Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

POTREBNE IZMENE I DOPUNE ZAKONA O KOMUNALNIM DELATNOSTIMA: Izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima stvorile bi se pretpostavke za donošenje i primenu nove Metodologije za cene komunalnih usluga


Donošenje novog paketa zakonskih i podzakonskih akata kojima se obezbeđuje usklađivanje sa evropskim direktivama koje regulišu oblast voda i stvaranje ekonomskih pretpostavki za njihovo sprovođenje, prioritetan je zadatak u narednom periodu, istaknuto je na sednici sekcije Grupacije vodovoda i kanalizacije - Udruženja vodovoda i kanalizacije Srbije.

Na sednici je prezentovan predlog Stalne konferencije gradova i opština (SKGO) "Jedinstvena metodologije za određivanje cena komunalnih usluga" kao i radni material JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija", radi utvrđivanja konačnog predloga Metodologije za utvrđivanje cene vode i odvođenja otpadnih voda.

Izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima stvorile bi se pretpostavke za donošenje i primenu Metodologije, koja bi dala značajan doprinos u pogledu regulisanja cena na nivou cele Srbije. Razmatran je i predlog Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, a na predlog članova sekcije formirana je radna grupa koja će detaljnije razmotriti predložena rešenja i uputiti svoje predloge, primedbe i sugestije. Neusaglašenost zakonskih propisa i mnogi drugi problemi u ovoj oblasti razlog su za pripremu okruglog stola "Program unapređenja vodosnabdevanja, kanalisanja i prečišćavanja otpadnih voda u Republici Srbiji", istakao je predsednik Grupacije vodovoda i kanalizacije Predrag Bogdanović. Okruglom stolu koji će u narednom periodu biti organizovan u PKS prisustvovaće predstavnici JKP vodovoda i kanalizacije, predstavnici ministarstava i drugih institucija. Zaključci sa okruglog stola predstavljaće značajan doprinos u procesu unapređenja oblasti snabdevanja vodom, kanalisanja, sanitacije i upravljanja vodnim resursima.

Direktor Centra za edukaciju i stručno obrazovanje PKS Mirjana Kovačević, ponudila je članovima sekcije da predlože teme, kako bi se pripremili i realizovali seminari za potrebe preduzeća vodovoda i kanalizacije. Ona je istakla da je donet Zakon o obrazovanju odraslih koji pruža mogućnost akreditacije obrazovnog programa, pa je neophodno u narednom periodu osmisliti program i realizovati njegovu akreditaciju.

Sekretar Udruženja za komunalne delatnosti PKS Tatjana Ercegović Petrić, informisala članove sekcije o sastanku sa predsednicima svih grupacija, koji je 14. aprila organizovan u Privrednoj komori Srbije, na kome je prezentovan okvirni koncept reforme komunalnog sektora, čiji je osnovni cilj je da se dođe do ključnih opredeljenja, kako bi se dao zajednički doprinos u procesu sprovođenja najavljenih strukturnih reformi javnog sektora.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 22.4.2014.