Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O CENTRALNOM REGISTRU OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA


Član 1.

U Zakonu o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja ("Službeni glasnik RS", br. 30/10 i 44/14 - dr. zakon), u članu 5. stav 1. reči: "socijalnu politiku" zamenjuju se rečima: "poslove finansija".

Član 2.

Posle člana 29. dodaju se nazivi glava i čl. 29a i 29b, koji glase:

"IXa JEDINSTVENA BAZA PODATAKA

Član 29a

Centralni registar vodi jedinstvenu bazu podataka osiguranika, osiguranih lica i evidenciju obveznika doprinosa.

Jedinstvena baza podataka iz stava 1. ovog člana uspostavljena je na osnovu postojećih baza podataka koje vode organizacije obaveznog socijalnog osiguranja i Poreska uprava.

Podaci o osiguranicima, osiguranim licima i obveznicima uplate doprinosa unose se u jedinstvenu bazu Centralnog registra registracijom osiguranika i osiguranih lica podnošenjem jedinstvene prijave u elektronskom obliku i ažuriranjem podataka iz postojećih nadležnih registara, baza podataka i službenih evidencija, koje se vode u Republici Srbiji.

Registar osiguranika, odnosno osiguranih lica, kao i evidencija obveznika doprinosa u jedinstvenoj bazi podataka sadrži sledeće podatke:

a) za osiguranike:

- jedinstveni matični broj građana - lični broj osiguranika;

- prezime i ime;

- pol;

- ime jednog roditelja;

- evidencioni broj za strane državljane;

- jedinstveni broj dodeljen od strane Centralnog registra;

- dan, mesec i godina rođenja;

- opština, mesto i adresa prebivališta;

- državljanstvo;

- zanimanje, prema klasifikaciji zanimanja, koje se zahteva za radno angažovanje na određenim poslovima, odnosno radnom mestu;

- vrstu i stepen stručne spreme, odnosno obrazovanja koji su uslovi za radno angažovanje na određenim poslovima, odnosno radnom mestu;

- vrstu i stepen stručne spreme, odnosno obrazovanja koje lice ima;

- datum početka osiguranja;

- osnov osiguranja;

- radno vreme (puno, nepuno ili skraćeno);

- broj časova provedenih na radu nedeljno;

- vrstu radnog angažovanja (radni odnos i rad van radnog odnosa);

- podatak o zaposlenju kod više poslodavaca;

- podatke o stažu osiguranja sa uvećanim trajanjem, o vremenu provedenim na tim poslovima i stepenu uvećanja staža;

- datum i osnov promene u toku osiguranja;

- datum i osnov prestanka osiguranja;

- posebne podatke o osiguraniku;

- da li je osiguranik korisnik prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja;

- prekid osiguranja zbog mirovanja;

- osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, visinu uplaćenih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i period na koji se ta uplata odnosi;

- podatke o uplati doprinosa po osnovu ugovorene naknade;

b) za osigurana lica:

- prezime i ime;

- jedinstveni matični broj građana - lični broj osiguranika;

- pol;

- dan, mesec i godinu rođenja;

- srodstvo sa osiguranikom;

- adresu prebivališta;

v) za obveznike doprinosa:

- naziv i sedište obveznika plaćanja doprinosa;

- jmbg preduzetnika/fizičkog lica;

- opštinu sedišta pravnog lica, preduzetnika, adresu fizičkog lica;

- sedište i adresu mesta rada;

- šifru delatnosti;

- matični broj registra i poreski identifikacioni broj poslodavca;

- opštinu u kojoj se nalazi nepokretnost;

- jedinstveni broj dodeljen od strane Centralnog registra;

- adresu elektronske pošte obveznika podnošenja prijave (imejl);

- datum početka, prestanka i promene u poslovanju.

Jedinstvena baza podataka Centralnog registra vodi se po propisanim jedinstvenim metodološkim principima, a podaci se unose u bazu prema propisima o jedinstvenom kodeksu šifara.

IXb VRŠENjE NADZORA

Član 29b

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i propisa donetih za njegovo sprovođenje, kao i nadzor nad radom Centralnog registra vrši ministarstvo nadležno za poslove finansija.".

Član 3.

Oprema i sredstva za rad koje koristi Centralni registar su u državnoj svojini i koriste se u skladu sa zakonom kojim se uređuje javna svojina.

Ministarstvo nadležno za socijalnu politiku je dužno da u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona isknjiži opremu i sredstva za rad iz stava 1. ovog člana iz svojih poslovnih knjiga.

Ministarstvo nadležno za poslove finansija će opremu i sredstva za rad iz stava 1. ovog člana evidentirati u svojim poslovnim knjigama, po ispunjenju uslova iz stava 2. ovog člana.

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

OBRAZLOŽENJE

I. USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 97. tačka 8. Ustava Republike Srbije (,,Službeni glasnik RS", broj 98/06), kojim je propisano da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje, pored ostalog, sistem u oblasti socijalnog osiguranja.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Razlozi za donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja ("Službeni glasnik RS", br. 30/10 i 44/14 - dr. zakon), jesu:

1) usklađivanje Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja sa Zakonom o ministarstvima ("Službeni glasnik RS", broj 44/14), koji je donet u periodu od donošenja sada važećeg Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, a kojim se uređuje da Ministarstvo finansija vrši i nadzor nad radom Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja;

2) usklađivanje Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja sa odredbom člana 42. stav 2. Ustava Republike Srbije, kojom je utvrđeno da se prikupljanje, držanje, obrada i korišćenje podataka o ličnosti uređuje zakonom.

Odredbama Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja definisan je pravni okvir za početak funkcionisanja Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja i saglasno odredbama tog zakona doneto je više podzakonskih akata kojima se, između ostalog, regulisala materija prikupljanja, držanja, obrade i korišćenja podataka o ličnosti obveznika doprinosa za obavezno socijalno osiguranje. Sa druge strane, iz Ustava i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Službeni glasnik RS", br. 97/08, 104/09 - dr.zakon, 68/12-odluka US i 107/12) jasno proizlazi da osnov obrade podataka o ličnosti mora biti zakon ili pristanak lica čiji se podaci obrađuju.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Uz član 1.

Ovim članom vrši se usklađivanje sa odredbama Zakona o ministarstvima ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 44/14), u delu koji se odnosi na poziciju u budžetu na kojoj se obezbeđuju sredstva za obavljanje delatnosti Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja.

Uz član 2.

Odredbe ovog člana odnose se na opšte podatke o osiguraniku i osiguranom licu koje se unose u Jedinstvenu bazu Centralnog registra, kao i na podatke o osiguranju i obvezniku plaćanja doprinosa.

Takođe, ovim članom predlaže se dodavanje člana kojim će se urediti vršenje nadzora nad sprovođenjem Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja i propisa donetih za njegovo sprovođenje, kao i nadzor nad radom Centralnog registra, imajući u vidu da su stupanjem na snagu Zakona o ministarstvima ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 44/14) prestale da važe odredbe člana 30. Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja ("Službeni glasnik RS", broj 30/10), koje su se odnosile na vršenje nadzora.

Uz član 3.

Ovim članom predlaže se da se oprema i sredstva za rad koje koristi Centralni registar u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravo javne svojine evidentiraju u poslovnim knjigama ministarstva nadležnog za poslove finansija, s obzirom da, prema odredbama Zakona o ministarstvima, Ministarstvo finansija vrši nadzor nad radom Centralnog registra. Do stupanja na snagu tog zakona, nadzor nad radom Centralnog registra vršilo je Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike. U tom smislu, a kako bi se obezbedila dosledna primena Zakona o ministarstvima, potrebno je propisati da se oprema i sredstva za rad Centralnog registra, koja su u državnoj svojini, evidentiraju u poslovnim knjigama Ministarstva finansija, što ujedno predstavlja pravni osnov da Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja isknjiži iz poslovnih knjiga opremu i sredstva za rad koja koristi Centralni registar, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Uz član 4.

Predlaže se da ovaj zakon stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IV. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti dodatna sredstva u budžetu Republike Srbije za 2014. godinu.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razmatranje i donošenje Zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine ("Službeni glasnik RS", broj 20/12 - prečišćen tekst). Zakon je neophodno doneti po hitnom postupku da bi se stvorili uslovi da se predložena rešenja primene u rebalansu budžeta Republike Srbije za 2014. godinu.

VI. RAZLOZI ZA RANIJE STUPANJE NA SNAGU ZAKONA

Predlaže se da ovaj zakon stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije". Naročito opravdani razlozi za ranije stupanje na snagu ovog zakona, u smislu člana 196. stav 4. Ustava Republike Srbije, sastoje se u potrebi da se obezbedi nesmetano funkcionisanje Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja. Stoga je u cilju finansiranja ostvarivanja prava i dužnosti utvrđenih zakonom, potrebno da se omogući nesmetano izvršavanje rashoda i izdataka. U suprotnom, bila bi dovedena u pitanje redovna dinamika izvršavanja rashoda i izdataka Centralnog registra, a posebno bi bilo ugroženo finansiranje preuzetih obaveza i plata.

Razlog za ranije stupanje na snagu ovog zakona, sadržan je i u potrebi da se odredbe Zakona usklade sa odredbama Zakona o ministarstvima.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 22.10.2014.