Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O UTVRĐIVANJU POSEBNIH IZNOSA KOJI SE PLAĆAJU ZA VREME TRAJANJA "DEČJE NEDELJE" U 2015. GODINI - Tekst propisa


UREDBA O UTVRĐIVANJU POSEBNIH IZNOSA KOJI SE PLAĆAJU ZA VREME TRAJANJA "DEČJE NEDELJE" U 2015. GODINI

Na osnovu člana 74. stav 4. Zakona o društvenoj brizi o deci("Sl. glasnik RS", br. 49/92, 29/93, 53/93, 67/93, 28/94, 47/94, 48/94, 25/96, 29/2001, 16/2002 - dr. zakon, 62/2003 - dr. zakon, 64/2003 - ispr. dr. zakona, 101/2005 - dr. zakon i 18/2010 - dr. zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi("Sl. glasnik RS", br. 55/2005, 71/2005 - ispr., 101/2007, 65/2008, 16/2011, 68/2012 - odluka US, 72/2012, 7/2014 - odluka US i 44/2014),

Vlada donosi

UREDBU o utvrđivanju posebnih iznosa koji se plaćaju za vreme trajanja "Dečje nedelje" u 2015. godini

Član 1.

Za vreme trajanja "Dečje nedelje" od 5. do 11. oktobra 2015. godine plaća se poseban iznos, i to na:

 Dinara

1) Svaku prodatu kartu u međumesnom i međunarodnom prevozu u železničkom, vodnom, vazdušnom i drumskom saobraćaju,

 

40,00

2) Svaku poštansku pošiljku u unutrašnjem poštanskom saobraćaju, osim na pošiljke novina i časopisa čiji prijem, prenos i uručenje obavljaju javni poštanski operator i drugi poštanski operatori, u skladu sa Zakonom o poštanskim uslugama("Sl. glasnik RS", br. 18/2005, 30/2010 i 62/2014),

 

10,00

3) Svaku prodatu ulaznicu za pozorište, bioskop, drugu kulturnu manifestaciju i sportsku priredbu za koju se naplaćuju ulaznice,

 

30,00

4) Svaku prodatu gramofonsku ploču, muzički kompakt-disk i video kasetu.

 

20,00

Član 2.

Distribuciju propagandnog materijala i organizaciju naplate posebnih iznosa iz člana 1. ove uredbe obavlja organizacija "Prijatelji dece Srbije" u saradnji sa opštinskom upravom - službom dečije zaštite.

Član 3.

Sredstva iz člana 1. ove uredbe prikupljena u opštinama u vreme trajanja "Dečje nedelje" uplaćuju se na račun propisan za uplatu javnih prihoda budžeta Republike Srbije broj: 840-716211843-56 - Sredstva prikupljena za vreme "Dečje nedelje" u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa("Sl. glasnik RS", br. 104/2011, 10/2012, 18/2012, 95/2012, 99/2012, 22/2013, 48/2013, 61/2013, 106/2013, 120/2013, 20/2014, 64/2014, 66/2014 - ispr., 81/2014, 117/2014, 128/2014, 131/2014, 32/2015, 59/2015 i 63/2015).

Član 4.

Sredstva iz člana 1. ove uredbe koristiće se za realizaciju Programa aktivnosti za vreme trajanja "Dečije nedelje" u vremenu od 5. do 11. oktobra 2015. godine (u daljem tekstu: Program), i to:

            1) 40% za aktivnosti na republičkom nivou u skladu sa Programom i za štampanje i distribuciju propagandnog materijala i nalepnica,

            2) 60% za aktivnosti na opštinskom nivou u skladu sa Programom.

Član 5.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Izvor: Press služba Vlade Srbije, 22.09.2015.