Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

JAVNI POZIV ZA DAVANJE SAGLASNOSTI MINISTARSTVA ZDRAVLJA NA ODOBRENE SPECIJALIZACIJE : Rok za predaju dokumentacije je do 1.3.2014. godine


Zdravstvene ustanove iz Plana mreže su u obavezi da dostave:

1. Plan stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika za 2014.godinu.

2. Proceduru izbornog postupka i kriterijume na osnovu kojih je izvršen izbor kandidata, kopije svih dokumenata na osnovu kojih je doneta odluka o izboru kandidata kome je odobrena specijalizacija, obrazloženja za kandidate koji nisu izabrani, a učestvovali su u konkursu koji je raspisala zdravstvena ustanova.

I Specijalizacije

1. Zahtev mora biti naslovljen pojedinačno za svakog kandidata kome je odobrena specijalizacija.

Uz zahtev se, pored gore navedenog prilaže:

odluka direktora o odobrenju specijalizacije;

overena fotokopija diplome o završenom fakultetu;

overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu;

overena fotokopija radne knjižice;

fotokopija prijave/odjave M obrazac;

potvrda da je kandidat u stalnom radnom odnosu u zdravstvenoj ustanovi sa navođenjem podataka o dužini trajanja radnog staža u struci, po položenom stručnom ispitu;

overena fotokopija izvoda iz matične knjige venčanih, ukoliko je došlo do promene ličnog imena;

kandidat koji se upućuje na specijalizaciju - mora imati najmanje dve godine radnog staža u struci, u zdravstvenoj ustanovi, po položenom stručnom ispitu, osim za oblasti deficitarnih grana medicine, stomatologije, odnosno farmacije u skladu sa Odlukom ministra;

mišljenje nadležnog instituta/zavoda za javno zdravlje o potrebi upućivanja kandidata na specijalizaciju, za svaku specijalizaciju posebno, u skladu sa standardima utvrđenim Pravilnikom o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe ("Sl. glasnik RS", br. 43/2006, 112/2009, 50/2010, 79/2011, 10/2012 - dr. pravilnik, 119/2012 - dr. pravilnik i 22/2013).

Specijalizacije će se odobravati iz oblasti, odnosno delatnosti zdravstvene ustanove koja je predviđena Zakonom o zdravstvenoj zaštiti ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 72/2009 - dr. zakon, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012 i 45/2013 - dr. zakon), Uredbom o planu mreže zdravstvenih ustanova ("Sl. glasnik RS", br. 42/2006, 119/2007, 84/2008, 71/2009, 85/2009, 24/2010, 6/2012 i 37/2012), Pravilnikom o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe ("Sl. glasnik RS", br. 43/2006, 112/2009, 50/2010, 79/2011, 10/2012 - dr. pravilnik, 119/2012 - dr. pravilnik i 22/2013) kao i Statutom zdravstvene ustanove.

Napominjemo da se novi zahtevi podnose sa kompletnom dokumentacijom i za kandidate koji nisu dobili saglasnost ovog ministarstva u predhodnim rokovima, a ustanove ostaju pri istim potrebama i kandidatima.

Zahteve za saglasnost na odobrene specijalizacije na koje su uloženi prigovori na odluku direktora zdravstvene ustanove ovo ministarstvo neće razmatrati do njihovog rešavanja.

Takođe, ukoliko se uz zahtev za saglasnost na odobrene specijalizacije dostavljaju kopije dokumenata, ista moraju biti overene u opštini ili sudu.

A1

Zdravstvene ustanove u procesu razdvajanja odnosno osnivanja

Ustanove koje nisu završile postupak razdvajanja (nisu stekle svojstvo pravnog lica), mogu podnositi zahteve za specijalizacije na sledeći način:

1. Zahtev podnosi Zdravstveni centar za organizacione jedinice dom zdravlja i opštu bolnicu, s tim što se mora voditi računa o raspodeli kadra utvrđene deobnim bilansom (na primer, zdravstveni radnici raspoređeni za dom zdravlja konkurišu za specijalizacije na primarnom nivou i samo za potrebe doma zdravlja što se odnosi i na opšte bolnice).

Ukoliko se u zdravstvenoj ustanovi eventualno pojave specifične situacije molimo vas da ih navedete u vašem zahtevu i argumentovano obrazložite.

B

Za dobijanje saglasnosti od strane Ministarstva zdravlja, na odobrene specijalizacije u privatnoj zdravstvenoj ustanovi, odnosno drugom obliku zdravstvene službe (privatna praksa), kao i za zaposlene u privatnoj zdravstvenoj ustanovi, odnosno drugom obliku zdravstvene službe, potrebno je da:

1. privatna zdravstvena ustanova, odnosno privatna praksa radi najmanje dve godine od upisa u registar nadležnih organa (overena fotokopija APR-a ili rešenja Trgovinskog suda);

2. overena fotokopija rešenja zdravstvene inspekcije o ispunjenosti uslova za obavljanje zdravstvene delatnosti, odnosno određenih poslova zdravstvene delatnosti.

I Specijalizacije

1. Zahtev mora biti naslovljen pojedinačno za svakog kandidata kome je odobrena specijalizacija izrađen na memorandumu, privatne zdravstvene ustanove odnosno drugom obliku zdravstvene službe.

Uz zahtev se, pored gore navedenog prilaže:

odluka o odobrenju specijalizacije od strane direktora privatne zdravstvene ustanove, odnosno osnivača privatne prakse, sa detaljnim obrazloženjem za svaku specijalizaciju ponaosob, izrađena na memorandumu privatne zdravstvene ustanove, odnosno osnivača privatne prakse;

overena fotokopija diplome o završenom fakultetu;

overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu;

overena fotokopija radne knjižice;

fotokopija prijave/odjave (M obrazac) kao dokaz da kandidat ima najmanje dve godine radnog staža u struci, u zdravstvenoj ustanovi, po položenom stručnom ispitu;

potvrda da je kandidat u stalnom radnom odnosu u privatnoj zdravstvenoj ustanovi, odnosno privatnoj praksi sa navođenjem podataka o dužini trajanja radnog staža, u struci po položenom stručnom ispitu, izrađena na memorandumu privatne zdravstvene ustanove, odnosno osnivača privatne prakse;

overena fotokopija izvoda iz matične knjige venčanih, ukoliko je došlo do promene ličnog imena (promena prezimena);

kandidat koje se upućuje na specijalizaciju - mora imati najmanje dve godine, radnog staža u struci, u zdravstvenoj ustanovi, po položenom stručnom ispitu, osim za oblasti deficitarnih grana medicine, stomatologije, odnosno farmacije u skladu sa Odlukom ministra;

Prilikom izrade obrazloženja zahteva treba imati u vidu standarde utvrđene Pravilnikom o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvnim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe ("Sl. glasnik RS", br. 43/2006, 112/2009, 50/2010, 79/2011, 10/2012 - dr. propis, 119/2012 - dr. propis, 22/2013).

Specijalizacije će se odobravati iz oblasti, odnosno delatnosti za koju je zdravstvena ustanova, odnosno drugi oblik zdravstvene službe (privatna praksa) registrovana.

Ukoliko se uz zahtev za saglasnost na odobrene specijalizacije, dostavljaju fotokopije dokumenata, ista moraju da budu overena u opštini ili sudu.

Posebno napominjemo da se podnose novi zahtevi sa kompletnom dokumentacijom i za kandidate koji nisu dobili saglasnost ministarstva u prošlim rokovima, a ustanove ostaju pri istim potrebama i kandidatima.

V

Stranom državljaninu koji je završio fakultet zdravstvene struke, a ne obavlja zdravstvenu delatnost kao profesiju u Republici Srbiji, ministar može rešenjem odobriti specijalizaciju u skladu sa zakonom (član 185. stav 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti "Službeni glasnik RS", broj 107/05, 72/09-dr zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13-dr.zakon).

Za dobijanje saglasnosti od strane Ministarstva zdravlja, na odobrene specijalizacije potrebno je da:

1. Ministarstvo zdravlja države podnosioca zahteva dostavi saglasnost da određena zdravstvena ustanova, odnosno privatna praksa, koja će snositi troškove specijalizacije, uputi lice na specijalizaciju, sa naznakom na koji fakultet pri kom univerzitetu u Republici Srbiji će se upisati;

2. Original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige državljana ne starije od šest meseci

I Specijalizacije

1. Zahtev mora biti naslovljen pojedinačno za svakog kandidata kome je odobrena specijalizacija izrađen na memorandumu zdravstvene ustanove, odnosno osnivača privatve prakse, sa naznakom na koji fakultet pri kom univerzitetu u Republici Srbiji će se upisati;

Uz zahtev se, pored gore navedenog prilaže:

odluku o odobrenju specijalizacije od strane direktora zdravstvene ustanove, odnosno osnivača privatne prakse sa detaljnim obrazloženjem za svaku specijalizaciju ponaosob izrađena na memorandumu;

overena fotokopija nostrifikovane diplome o završenom fakultetu;

overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu;

overena fotokopija radne knjižice;

fotokopija prijave/odjave M obrazac;

potvrda da je kandidat u stalnom radnom odnosu u zdravstvenoj ustanovi sa navođenjem podataka o dužini trajanja radnog staža u struci, po položenom stručnom ispitu;

overena fotokopija izvoda iz matične knjige venčanih, ukoliko je došlo do promene ličnog imena (promena prezimena);

Ukoliko se uz zahtev za saglasnost na odobrene specijalizacije, dostavljaju fotokopije dokumenata, ista moraju da budu overena u opštini ili sudu.

Posebno napominjemo da se podnose novi zahtevi sa kompletnom dokumentacijom i za kandidate koji nisu dobili saglasnost ministarstva u prošlim rokovima, a ustanove ostaju pri istim potrebama i kandidatima.

Odluka o oblastima medicine koje su deficitarne u Republici Srbiji za 2014. godinu (ONLINE)

ROK ZA PREDAJU DOKUMENTACIJE JE DO 1.3.2014. GODINE

Neblagovremeni i nepotpuni zahtevi neće biti razmatrani prilikom davanja saglasnosti na specijalizacije.

Izvor: Vebsajt Ministarstva zdravlja, 22.1.2014.