Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI: Izveštaj o javnoj raspravi o tekstu Nacrta zakona


Ministarstvo pravde sprovelo je javnu rasprava o Nacrtu zakona o zaštiti podataka o ličnosti u periodu od 1. decembra 2017. godine do 15. januara 2018. godine.

Učesnici u javnoj raspravi su bili predstavnici relevantnih predstavnika organizacija civilnog društva, privrednih društava (pre svega iz oblasti bankarstva i osiguranja), stručne javnosti, kao i druge zainteresovane strane.

U toku javne rasprave pristigao je veći broj različitih primedbi, predloga i sugestije od strane zainteresovanih lica.

Dana 12. januara 2018. godine, u Beogradu, zajedno sa Privrednom komorom Srbije, organizovan je okrugli sto o tekstu Nacrta zakona, u prostorijama Privredne komore, od 12 do 16 časova.

Učesnici Okruglog stola su bili predstavnici članica Udruženja za bankarstvo, osiguranje i druge finansijske usluge, Odbora za bankarstvo i Odbora za osiguranje Privredne komore Srbije. Svi pristigli komentari dati su u prilogu.

Na pomenutom okruglom stolu, nakon uvodnog izlaganja kojim je predstavljen tekst Nacrta zakona, učesnici Okruglog stola su postavili veći broj pitanja koje su relevantne za bankarski sektor, kao i sektor za osiguranje, a odnose se na primenu odredbi Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Ta pitanja su se odnosila na značenje osnovnih pojmova u tekstu Nacrta zakona, predlaganje dopune određenih odredbi koje se odnose na postupak pred Poverenikom, predlagala se zamena nekih izraza koje se koriste u Nacrtu zakona ("pošteno" sa "pravično" ili "savesno", "predoči" sa "dokaže", da se precizira termin "multinacionalna kompanija" i slično), da se izmene odredbe koje se odnose na pravo na pritužbi, a takođe se predlagala izmena kaznenih odredbi.

Takođe, primedba je bila i da veliki broj odredbi Nacrta zakona ima opšti karakter, zbog čega je neophodno preciziranje.

Imajući u vidu da je u momentu održavanja Okruglog stola do tada pristigao veoma mali broj primedbi, predloga i sugestija, učesnici Okruglog stola su još jednom pozvani da svoje primedbe dostave elektronskim putem, odnosno putem pošte, kako bi iste bile detaljno razmotrene.

Kao što je rečeno, posle održavanja Okruglog stola upravo je i pristigao najveći broj predloga, primedbi i sugestija na tekst Nacrta zakona.

Posle završetka javne rasprave, članovi radne grupe za pripremu teksta Zakona o zaštiti podataka o ličnosti su detaljno razmotrili sve pristigle primedbe, predloge i sugestije.

U odnosu primedbe i predloge vezane za pravno sredstvo u postupku pred organom javne vlasti odlučeno je da se to pitanje dodatno razmotri u saradnji sa Ministarstvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu u daljem postupku pripreme zakona. Isto se odnosi na odredbe vezane na inspekcijski nadzor.

Kada su u pitanju primedbe koje su se odnosile na brisanje većeg broja odredbi iz teksta Nacrta zakona, a polazeći od činjenice da je jedan od osnovnih ciljeva zakona obezbeđenje usklađenosti za pravnim tekovinama Evropske unije, ocenjeno je da je opstanak tih odredbi nužan i da ih ne treba brisati, kako zbog razloga da bi obezbedili usklađenost sa evropskim propisima, tako i zbog činjenice da je reč o odredbama koje ni na koji način ne predstavljaju smetnju za pravni sistem Republike Srbije i da bi ih bilo korisno preuzeti. Takođe, njihov opstanak je nužan i zbog celovitosti samog zakona i vezanosti za ostale odredbe Nacrta zakona.

U odnosu na primedbe kojima se predlagala dopuna teksta Nacrta zakona, posebno u delu koji se odnosi na posebne radnje obrade, radna grupa ovo pitanje ponovo detaljno razmatrala i zauzela stav da ovakve dopune ne treba prihvatiti. Reč je, pre svega, o dopunama koje su se odnosile da veći broj članova o video nadzoru. Razlozi za neprihvatanje su sledeći:

- Zakon o zaštiti podataka o ličnosti je sistemski zakon u ovoj oblasti i treba da sadrži odredbe opšteg karaktera, a da posebni zakoni, koji takođe u nekom delu sadrže odredbe o obradi podataka, treba da sadrže te posebne odredbe kojima će se urediti pojedine radnje obrade, naravno polazeći od odredbi opšteg karaktera;

- veći broj odredbi o video nadzoru čija je dopuna predlagana nesporno treba da budu materija koja se uređuje zakonom, ali ne Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, jer ako bi se ovakve odredbe preuzele u ovaj zakon, svakako bi bilo neophodno obaviti i dodatne konsultacije sa drugim organima koji se bave posebnim specifičnim pitanjima (npr. video nadzor službenih prostorija, nadzor stambenih zgrada i slično). Takođe, u tom slučaju trebalo bi i dopuniti i upotpuniti tu materiju u odnosu na odredbe koje bi bile predložene (npr. evidencija o nadzoru bi morala biti detaljno uređena Nacrtom zakona, način njenog vođenja, pristupa i slično);

- ako bi se unele posebne odredbe o video nadzoru, sigurno je da bi se otvorilo pitanje dopune posebnih slučajeva obrade i u mnogim drugim oblastima, kao što su radni odnosi, zdravstvo, evidencije vezane za prosvetu i slično, što svakako ne može da se uredi samo Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti;

- relevantni dokumenti Evropske unije ne sadrže ovakve odredbe i svakako je da preuzimanje takvih dopuna prevazilazi obim Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i njegove osnovne ciljeve;

- imajući u vidu potrebu obezbeđenja usklađenosti Zakona o zaštiti podataka o ličnosti sa drugim zakonima koji u nekim svojim delovima uređuju obradu podataka o ličnosti, u prelaznim odredbama Nacrta zakona dodat je član koji predviđa obavezu usklađivanja tih drugim zakonom sa ovim zakonom;

- u delu odredaba Nacrta zakona o posebnim slučajevima obrade, u odnosu na tekstove relevantnih evropskih dokumenata, predviđen je samo jedan izuzetak. Inače, u toku javne rasprave dostavljen je veći broj predloga koji se sastojao u tome da se ovaj izuzetak briše. Reč je o obradi podataka u humanitarne svrhe. Međutim, imajući u vidu da je obrada u navedene svrhe predviđena i u važećem zakonu, kao i upravo ta važećeg zakona odredba ima veliku primenu u praksi, stav je bio da se ovakvo rešenje ipak zadrži i u tekstu Nacrta zakona.

Ministarstvo pravde je objavilo:

Izvor: Ministarstvo pravde, 22.03.2018.
Naslov: Redakcija