Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

POTPISAN UGOVOR O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA SA IZRAELOM


U Beogradu je, 22. novembra 2018. godine, potpisan Ugovor između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Izrael o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju poreske evazije u odnosu na poreze na dohodak (dalje: Ugovor).

U ime Vlade, kao zastupnika Republike Srbije, Ugovor je potpisao Siniša Mali, ministar finansija, a u ime Vlade Države Izrael, Ugovor je potpisala Alona Fišer Kam, ambasador Države Izrael u Republici Srbiji.

Zaključenje Ugovora, predstavlja značajan doprinos unapređenju bilateralne privredne i finansijske saradnje između Republike Srbije i Države Izrael (u daljem tekstu: Izrael) jer se rešenjima sadržanim u Ugovoru, otklanja dvostruko oporezivanje fizičkih i pravnih lica - rezidenata dve države.

Posebno ističemo, da Ugovor stimuliše ulaganje kapitala rezidenata Republike Srbije u Izraelu i rezidenata Izraela u Republici Srbiji.

Ugovorom se, takođe, obezbeđuje saradnja poreskih administracija Republike Srbije i Izraela, u cilju efikasne primene Ugovora i sprečavanja poreske evazije od strane njihovih rezidenata.

Imajući u vidu navedeno (generalno) možemo zaključiti, da primena Ugovora obezbeđuje pravni preduslov za efikasnije privređivanje i konkurentnost preduzeća Republike Srbije u Izraelu, odnosno preduzeća Izraela u Republici Srbiji, što predstavlja značajan doprinos unapređenju bilateralne privredne i finansijske saradnje.

Posebno ukazujemo, da Ugovor predstavlja preduslov za značajna ulaganja izraelskih investitora u privredu Republike Srbije, odnosno stvaranje uslova za njihovo učešće u procesu privatizacije, ali i za korišćenje odgovarajućih finansijskih instrumenata za podsticanje viših oblika bilateralne ekonomske saradnje.

Shodno članu 3. (Opšte definicije) stav 1. tačka 6) Ugovora, izrazi “preduzeće države ugovornice” i “preduzeće druge države ugovornice”, označavaju preduzeće kojim upravlja rezident (fizičko ili pravno lice) države ugovornice, odnosno preduzeće kojim upravlja rezident (fizičko ili pravno lice) druge države ugovorniceˮ.

S tim u vezi, navedeni pojam (preduzeće) treba tumačiti u skladu sa članom 26. Bečke konvencije o ugovornom pravu ("Sl. list SFRJ - Međunarodni ugovori i drugi sporazumi", br. 30/72) koji ukazuje na činjenicu, da je svaki ugovor koji je na snazi obavezujući za ugovorne strane i da one ga moraju izvršavati u dobroj veri, odnosno u skladu sa njenim članom 31. stav 1. koji glasi: “Ugovor se mora dobronamerno tumačiti prema uobičajenom smislu koji se mora dati izrazima u ugovoru u njihovom kontekstu i u svetlosti njegovog predmeta i njegovog cilja.”

Otuda se, u ugovorima o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, pod izrazom “preduzeće Republike Srbije” podrazumevaju privredna društva i druga pravna lica, uključujući i preduzetnike.

Izvor: Redakcija, Dejan Dabetić, 22.11.2018.