Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PROCENA RIZIKA OD PRANJA NOVCA I OD FINANSIRANJA TERORIZMA: Sektori nekretnina, organizovanja igara na sreću, bankarski sektor, menjačnice, kazina i oblast računovodstva najizloženiji su pretnjama od pranja novca


Promet nekretninama, organizovanje igre na sreću, usluge banka i menjačnica - sektori gde se "obrće" keš i najizloženiji su pranju novca. Osim njih, identifikovani su i kazina, računovođe, notari, advokati... Svuda gde se radi sa gotovinom, moguće je novac iz nelegalnih prebaciti u legalne tokove.

Radna grupa za izradu nacionalne procene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma, objavila je sveobuhvatan dokument "Procena rizika od pranja novca i procena rizika od finansiranja terorizma", u kojim se navode oblasti koje su označene kao rizične. Analiza ukazuje da je Srbija zemlja sa srednjim rizikom od pranja novca.

Nekretnine

Trend plasiranja prljavog novca u nekretnine se odvija najčešće kroz investiranje u izgradnju stambeno-poslovnih objekata i u kupovinu nepokretnosti. Pretnja od pranja novca najviše je izražena kod fizičkih lica-investitora u izgradnju nekretnina, koje potom ih prodaju i tako prikrivaju nezakonito poreklo uloženog novca.

- Na povećanu ranjivost od pranja novca utiče i podatak da se plaćanje građevinskog materijala može obavljati u gotovini Finansiranje izgradnje iz novčanih sredstava nepoznatog porekla najčešće se pravda pozajmicama, poklonima i slično. Zapaženo je i prikazivanje potcenjenih vrednosti nekretnina u kupoprodajnim ugovorima i plaćanje razlike u gotovom novcu. Izbegavanje plaćanja poreza i drugih dažbina koje predstavljaju javni prihod najčešće se vrši prikazivanjem lažnog prometa preko fantomskih preduzeća, falsifikovanjem dokumentacije i ubacivanjem robe proizvedene na crno u legalne tokove. Ono što povećava rizik je da je Zakon o PDV omogućio fizičkim licima – investitorima da se registruju za PDV sistem, a da pri tome ne moraju da budu registrovani kao poreski obveznici, u skladu sa Zakonom o registraciji privrednih društava - navodi se u dokumentu Radne grupe.

Sektor igara na sreću

U ovom sektoru se obavlja se veliki obrt količine novca i to u gotovini. Vrednost tržišta igara na sreću u Srbiji procenjena je na 355 miliona evra.

Bankarski sektor i menjačnice

Jedan je od najizloženijih kako zbog svoje veličine i važnosti tako i zbog brojnih usluga i proizvoda koje pruža, pa tako da je pritisak "prljavih prihoda" usmeren ka njemu. Banke inače su najorganizovanije kada je reč o preduzimanju mera za ublažavanje rizika od pranja novca što se ogleda, između ostalog, i u tome što su uspostavile sopstvene sisteme za upravljanje rizikom od pranja novca primenjujući pristup zasnovan na proceni ovog rizika. Zatim, što koriste softvere za praćenje transakcija i klijenata radi otkrivanja sumnjivih, a i aktima su uredile sistem unutrašnjih kontrola. Takođe, dužnu pažnju posvećuju obuci svojih kadrova.

Srednji nivo pretnje od pranja novca prisutan je u sektoru menjačnica zbog toga što se u Srbiji još uvek veliki obim plaćanja obavlja u gotovini i za to ima posledicu česte konverzije deviza u dinar. Godišnje se obavi preko 38 miliona transakcija.

Kazina

Predstavljaju aktivan "keš" sektor u kome se i uplate igrača i isplate dobitaka obavljaju skoro isključivo u gotovini. Postoji mogućnost razmene čipova između igrača a kazina su posebno atraktivna osobama koji su bliske ili pripadaju kriminalnom miljeu. Takođe, nepostojanja elektronskog nadzora nad priređivačima posebnih igara na sreću u igračnicama, nepostojanja zakonskih odredbi za kriterijume i proveru rizika od pranja novca u postupku davanja dozvole, kao i nepostojanja propisane zakonske obaveze za proveru stvarnog vlasnika pravnog lica u postupku davanja dozvole za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnici, čine ovaj sektor naročito ranjiv.

Sektor računovođa

Takođe je izložen srednje visokoj pretnji od pranja novca. Privredna društva koja su bila uključena u pranje novca koristila su usluge računovodstvenih agencija, kako bi radnjama koja su krivično delo dali privid legalnih poslovnih aktivnosti. To je naročito izraženo u slučajevima pranja novca kod prihoda od poreskih krivičnih dela. Pojedina privredna društva umešana u kriminalne aktivnosti koristila su usluge računovodstvenih agencija kako bi radnjama izvršenja krivičnog dela dali privid legalnosti kroz poslovne knjige.

Javni beležnici

Javni beležnici su procenjeni kao srednje ranjiv u odnosu na druge nefinansijske sektore, i koji je po izvršenoj proceni nisko izložen pretnji od pranja novca. Oblast prometa nepokretnosti je ocenjen kao pretnja nacionalnom sistemu.

Advokati

Advokati su procenjeni kao srednje nisko ranjivi u odnosu na druge nefinansijske sektore. Identifikovani su prvenstveno zbog usluga koje pružaju svojim klijentima u pogledu planiranja ili izvršavanja transakcija vezanih za upravljanje imovinom klijenta, osnivanje, poslovanje ili upravljanje privrednim društvom, kupoprodaju nepokretnosti ili privrednog društva, otvaranje i raspolaganje računom kod banke, posebno vezano za poslovanje sa hartijama od vrednosti, kao i kada u ime i za račun stranke vrše finansijsku transakciju ili transakciju u vezi sa nepokretnošću.

Za razliku od drugih obveznika, advokati su dužni da preduzimaju samo određene radnje i mere propisane Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017). I dalje je uloga advokata prisutna u umešanosti u kriminalnim aktivnostima, tako se u jednom postupku koji se vodi zbog pranja novca protiv organizovane kriminalne grupe, među okrivljenima pojavljuje i advokat, kao i u krivičnom postupku u kom se kao okrivljeni pojavljuju devet advokata koji se terete za izvršenje poreske utaje.

Revizori

Društva za reviziju pripadaju sektoru koji je procenjen kao nisko ranjiv u odnosu na druge nefinansijske sektore, a koji je po izvršenoj proceni srednje nisko izložen pretnji od pranja novca.

Promet automobila

Ne potpadaju pod zakon, ali su procenjivani sa aspekta primene odredbe člana 36. Zakona, koja se odnosi na gotovinsko plaćanje robe. Tržišna inspekcija analizom slučajnog uzorka (privredni subjekti koji obavljaju promet automobila) utvrdila je da su dva privredna subjekta u posmatranom periodu konstantno vršila naplatu robe u gotovom novcu. Zbog toga što su u periodu posmatranja do 2012. godine bili niskorizični, nisu bili predmet kontinuiranog inspekcijski nadzora u poslednjih četiri godina, što je onemogućilo sagledavanje prave slike stanja u delatnosti.

Promet plemenitim metalima

Prodavci dragocenih metala nisu obveznici po Zakonu, ali su dužni da primenjuju odredbu za ograničenje gotovinskog plaćanja robe. Posebnim Zakonom o kontroli predmeta od dragocenih metala ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 15/2016) uočena je nedovoljna i neprecizna definisanost nadzora u delu kontrole proizvodnje, prometa i vođenja evidencije predmeta od dragocenih metala, što dovodi do neadekvatnog nadzora ove delatnosti ukrštanjem nadležnosti državnih organa. Zakonom o kontroli predmeta od dragocenih metala nisu jasno propisani uslovi i način vršenja otkupa predmeta, kao i nadležnost kontrole njihovog otkupa navedenih predmeta, kod privrednih subjekata te ova delatnost ne predstavlja samo utvrđenu ranjivost, već i moguću pretnju sistemu, navodi se u dokumentu.

Izvor: Vebsajt Blic, Danijela Nišavić, 22.08.2018.
Naslov: Redakcija