Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

USKORO USVAJANJE KODEKSA PONAŠANJA POSLANIKA: Kodeks predviđa firmiranje Etičkog saveta koji će biti zadužen za sprovođenje, praćenje i primenu kodeksa, a ukoliko se poslanici ipak ogluše o ta pravila, uslediće nejavna, zatim javna opomena, kao i obaveza da se javno izvine


Radna grupa za izradu Kodeksa ponašanja poslanika sastaće se poslednji put da definište tekst tog skupštinskog akta čim on bude vraćen sa čitanja iz Evropskog parlamenta, a zatim će biti upućen u skupštinsku proceduru, izjavio je danas član te radne grupe Meho Omerović.

Njegovo usvajanje očekuje se tokom jesenjeg zasedanja, rekao je Omerović Tanjugu.

Inače, prvi predlog teksta tog dokumenta utvrden je u februaru 2012. godine. Nova radna verzija, u koju je Tanjug ranije imao uvid, sadrži minimalne izmene.

I taj, kao i prethodni predlog, predviđa firmiranje Etičkog saveta koji će biti zadužen za sprovođenje, praćenje i primenu kodeksa, a ukoliko se poslanici ipak ogluše o ta pravila, uslediće nejavna, zatim javna opomena, kao i obaveza da se javno izvine. Predviđena je novčana kazna u visini i do tri osnovne plate poslanika.

U delu koji se odnosi na pravila ponašanja navodi se da poslaniku nije dozvoljeno da javnu imovinu koristi u privatne svrhe i službene prostorije za privatne poslove, službena sredstva ili imovinu skupštine za potrebe izborne kampanje, zloupotrebljava položaj radi licne koristi ili koristi političke stranke.

Posebno je naglašeno da poslanik ima obavezu da postupa u javnom interesu i da mu je taj interes uvek iznad ličnog, privatnog, grupnog ili stranačkog, a u obavljanju funkcije dužan je da postupa jednako prema svim građanima, bez diskriminacije po bilo kom osnovu.

Kodeksom je takođe predviđeno da neće koristiti informacije do kojih je došao, a koje bi mogle da mu posluže za sticanje finansijske ili druge koristi, niti da njima drugog dovede u neravnopravan položaj.

U delu kodeksa pod nazivom - opšte etičke vrednosti i principi, ističe se da poslanik treba da se ponaša tako da njegovim radom jača poverenje građana u integritet skupštine i na način kojim neće ugroziti ugled parlamenta i poslanika.

Narodni poslanik moraće da poštuje opšte etičke vrednosti i principe, a to su - istina, pravičnost, poštenje, nepristrasnost, odgovornost, integritet, otvorenost i dostupnost. Kodeks je precizirao i da je poslanik dužan da savesno obavlja funkciju, i da se sa dužnom pažnjom i poštovanjem odnosi prema građanima, uvažava druge poslanike…

Poslanik je dužan da govorom ne podstiče mržnju i nasilje, predrasude i stereotipe, ne koristi izraze, reči i gestikulacije koje vređaju ili omalovažavaju ljudsko dostojanstvo i narušavaju dostojanstvo skupštine.

Kada kodeks bude usvojen poslanicima neće biti dozvoljeno da mobilnim telefonima ometaju tok sednica, unose u salu simbole i obeležja političke stranke i strane države, transparente ili druge vizuelne i pisane poruke, koje vredaju ugled i dostojanstvo parlamenta. Biće zabranjeno i da koriste druge uređaje kojima bi snimali i fotografisali tok sednice i radnih tela skupštine.

Ukoliko poslanik ima neposredan ili posredan lični interes u stvari o kojoj raspravlja ili odlučuje, navodi se u Kodeksu, dužan je da pre učešća u raspravi, a najkasnije pre početka odlučivanja, saopšti taj interes pisanim putem predsedniku skupštine ili usmeno na sednici parlamenta.

Poslanik ce se u obavljanju funkcije uzdržati od bilo kakvog ponašanja koje bi, po važećem međunarodnom ili domaćem krivičnom pravu, moglo da se okarakteriše kao podmićivanje, izbegavaće situacije koje bi mogle da nagoveste podmićivanje ili korupciju i aktivno će se angažovati u otkrivanju i borbi protiv svih oblika korupcije.

Kada je rec o poklonima, poslanik ih neće tražiti ni primiti, neće dozvoliti drugom licu da u njegovo ime primi poklon u vezi sa obavljanjem funkcije, osim prigodnih i protokolarnih, poklona zakonom predviđene vrednosti. O svakom takvom poklonu dužan je da obavesti predsednika skupštine i ukoliko prelazi tu vrednost, da ga preda.

Poslanik će biti obavezan da odgovori na zahteve medija.

Takođe, neće smeti da iznosi podatke, činjenice i ocene iz ličnog ili porodičnog života drugog lica, koje mogu naškoditi njegovoj časti ili ugledu.

Etički savet je posebno obrađen u tekstu. Njega će činiti dva predstavnika odbora u čijem delokrugu su administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja, dva predstavnika odbora u čijem delokrugu su ustavna pitanja i jedan predstavnik odbora u čijem delokrugu su pitanja iz oblasti ljudskih i manjinskih prava.

Prilikom utvrđivanja etičkog saveta odbori će voditi računa o iskustvu predstavnika i srazmernoj zastupljenosti poslaničkih grupa u skupštini.

Mandat članova saveta pocinje da teče od konstatacije izbora i traje do kraja saziva skupštine, a njegovi članovi iz svojih redova biraju predsednika etičkog saveta. Etički savet donosi pravila o svom radu, ima sekretara, a stručne i druge poslove za potrebe tog saveta obavlja Služba Narodne skupštine.

Savet radi na sednicama, koje nisu otvorene za javnost, odlučuje većinom glasova od ukupnog broja članova, postupa po prijavi narodnog poslanika... U slučaju povrede kodeksa, etički savet može narodnom poslaniku da izrekne nejavnu i javnu opomenu, kao i javno izvinjenje.

Mera nejavne opomene izriče se usmeno poslaniku koji prisustvuje sednici etičkog saveta, a onome koji se nije odazvao pozivu da prisustvuje sednici dostavlja se pisana odluka o toj izrečenoj meri. Odluka o javnoj opomeni objavljuje se na internet stranici Narodne skupštine do kraja saziva parlamenta.

Ukoliko se izrekne mera javnog izvinjenja, poslanik će to učiniti usmeno, na sednici parlamenta koja je u toku, a najkasnije na prvoj narednoj sednici.

Ukoliko poslanik to ne učini kako je predviđeno, etički savet će doneti odluku o novčanoj kazni u visini tri osnovne plate poslanika na stalnom radu u skupštini. Etički savet podnosi Narodnoj skupštini godišnji izveštaj o primeni kodeksa ponašanja, do 30. aprila tekuće, za prethodnu godinu.

Izvor: Tanjug, 22.9.2014.