Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAZVANA ČETVRTA SEDNICA PRVOG REDOVNOG ZASEDANJA NARODNE SKUPŠTINE RS U 2014. GODINI: Na dnevnom redu Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje...


Predsednica Narodne skupštine Maja Gojković sazvala je Četvrtu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2014. godini, za ponedeljak, 26. maj 2014. godine, sa početkom u 10.00 časova.

Za ovu sednicu predložen je sledeći

Dnevni red :

1. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (ONLINE), koji je podnela Vlada (broj 43-1612/14 od 20. maja 2014. godine)

2. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (ONLINE), koji je podnela Vlada (broj 18-1620/14 od 20. maja 2014. godine)

 

 

 

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE

U Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Službeni

glasnik RS”, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13 i 108/13), u članu

44. stav 1. tačka 1) procenat: „24%" zamenjuje se procentom: „26%".

U tački 2) procenat: „12,3%" zamenjuje se procentom: „10,3%".

U stavu 2. tačka 1) procenat: „13%" zamenjuje se procentom: „14%", a

procenat „11%" zamenjuje se procentom: „12%".

U tački 2) procenat: „6,15%" zamenjuje se procentom: „5,15%"

Clan 44.

VI STOPE DOPRINOSA

Član 44

Stope po kojima se obračunavaju i plaćaju doprinosi jesu:

1) za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje - 24%; (26%)

2) za obavezno zdravstveno osiguranje - 12,3%; (10,3%)

3) za osiguranje za slučaj nezaposlenosti - 1,5%.

Kada se doprinosi plaćaju istovremeno iz osnovice i na osnovicu, obračun doprinosa vrši se po sledećim stopama:

1) za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje - 13% (14%)  za lica iz člana 7. stav 1. tač. 1) do 5) ovog zakona, a 11% (12%) za poslodavca, odnosno drugog isplatioca prihoda licima iz člana 7. stav 1. tač. 1) do 5) ovog zakona;

2) za obavezno zdravstveno osiguranje - 6,15%; (5,15%)

3) za osiguranje za slučaj nezaposlenosti - 0,75%.

                                                                                   Clan 45

Poslodavac - pravno lice, odnosno preduzetnik koji zaposli novo lice  ima pravo na povraćaj dela plaćenih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, na teret zaposlenog i na teret poslodavca, po osnovu zarade za novozaposleno lice, isplaćene zaključno sa 30. junom 2016. godine.

Novozaposlenim licem iz stava 1. ovog člana smatra se lice sa kojim je poslodavac zaključio ugovor o radu u skladu sa zakonom kojim se uređuju radni odnosi, koje je prijavio na obavezno socijalno osiguranje kod nadležneorganizacije za obavezno socijalno osiguranje i koje je pre zasnivanja radnog odnosa kod Nacionalne službe za zapošljavanje bilo bez prekida prijavljeno kao nezaposleno najmanje šest meseci, a lice koje se smatra pripravnikom najmanje tri meseca, i za to vreme nije ostvarivalo bilo koju vrstu prihoda po osnovu radnog angažovanja.

Novozaposlenim licem iz stava 1. ovog člana ne smatra se lice koje je pre zasnivanja radnog odnosa bilo zaposleno kod poslodavca koji je povezano lice sa poslodavcem kod koga zasniva radni odnos, odnosno kod poslodavca koji bi, da nije prestao da postoji, bio povezano lice sa poslodavcem kod koga novozaposleno lice zasniva radni odnos, nezavisno od toga da li je postojao prekid radnog odnosa.

Povezano lice, u smislu ovog zakona, je lice koje se smatra povezanim licem u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica.

Olakšicu iz stava 1. ovog člana može ostvariti poslodavac ako se zasnivanjem radnog odnosa sa novozaposlenim licem poveća broj zaposlenih kod poslodavca u odnosu na broj zaposlenih na dan 31. marta 2014. godine.

Olakšicu iz stava 1. ovog člana može da koristi i poslodavac koji započne obavljanje delatnosti posle 31. marta 2014. godine.

Poslodavac ima pravo na povraćaj plaćenih doprinosa iz stava 1. Ovog clana I to:

1) 65% ako je zasnovao radni odnos sa najmanje jednim, a najviše sa devet novozaposlenih lica;

2) 70% ako je zasnovao radni odnos sa najmanje 10, a najviše sa 99 novozaposlenih lica;

3) 75% ako je zasnovao radni odnos sa najmanje 100 novozaposlenih lica.

Povraćaj plaćenih doprinosa iz stava 7. ovog člana vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuju poreski postupak i poreska odministracija, u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva za povraćaj nadležnom poreskom organu.

Poslodavac koji za određeno lice koristi bilo koju vrstu podsticaja u skladu sa odgovarajućim propisom, osim u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dohodak građana, po osnovu zasnivanja radnog odnosa tog lica nema pravo da za to lice ostvari olakšicu iz ovog člana.

Olakšicu iz ovog člana ne mogu ostvariti državni organi i organizacije, javna preduzeća, javne službe i drugi direktni ili indirektni budžetski korisnici."

 

3. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između Vlade Republike Srbije kao zajmoprimca i Vlade Emirata Abu Dabi (Ujedinjeni Arapski Emirati) kao zajmodavca u vezi sa zajmom od 1.000.000.000 američkih dolara, koji je podnela Vlada (broj 400-1619/14 od 20. maja 2014. godine)

4. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Vlade Republike Srbije i Fonda za razvoj Abu Dabija za finansiranje Razvoja sistema za navodnjavanje - I faza, koji je podnela Vlada (broj 400-1613/14 od 20. maja 2014. godine)

5. Predlog zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora "Apeks zajam za mala i srednja preduzeća i druge prioritete III/A" između Republike Srbije i Evropske investicione banke i Narodne banke Srbije, koji je podnela Vlada (broj 400-1626/14 od 20. maja 2014. godine)

6. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mongolije o ukidanju viza za državljane dveju zemalja, koji je podnela Vlada (broj 27-1627/14 od 20. maja 2014. godine)

7. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Demokratske Republike Laos o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša, koji je podnela Vlada (broj 27-1625/14 od 20. maja 2014. godine)

8. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Crne Gore o uzajamnom zastupanju u pružanju konzularne zaštite i usluga u trećim zemljama, koji je podnela Vlada (broj 011-1624/14 od 20. maja 2014. godine)

9. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o operativnoj i strateškoj saradnji između Republike Srbije i Evropske policijske kancelarije, koji je podnela Vlada (broj 011-1614/14 od 20. maja 2014. godine)

10. Predlog zakona o potvrđivanju Amandmana na član 20. stav 1. Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena, koji je podnela Vlada (broj 011-1617/14 od 20. maja 2014. godine).

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 22.5.2014.