Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKREDITACIJI - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o akreditaciji ("Službeni glasnik RS", broj 73/10) u članu 2. stav 1. tačka 1) menja se i glasi:

"1) akreditacija je utvrđivanje od strane nacionalnog tela za akreditaciju da telo za ocenjivanje usaglašenosti ispunjava zahteve srpskih standarda kojima su preuzeti harmonizovani standardi i kada je primenljivo, sve dodatne zahteve definisane za pojedine oblasti, kako bi se vršili određeni poslovi ocenjivanja usaglašenosti;".

Tačka 5) menja se i glasi:

"5) ocenjivanje usaglašenosti je postupak kojim se utvrđuje da li su ispunjeni zahtevi određeni za proizvod, proces, uslugu, sistem, lice ili telo;".

Tačka 7) menja se i glasi:

 "7) telo za ocenjivanje usaglašenosti je pravno lice koje obavlja poslove ocenjivanja usaglašenosti, uključujući ispitivanje, etaloniranje, sertifikaciju, kontrolisanje, ispitivanje osposobljenosti, verifikaciju i validaciju i proizvodnju referentnih materijala i druge poslove ocenjivanja usaglašenosti.".

Član 2.

U članu 8. stav 1. tačka 1) posle reči "utvrđuje" dodaju se zapeta i reč: "sprovodi".

Posle tačke 2) dodaje se nova tačka 2a), koja glasi:

"2a) vodi javni registar eksterno angažovanih ocenjivača i tehničkih eksperata prema specifičnim oblastima i eksperata angažovanih za postupak odlučivanja o akreditaciji;".

U tački 3) posle reči: "učestvuje" dodaju se zapeta i reči: "odnosno predstavlja Republiku Srbiju".

Stav 2. menja se i glasi:

"Sadržaj i način vođenja javnih registara iz stava 1. tač. 2) i 2a) ovog člana utvrđuje ATS.".

Član 3.

Član 11. menja se i glasi:

"Član 11.

Organi ATS su:

1) Upravni odbor;

2) Direktor;

3) Nadzorni odbor.

Upravni odbor ima predsednika i četiri člana.

Predsednika i članove Upravnog odbora imenuje i razrešava osnivač.

Za predsednika Upravnog odbora imenuje se predstavnik ministarstva nadležnog za poslove akreditacije.

Jednog člana Upravnog odbora predlaže ministarstvo nadležno za poslove akreditacije iz reda organa, odnosno organizacija nadležnih za pripremu odnosno donošenje tehničkih propisa.

Dva člana Upravnog odbora predlaže Privredna komora Srbije iz reda akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti.

Jedan član Upravnog odbora predlaže se iz reda zaposlenih u ATS.

Nadzorni odbor ima predsednika i četiri člana.

Predsednika i članove Nadzornog odbora imenuje i razrešava osnivač.

Za predsednika Nadzornog odbora imenuje se predstavnik ministarstva nadležnog za poslove akreditacije.

Jednog člana Nadzornog odbora predlaže ministarstvo nadležno za poslove finansija.

Jedan član Nadzornog odbora predlaže ATS iz reda zaposlenih u ATS.

Dva člana Nadzornog odbora predlaže Privredna komora Srbije iz reda akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti.

Delokrug organa iz stava 1. ovog člana, uslovi za imenovanje predsednika i članova organa, način odlučivanja i druga pitanja značajna za rad organa uređuju se osnivačkim aktom ATS koji donosi osnivač.

Poslovanje i upravljanje ATS bliže se uređuje statutom ATS.".

Član 4.

U članu 12. stav 1. reč: "savetodavno" zamenjuje se rečju: "stručno".

U stavu 2. reč: "savetodavno" briše se, a posle reči: "akreditacije", dodaju se zapeta i reči: "ustanovljava kriterijume za ocenjivače".

Posle stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

"Za predsednika Saveta za akreditaciju bira se predstavnik ministarstva nadležnog za poslove akreditacije.".

Dosadašnji st. 3-5. postaju st. 4-6.

Član 5.

U članu 13. posle stava 2. dodaju se novi st. 3. i 4, koji glase:

"Odluka iz stava 2. ovog člana je javno dostupna i sadrži vrstu troškova sa iznosima koji su izraženi u dinarima, strukturu troškova, primenjenu metodologiju za obračun troškova, kao i uputstvo kako se vrši naplata troškova akreditacije od strane podnosioca prijave.

Odluku iz stava 2. ovog člana donosi Upravni odbor ATS uz prethodnu saglasnost ministarstva nadležnog za poslove akreditacije.".

Dosadašnji st. 3-6. postaju st. 5-8.

Član 6.

U član 14. posle stava 5. dodaju se st. 6-8, koji glase:

"Postupak akreditacije traje najduže 180 dana od dana podnošenja prijave za akreditaciju.

Izuzetno, rok iz stava 6. ovog člana se može produžiti na pismeni zahtev posnosioca prijave, i to najduže na 90 dana od dana isteka roka iz stava 6. ovog člana.

U slučaju da ATS ne okonča postupak akreditacije u roku iz stava 6. odnosno iz stava 7. ovog člana, ATS odlukom zatvara predmet akreditacije i dužan je da izvrši povraćaj uplaćenog iznosa na ime troškova akreditacije na račun podnosioca prijave u roku od 30 dana od dana isteka roka iz stava 6. odnosno iz stava 7. ovog člana.".

Član 7.

Posle člana 14. dodaje se član 14a, koji glasi:

"Član 14a

Predstavnik organa, odnosno organizacija nadležnih za pripremu i donošenje određenih tehničkih propisa, može da učestvuje u delu postupka akreditacije tela za ocenjivanje usaglašenosti u svrhu imenovanja odnosno ovlašćivanja, u svojstvu posmatrača, a uz poštovanje pravila poverljivosti i drugih opštih akata ATS".

Član 8.

Član 15. menja se i glasi:

"Član 15.

Ako se nakon sprovedenog postupka akreditacije utvrdi da podnosilac prijave ispunjava zahteve srpskih standarda kojima su preuzeti harmonizovani standardi i kada je primenljivo, sve dodatne zahteve, uključujući i zahteve utvrđene za pojedine oblasti, ATS donosi odluku o akreditaciji i izdaje sertifikat o akreditaciji u roku iz člana 14. stav 6. odnosno stav 7. ovog zakona. Sertifikat o akreditaciji se izdaje na određeno vreme u skladu sa pravilima akreditacije.

Ako se tokom postupka akreditacije utvrdi da podnosilac prijave ne ispunjava neki zahtev iz stava 1. ovog člana, ATS nalaže da podnosilac prijave sprovede korektivnu aktivnost.

Danom nalaganja korektivne aktivnosti ne produžava se rok za postupak akreditacije, osim ukoliko podnosilac prijave to zahteva u skladu sa članom 14. stav 7. ovog zakona.

ATS ne postupa u skladu sa članom 14. stav 8. ovog zakona ukoliko podnosilac prijave odustane od prijave za akreditaciju.

Ako se nakon sprovedenog postupka akreditacije utvrdi da podnosilac prijave ne ispunjava zahteve iz stava 1. ovog člana, ATS donosi odluku da se ne dodeli akreditacija.

Postupak akreditacije se bliže uređuje pravilima akreditacije.".

Član 9.

U članu 18. stav 1. reči: "po istom postupku po kojem je i dodeljena" brišu se.

U stavu 3. posle reči: "obnovi" dodaju se reči: "ili da se promeni obim akreditacije.".

Posle stava 3. dodaje se stav 4, koji glasi:

"Postupak za obnavljanje akreditacije traje najduže 90 dana od dana podnošenja prijave i sprovodi se shodno članu 15. ovog zakona.".

Član 10.

Član 19. menja se i glasi:

"Član 19.

Na odluke iz čl. 15, 17. i 18. ovog zakona može se izjaviti žalba koja se podnosi ATS u roku od 15 dana od dana dostavljanja odluke.

O žalbi iz stava 1. ovog člana Komisija za žalbe (u daljem tekstu: Komisija) donosi odluku u roku od 30 dana od dana prijema žalbe.

Komisiju obrazuje Upravni odbor ATS od: jednog predstavnika ministarstva nadležnog za poslove akreditacije, dva predstavnika nacionalnog tela za stadardizaciju i po jednog predstavnika organa, odnosno organizacija nadležnih za donošenje tehničkih propisa, a na njihov predlog.

Predstavnik ministarstva nadležnog za poslove akreditacije iz stava 3. ovog člana je predsednik Komisije.

Predsednik komisije, za odlučivanje po svakoj pojedinačnoj žalbi, određuje jednog predstavnika nacionalnog tela za standardizaciju i jednog predstavnika organa, odnosno organizacija nadležnih za donošenje tehničkih propisa, u zavisnosti od oblasti koja je predmet žalbe.

Po potrebi na predlog predsednika Komisije, u radu Komisije, bez prava glasa, mogu učestvovati i nezavisni stručnjaci iz oblasti koja je predmet žalbe.

Način obrazovanja i rada Komisije bliže se uređuje propisom koji donosi ministar nadležan za poslove akreditacije.

Odluka iz stava 2. ovog člana je konačna i protiv nje se može pokrenuti upravni spor.".

Član 11.

Član 21. menja se i glasi:

"Član 21.

Telo za ocenjivanje usaglašenosti može podneti zahtev za akreditaciju nacionalnom telu za akreditaciju druge države u sledećim slučajevima:

1) ako ATS prestane sa radom;

2) ako ATS ne vrši akreditaciju za određena ocenjivanja usaglašenosti za koja je podneta prijava;

3) ako ATS nije uspešno prošlo kolegijalno ocenjivanje u vezi sa aktivnostima ocenjivanja usaglašenosti za koje se traži akreditacija.

U slučaju da ATS primi prijavu za akreditaciju od tela za ocenjivanje usaglašenosti iz druge države, ATS mora da obavesti akreditaciono telo te države.

U postupku akreditacije iz stava 2. ovog člana akreditaciono telo druge države može da učestvuje kao posmatrač.

ATS može, na zahtev akreditacionog tela druge države, odnosno tela za ocenjivanje usaglašenosti iz druge države, da sprovede postupak akreditacije ili da obavi deo aktivnosti u postupku akreditacije, u slučajevima shodno stavu 1. ovog člana.".

Član 12.

U članu 23. posle stava 1. dodaju se st. 2-6, koji glase:

"Ministarstvo nadležno za poslove akreditacije, kada utvrdi da ATS ne ispunjava zakonom propisane uslove za rad, ili ne ostvaruje zakonom utvrđene ciljeve i zadatke, određuje rok za ispunjenje tih uslova, odnosno utvrđenih ciljeva i zadataka i o tome obaveštava osnivača.

Ukoliko ATS u roku iz stava 2. ovog člana ne ispuni uslove, odnosno utvrđene ciljeve i zadatke, ministarstvo nadležno za poslove akreditacije zabraniće rešenjem njegov dalji rad i o tome će obavestiti osnivača.

ATS jednom godišnje podnosi osnivaču izveštaj o radu, koji sadrži Finansijski izveštaj i Izveštaj o realizaciji godišnjeg programa rada, na saglasnost.

Ministarstvo nadležno za poslove akreditacije, po potrebi može tražiti i dodatne informacije, odnosno izveštaje od ATS, naročito o razvoju odgovarajućih programa, odnosno šema akreditacije prema zahtevima tehničkih propisa i o rezultatima sprovedenog postupka nadzora nad radom akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti.

Ministarstvo nadležno za poslove akreditacije prilikom vršenja nadzora nad ATS naročito uzima u obzir rezultate kolegijalnog ocenjivanja.".

Član 13.

U roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, ATS i organi, odnosno organizacije nadležne za pripremu i donošenje tehničkih propisa su u obavezi da zaključe protokole o saradnji.

Protokoli iz stava 1. ovog člana sadrže naročito: način razmene informacija o postupcima akreditacije u svrhu imenovanja, ovlašćivanja i drugih pitanja povezanih sa sprovođenjem tehničkih propisa, nadzoru nad telima za ocenjivanje usaglašenosti prema zahtevima tehničkih propisa, načinu učešća predstavnika organa, odnosno organizacija nadležnih za pripremu i donošenje tehničkih propisa u delovima postupka akreditacije neophodne za sprovođenje tehničkih propisa, kao i informacije o tehničkim propisima u pripremi u cilju razvijanja novih šema akreditacije.

Odluka o osnivanju ATS uskladiće se sa odredbama ovog zakona u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Propis iz člana 10. ovog zakona ministar nadležan za poslove akreditacije doneće u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Statut ATS uskladiće se sa odredbama ovog zakona u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Pravila akreditacije uskladiće se sa odredbama ovog zakona u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Statuta ATS usklađenog sa odredbama ovog zakona.

Akti o akreditaciji izdati do dana stupanja na snagu ovog zakona važe do isteka perioda za koji su izdati.

Postupci akreditacije koji su započeti pre stupanja na snagu ovog zakona okončaće se po propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 14.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IZ OBRAZLOŽENjA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Oblast akreditacije je uređena Zakonom o akreditaciji ("Službeni glasnik RS", broj 73/10), kao i podzakonskim aktima donetim na osnovu tog zakona. Ovaj zakon nije u potpunosti usaglašen sa evropskom regulativom u delu koji se odnosi na oblast akreditacije – Uredba Evropskog parlamenta i Saveta broj 765/2008 kojom se propisuju zahtevi za akreditaciju i tržišni nadzor u vezi sa trgovanjem proizvodima, koja je važila u vreme njegovog donošenja, a na snazi je i sada. Pored potrebe dodatnog usaglašavanja sa pomenutom evropskom uredbom, nakon perioda primene ovog zakona u trajanju od osam godina praksa je pokazala da je u cilju efikasnijeg obavljanja poslova iz oblasti akreditacije neophodno izmeniti odnosno dopuniti postojeća zakonska rešenja.

U cilju daljeg unapređenja oblasti akreditacije u Republici Srbiji i usklađivanja sa pomenutom evropskom regulativom, izmenama i dopunama su preciznije definisani određeni pojmovi koji, pored ostalog, sublimiraju u sebi i poslove koje obavljaju tela za ocenjivanje usaglašenosti za koje Akreditaciono telo Srbije daje akreditaciju. Naime, Akreditaciono telo se svojevremeno obratilo Ministarstvu privrede radi tumačenja odredaba važećeg zakona zbog postojanja nedoumice u kontekstu mogućnosti akreditacije od strane Akreditacionog tela Srbije tela za ocenjivanje usaglašenosti za organizaciju šema ispitivanja osposobljenosti laboratorija (PT provajdera). Preciznim definicijama se ova nedoumica otklonila.

Prilikom priprema izmena i dopuna predlagač je takođe imao u vidu i jačanje transparentnosti rada Akreditacionog tela Srbije naročito imajući u vidu anketu koju je među akreditovanim telima za ocenjivanje usaglašenosti sprovelo Ministarstvo privrede u saradnji sa Privrednom komorom Srbije. Anketa je imala za cilj prikupljanje podataka o efikasnosti funkcionisanja sistema akreditacije u Republici Srbiji. Analiza ankete je pokazala, pored potrebe transparentnijeg rada nacionalnog tela za akreditaciju, da je u interesu privrede i pravne sigurnosti celishpodno definisanje rokova u kom postupak akreditacije treba da se okonča, što je predlagač definisao izmenama i dopunama važećeg zakona. Ova potreba je potvrđena i pravnom analizom Komiteta za ljudska prava pri analizi usklađenosti Zakona o akreditaciji sa principima Zakona o opštem upravnom postupku. Takođe, u cilju jačanja transparentnosti predlagač je predvideo da odluka o visini troškova akreditacije, koja je javno dostupna sadrži, pored ostalog, i primenjenu metodologiju za obračun troškova akreditacije, imajući u vidu da je analiza pomenute ankete pokazala da podnosioci prijava za akreditaciju ne raspolažu informacijom o primenjenoj metodologiji za obračun troškova akreditacije.

Jedan od razloga za donošenje izmena i dopuna Zakona o akreditaciji sadržan je u potrebi jačanja nadzora ministarstva nadležnog za poslove akreditacije - Ministarstva privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) nad ustanovom kojoj je u skladu sa članom 5. važećeg Zakona o akreditaciji povereno vršenje poslova akreditacije – Akreditacionim telom Srbije, a sve u cilju pravilnog funkcionisanja sistema akreditacije i preduzimanja odgovarajućih mera, kada je to potrebno. Odredbama kojima se jača nadzor nad Akreditacionim telom Srbije vrši se dodatno usklađivanje sa Uredbom 765/2008. Takođe, u cilju efikasnijeg vršenja nadzora nad radom Akreditacionog tela Srbije ukazala se potreba da se preciznije definišu odredbe koje se tiču imenovanja članova i predsednika organa Akreditacionog tela Srbije radi obezbeđivanja većeg uticaja nedležnog ministarstva u radu tih organa.

U praksi se pokazalo da je neadekvatan i sastav Komisije za žalbe Akreditacionog tela Srbije, imajući u vidu da su po važećem rešenju u sastavu Komisije predstavnici iz reda eksperata za laboratorije, za sertifikaciona, odnosno kontrolna tela za ocenjivanje usaglašenosti. Naime, praksa je pokazala da s obzirom na delokrug poslova tela za ocenjivanje usaglašenosti iz čijeg reda je izabran član Komisije, zbog konkurentskih poslovnih interesa, može biti ugrožena nepristrasnost njenog rada. U tom smislu se u cilju obezbeđivanja nepristrasnosti i jačanja efikasnosti rada Komisije za žalbe ukazala potreba za propisivanjem njenog novog sastava i načina odlučivanja, te su radi daljeg usaglašavanja sa Uredbom 765/2008 uključene su izmene koje se odnose na postupak reševanja po žalbi na odluke Akreditacionog tela Srbije.

Takođe, razlog za izmene leži i u potrebi jačanja saradnje svih resornih organa odnosno organizacija nadležnih za pripremu odnosno donošenje tehničkih propisa sa Akreditacionom telom Srbije u smislu razmene neophodnih informacija i učešća njihovih predstavnika, kao posmatrača, u ocenjivačkom delu postupka akreditacije, u slučaju kada je u pitanju akreditacija u svrhu imenovanja odnosno ovlašćivanja.

Predlagač je, radi stvaranja uslova za ispunjavanje zahteva za članstvo Republike Srbije u Svetskoj trgovinskoj organizaciji (STO) i EU, prilikom izrade izmena i dopuna ovog zakona, pored ostalog, uvažio sve zahteve gore pomenute Uredbe br. 765/2008 kojom se propisuju zahtevi za akreditaciju kao i zahteve relevantnog međunarodnog standarda koji se odnosi na ocenjivanje usaglašenosti tj. zahteve za akreditaciona tela koja akredituju tela za ocenjuvanje usaglašenosti.

Budući da se rešenja predložena ovim zakonom odnose na materiju koja se nije mogla urediti drugim pravnim aktom, a da su navedene izmene i dopune u skladu sa razvojem akreditacije u Evropi, preporukama i procedurama međunarodnih organizacija za akreditaciju kao i potrebama privrede Republike Srbije, predlaže se usvajanje ovog zakona.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. vrši se izmena u postojećim definicijama kao i dopuna definicija radi boljeg razumevanja zakona.

Članom 2. uvodi se novi javni registar koji vodi Akreditaciono telo Srbije radi jačanja transparentnosti njegovog rada, što je u interesu privrede.

Članom 3. određuju se organi Akreditaciong tela Srbije i definiše se imenovanje predsednika i članova tih organa.

Članom 4. dopunjava se obim poslova Saveta za akreditaciju i jača uloga ministarstva u smislu da je predsednik Saveta za akreditaciju predstavnik ministarstva nadležnog za poslove akreditacije.

Članom 5. dopunjava se saržaj odluke o visini troškova akreditacije sa metodologijom obračuna tih troškova, u cilju transparentnosti troškova akreditacije i imenuje se donosilac odluke.

Članom 6. oročava se postupak akreditacije i definišu se posledice za Akreditaciono telo Srbije u slučaju nezavršavanja postupka u propisanom roku, a u cilju obezbeđivanja pravne sigurnosti i interesa privrede.

Članom 7. uključuje se mogućnost učešća predstavnika ministarstva odnosno organa nadležnog za donošenje tehničkih propisa u delu postupka akreditacije u svojstvu posmatrača, i to u slučaju kada je u pitanju akreditacija u svrhu imenovanja.

Članom 8. definišu se detalji postupka akreditacije.

Članom 9. oročava se postupak obnavljanja akreditacije.

Članom 10. određuje se članstvo Komisije za žalbe koja odlučuje po žalbama na odluke Akreditacionog tela Srbije i propisuje se akt kojim se bliže uređuje način rada Komisije za žalbe Akreditacionog tela Srbije.

Članom 11. radi usaglašavanja sa uredbom 765/2008 dopunjavaju se uslovi za prekograničnu akreditaciju.

Članom 12. propisuju se nadležnosti ministarstva nadležnog za poslove akreditacije u slučaju da Akreditaciono telo Srbije ne ispunjava propisane uslove za njegov rad kao i izveštavanje ministarstva nadležnog za poslove akreditacije od strane Akreditacionog tela Srbije.

Članom 13. je propisana obaveza potpisivanja protokola o saradnji između Akreditacionog tela Srbije i svih organa odnosno organizacija nadležnih za pripremu i donošenje tehničkih propisa radi bolje saradnji i razmene informacija. Takođe ovim članom se ustanovljavaju rokovi u kojim se donose podzakonski akti ovog zakona.

Članom 14. propisuje se stupanje na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o akreditaciji.

Izvor: Vebsajt Ministarstva privrede, 22.08.2018.