnim službama, javnim agencijama i drugim organima i organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave primena će početi 1. januara 2018. godine.

Izmene i dopune ovog zakonskog akta ima i kada je reč o njegovoj primeni za uređenje plata i drugih primanja policijskih službenika, profesionalnih pripadnika Vojske Srbije i zaposlenih u organima u čijem su delokrugu bezbednosti i obaveštajni poslovi, te će se on na njih primenjivati od 1. januara 2018.godine.

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 29. februara 2016. godine Zakon o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, koji obuhvata više od 500.000 zaposlenih, kojima je država poslodavac, a kojima će sve zarade biti obračunavane na osnovu istih elementa, iste osnovice i jedinstvene matrice raspona koeficijenta. Time se ostvaruje, kako je tada rečeno, princip "jednaka plata za jednak rad". Ovim aktom je u javnom sektoru propisano uvođenje jedinstvene osnovica za obračun i isplatu plata i usklađivanje koeficijenata shodno jedinstvenoj osnovici i to je zapravo bila prva faza uređivanja plata u javnom sektoru. Nakon njega mora da ide usvajanje, a to sada nije na vreme učinjeno, zakona kojima će se utvrditi metodologija i način razvrstavanja radnih mesta iz Kataloga radnih mesta, kao i njihovo vrednovanje i određivanje novih koeficijenata. U Katalogu radnih mesta nalazi se opis poslova i uslovi za njihovo obavljanje i kriterijum za vrednovanje poslova odnosno složenost, kompetentnost, odgovornost, autonomija u radu, poslovna komunikacija...

Zakon je predvideo 13 platnih grupa, a visina koeficijenta određivaće se prema platnom razredu u koje je razvrstano radno mesto odnosno zvanje. Raspon koeficijenta prvog i poslednjeg platnog razreda iznosi 1 prema 7,50, i njega utvrđuje Vlada Republike Srbije. Osnovna plata obračunavaće se množenjem osnovice i koeficijenta, s tim što će se osnovica utvrđivati svake godine u skladu sa republičkim budžetom.

Izvor: Vebsajt Dnevnik, Lj. Malešević, 22.12.2016.
Naslov: Redakcija