Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O OZAKONJENJU OBJEKATA: Odgovori Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture na pitanja o legalizaciji


Zakon o ozakonjenju objekata ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015 - dalje: Zakon) stupio je na snagu 27. novembra 2015. godine.

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture daje odgovore na neka od pitanja vlasnika nelegalno sagrađenih objekata.

* U januaru 2014. godine podnela sam zahtev za legalizaciju objekta koji su moji roditelji sagradili na parceli koja se vodi na ženu mog brata. Nismo podneli ništa od dokumentacije, samo taj zahtev i nismo dobili nikakav odgovor. Darovnim ugovorom bratova žena je taj deo placa na kom je izgrađen nelegalizovani objekat prepisala na moju majku. Samim time bi želeli da se izvrši izmena u podnesenom zahtevu tj. da se zahtev preimenuje na moju majku. Koji su nam sve dokumenti potrebni da bi ušli u proces legalizacije ovog objekta? Da li je moguće preimenovati zahtev ili treba podnositi novi?

- Započeti postupak legalizacije objekta biće nastavljen u skladu sa odredbama Zakona. Od organa nadležnog za poslove ozakonjenja dobićete pismeno obaveštenje u kome će, zavisno od faze postupka, biti traženi određeni dokazi koje morate dostaviti. Postupak se vodi po službenoj dužnosti, te do dobijanja obaveštenja od nadležnog organa ne morate preduzimati nikave radnje. U konkretnom slučaju, biće potrebno utvrditi i odgovarajuće pravo na zemljištu, a kada rešite to prethodno pitanje, tada će vam organ naložiti izradu izveštaja o zatečenom stanju objekta, čiji sastavni deo je elaborat geodetskih radova.

* Živim u zajedničkom dvorištu gde smo suvlasnici nas petoro. Imam privremenu dozvolu za nadogradnju izdatu 1993. godine. Šta mi je potrebno od dokumentacije za legalizaciju nadograđenog dela kuće? Da li po novom Zakonu privremena dozvola postaje stalna?

- U skladu sa odredbama novog Zakona, radovi koje ste izveli na osnovu privremene građevinske dozvole, nisu predmet ozakonjenja, već je, u skladu sa članom 4. Zakona propisano da je potrebno pribaviti upotrebnu dozvolu, u redovnom postupku. Zahtev se podnosi organu koji je izdao privremenu građevinsku dozvolu.

* Želim da legalizujem pomoćni objekat koji se nalazi na parceli u vezi s kojom se još od maja 2014. godine čeka rešenje drugostepenog organa, Ministarstva saobraćaja i infrastrukture, iako je rok za donošenje istog bio maksimalno 60 dana. Kako da blagovremeno ostvarim pravo?

- Ozakonjenje će biti moguće kada dostavite nadležnom organu dokaz o odgovarajućem pravu na građevinskom zemljištu na kome je objekat sagrađen. Ovo pitanje se smatra prethodnim pitanjem u postupku ozakonjenja.

* Nasledio sam u Novom Sadu pored stana u zgradi od oca i garažu za auto dimenzija 3x6 metara koja je davne 1968. godine sagrađena na gradskom građevinskom zemljištu. Nalazi se u kompleksu legalizovanih garaža ostalih stanara, a za koju nemam nikakve dokumente o vlasništvu. Da li može navedena garaža biti predmet legalizacije i koji je postupak?

- Garaža, u smislu Zakona, može biti predmet ozakonjenja. Postupak i procedura propisani su Zakonom, a kao dokaz o odgovarajućem pravu, u navedenoj situaciji, biće primenjen član 10. stav 6. kojim je propisano da kada je predmet ozakonjenja objekat izgrađen na građevinskom zemljištu na kome postoji pravo susvojine, kao dokaz o odgovarajućem pravu dostavlja se pismena saglasnost svih suvlasnika. Izuzetak od ovog opšteg pravila propisan je u istom članu, u stavu 7, kojim je propisano da ukoliko je suvlasnik znao, ili mogao znati za izgradnju objekta, ali se u vreme izgradnje tome nije protivio, smatraće se da postoji saglasnost za ozakonjenje, te se u tom slučaju ne dostavlja overena saglasnost svih suvlasnika u postupku.

* U Zemunu (Karađorđev trg/Prve pruge) je izgrađeno celo naselje na javnoj površini koja je svojevremeno bila data u zakup za postavljanje privremenih objekata, međutim svi korisnici su izgradili čvrste stambene objekte. Interesuje me kakva je procedura, s obzirom na to da se ne radi o privatnom/vlastitom zemljištu. I moja kuća je među njima, a zahtev za legalizaciju smo podneli 2003. godine.

- Iz vašeg pitanja nije moguće utvrditi namenu zemljišta na kome su objekti sagrađeni - ne može se zaključiti da li se radi o površini javne namene ili o građevinskom zemljištu koje je po nameni predviđeno za izgradnju objekata koji nisu javne namene, a pritom je u privatnoj svojini. Ako se radi o zemljištu koje je u skladu sa važećim planskim dokumentom označeno kao površina javne namene, odnosno zemljiše koje je planirano za uređenje ili izgradnju objekata javne namene koji su u obaveznoj javnoj svojini - tada nema uslova za ozakonjenje, osim u situaciji, propisanoj članom 5. stav 3. Zakona.

* Investitor je tokom izgradnje zgrade odstupio od građevinske dozvole i preuredio razne prostorije (tavan, garaže, podrume, ostave) u stanove od kojih sam i ja legalno kupio jedan od njega. Investitor je jedini vlasnik svih tih prostorija gde su se svi kupci legalnih stanova odrekli prava u njegovo ime. Da li je, sem izveštaja i takse, potrebno da tražim i saglasnost skupštine zgrade iako je pomoćna prostorija gde se sada nalazi stan u mom vlasništvu?

- Postupak ozakonjenja, ako je investitor poznat i dostupan, sprovodi se u odnosu na to lice. Po okončanju postupka ozakonjenja, ako i kada budu ozakonjeni svi radovi izvedeni bez građevinske dozvole u korist investitora, tek tada ćete steći mogućnost da sprovedete svoj ugovor o kupovini, preko investitora, kao pravnog prethodnika na nepokretnosti.

* Vlasnik sam placa na Devojačkom bunaru, vikend-naselje, opština Alibunar, u delu gde je dozvoljena gradnja. Na placu je izgrađena vikendica čiju legalizaciju sam pokrenula pre dve godine. U katastru nije ucrtan prilazni put koji omogućava ulaz na plac sa glavnog puta. Obratila sam se katastru u Alibunaru i rekli su mi da moram da obezbedim dozvolu vlasnika parcele preko koje prelazimo. Sa vlasnikom te parcele sam otšla u katastar i on je tamo potvrdio da postoji put koji je namenjen mom placu, ali greškom pre 40 godina, kad je moj pokojni otac kupio ovaj plac, to nije uneto u zemljišne knjige! Od katastra nije posle toga usledila nikakva akcija. Ne izlaze na teren da docrtaju taj prilazni put. Pravdaju se da nema dovoljno ljudi. Hoću da legalizujem objekat i sve doprinose sam uplatila po starom pravilniku. Šta da radim?

- U skladu sa odredbama Zakona propisani su i urbanistički parametri koji moraju biti ispunjeni, da bi objekat mogao da se ozakoni. U te uslove ne spada uslov da predmetna parcela ispunjava uslov da ima obezbeđen pristup javnoj saobraćajnoj površini. Shodno tome, potrebno je da nadležni organ donese rešenje o ozakonjenju, a da se u narednom periodu reši pristup putu, jer ako u budućnosti budete tražili izvođenje bilo kakvih radova na objektu za koje se izdaje građevinska dozvola u redovnom postupku - taj uslov mora da bude ispunjen da bi se dobila građevinska dozvola.

Izvor: Vebsajt Novosti, V. N., 20.05.2016.
Naslov: Redakcija