Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

STUPIO NA SNAGU NOVI ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA: Osnovni cilj zaštita potrošača u ugovornom odnosu sa trgovcem - ukidaju se sudske takse za potrošačke sporove manje od 500.000 dinara


ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014)  stupio je na snagu 22.septembra 2014.godine

Udruženja i savezi koji su upisani u Evidenciji udruženja i saveza na osnovu Zakona o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 73/2010) i Pravilnika o evidenciji udruženja i saveza udruženja za zaštitu potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 32/2011) na dan stupanja na snagu Zakona o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014 - dalje: Zakon), smatraju se upisanim u ovu evidenciju ustanovljenu na osnovu člana 132. Zakona.
Zakon stupa na snagu osmog dana od objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 21. juna 2014. godine, a primenjuje se po isteku tri meseca od dana njegovog stupanja na snagu, odnosno od 22. septembra 2014. godine.

 Potpredsednik Vlade i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić je rekao da je osnovni cilj donošenja novog zakona stvaranje sistema koji će omogućiti zaštitu potrošača u ugovornom odnosu sa trgovcem, čija je specifičnost u tome da ga zaključuju dve nejednake strane, odnosno trgovac je uglavnom u prednosti. On raspolaže sa više informacija i uglavnom je bogatiji od potrošača. I zato novi zakon obuhvata brojna rešenja propisana u korist potrošača koja teže da otklone ovu nejednakost, objasnio je Ljajić.

Nova zakonska rešenja predvidela su mehanizme koji obezbeđuju jaču i efikasniju zaštitu potrošača, prvenstveno kod ostvarivanja potrošačkih prava iz ugovora o prodaji.

"Pre svega, onemogućeno je nametanje opravke u prvih 6 meseci, što praktično znači da je popravka moguća samo uz prethodno dobijenu saglasnost potrošača", kaže Ljajić.

  • Skraćen je rok kome trgovac odgovara na reklamaciju sa 15 na 8 dana. Odgovor trgovca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača, konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Propisana je obaveza trgovca da vrati novac potrošaču ukoliko mu ne isporuči robu u ugovorenom roku ili najkasnije u roku od 30 dana ako drugo nije ugovoreno.

Propisana je i obaveza trgovca da vodi knjigu reklamacija potrošača i da je čuva najmanje dve godine od dana podnošenja reklamacije potrošača. Uvidom u knjigu reklamacija nadležni inspektor proverava da li trgovac odgovara na reklamacije u propisanom roku, kao i da li, kako i u kom roku rešava žalbe kupaca.

  • Kada kupuju na daljinu (preko Interneta, od trgovačkih putnika ili na prezentacijama u ugostiteljskim objektima), potrošači imaju pravo da odustanu od ugovora i robu vrate u roku od 14 dana od dana obavljene kupovine.

Mogućnost predomišljanja i povraćaja robe trgovcu moguća je samo kod ovih oblika kupovine. Trgovac je dužan da potrošača obavesti da ima pravo da se predomisli i robu vrati. Ukoliko potrošač to i učini, trgovac je dužan da mu vrati novac nazad, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana.

  • Dodatno obrazlažući novi pravni akt, Ljajić je rekao i da inspekcija prema novom Zakonu ima širi obim ovlašćenja.

To konkretno znači da su sada sankcionisana pojedina ponašanja trgovca koja prema dosadašnjem Zakonu inspektor nije bio nadležan da proverava, odnosno nije imao ovlašćenja.

  • Kako bi se potrošači podstakli da se bore za svoja prava, ako je neophodno i sudskim putem, novim zakonom se ukidaju sudske takse za potrošačke sporove manje od 500.000 dinara. Takse su dosad bile skupe, pa su se kupci retko usuđivali da svoj problem iznesu pred sud.
  • Zakon predviđa i posebnu zaštitu za socijalno ugrožene potrošače kojima ne sme biti obustavLjeno snabdevanja električnom energijom ili gasom tokom grejne sezone.

Jačanje potrošačkog pokreta

Jedan od najvažnijih ciljeva novog Zakona je jačanje potrošačkog pokreta u Srbiji. Tu imamo početne rezultate što se vidi po tome da je dosad registrovano 31 udruženje za zaštitu potrošača, koja ispunjavaju uslove za obavljanje te delatnosti. Novim Zakonom su detaljnije precizirani kriterijumi po kojima udruženje može biti upisano u Evidenciju koju vodi nadležno ministarstvo. Najvažniji kriterijumi su da je udruženju zaštita potrošača jedina delatnost, da je u toj oblasti najmanje tri godine, da ima kadrovske kapacitete, da je neprofitno i nezavisno od političkih i ekonomskih interesa fizičkih i pravnih lica. Samo evidentirana udruženja imaju pravo da budu finansirana i sufinansirana iz budžeta Republike Srbije, da osnuju svoj savet, da čine najmanje trećinu članova Nacionalnog saveta za zaštitu potrošača, da učestvuju u donošenju odluka značajnih za potrošače, kao i da budu članovi komisija koje odlučuju o prigovorima potrošača. Dakle uloga udruženja je novim Zakonom ojačana, jer su ona glavni partneri države u zaštiti potrošača.

Izvor: Vebsajt Ministarstva trgovine, turizma i telkomunikacija, 22.9.2014.