Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

NAJNOVIJE IZMENE ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA I PRAVO NA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI: Paragraf organizuje vebinar 17. januara 2022. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 17. januara 2022. godine, vebinar na temu “Najnovije izmene Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i pravo na zaštitu podataka o ličnosti”.

Vebinar je namenjen direktorima, odnosno rukovodiocima, sekretarima, ovlašćenim licima i drugim zaposlenima u državnim organima, organima pokrajinske autonomije i lokalne samouprave, ustanovama (javnim službama), javnim preduzećima, kao i privrednim društvima, pravnim licima i preduzetnicima koji su organi vlasti u smislu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Učesnicima će biti prezentovane izmene i dopune Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ("Sl. glasnik RS", br. 105/2021) koje se, pored ostalog, odnose na proširenje pojma organa vlasti, kao i način postupanja sa zahtevima koji sadrže tajne podatke u smislu Zakona o tajnosti podataka. Rukovodioci, ovlašćena lica i zaposleni kod organa vlasti će se upoznati sa novinama u pogledu određivanja ovlašćenog lica, sadržinom i obavezom objavljivanja informatora o radu i novim rokom za podnošenje izveštaja Povereniku, kao i izmenama prekršajnih odredaba. Novim zakonom je pooštrena prekršajna odgovornost za kršenje odredaba Zakona. Predviđena je i prekršajna odgovornost ne samo ovlašćenih lica i rukovodilaca organa, već i svih zaposlenih u organima javne vlasti za propuštanje ispunjenja obaveza po ovom zakonu, o čemu će na vebinaru posebno biti reči.

Na vebinaru će učesnici imati priliku da se upoznaju sa postupkom koji se po podnetom zahtevu za pristup informacijama od javnog značaja vodi pred organom vlasti, pravnom zaštitom koja se ostvaruje pred Poverenikom, a posebno ovlašćenjem Poverenika da prinudi izvršenika - organ vlasti da ispuni obaveze iz rešenja Poverenika posrednom prinudom, izricanjem novčanih kazni, kao i ovlašćenjem da podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka za prekršaje predviđene Zakonom i da izda prekršajni nalog.

Posebno će biti obrađena pitanja u vezi sa slobodnim pristupom informacijama od javnog značaja i pravom na privatnost, odnosno obradom podataka o ličnosti, kao i slučajevi u kojima informacije od javnog značaja iz dokumenta koji sadrži podatke o ličnosti mogu biti učinjene dostupnim tražiocu.

Učesnici će se upoznati sa izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, koje se odnose, pored ostalog, na proširenje pojma organa vlasti, kao i način postupanja sa zahtevima koji sadrže tajne podatke u smislu Zakona o tajnosti podataka.

Rukovodioci, ovlašćena lica i zaposleni kod organa vlasti će biti upoznati sa novinama u pogledu određivanja ovlašćenog lica, sadržinom i obavezom objavljivanja informatora o radu i novim rokom za podnošenje izveštaja Povereniku, kao i izmenama prekršajnih odredaba.

Novim zakonom je pooštrena prekršajna odgovornost za kršenje odredaba Zakona. Predviđena je i prekršajna odgovornost ne samo ovlašćenih lica i rukovodilaca organa, već i svih zaposlenih u organima javne vlasti za propuštanje ispunjenja obaveza po ovom zakonu, o čemu će na vebinaru posebno biti reči.

Na vebinaru će se učesnici upoznati sa postupkom koji se po podnetom zahtevu za pristup informacijama od javnog značaja vodi pred organom vlasti, pravnom zaštitom koja se ostvaruje pred Poverenikom, a posebno ovlašćenjem Poverenika da prinudi izvršenika - organ vlasti da ispuni obaveze iz rešenja Poverenika posrednom prinudom, izricanjem novčanih kazni, kao i ovlašćenjem da podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka za prekršaje predviđene Zakonom i da izda prekršajni nalog.

Posebno će biti obrađena pitanja u vezi sa slobodnim pristupom informacijama od javnog značaja i pravom na privatnost, odnosno obradom podataka o ličnosti, kao i slučajevi u kojima informacije od javnog značaja iz dokumenta koji sadrži podatke o ličnosti mogu biti učinjene dostupnim tražiocu.

Učesnicima će biti pružena pomoć u praktičnom rešavanju problema prilikom postupanja po zahtevima za pristup informacijama.

Teme:

IZMENE ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA

 • Vrednosti na kojima počiva Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja
 • Pojam organa vlasti
 • Isključenje i ograničenje slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja (sprovođenje testa javnog interesa)
 • Sadržina zahteva za slobodan pristup i postupanje organa vlasti po podnetom zahtevu
 • Rešavanje Poverenika po žalbi i prinudno izvršenje rešenja Poverenika
 • Određivanje ovlašćenog lica, sadržina informatora o radu i obaveza objavljivanja informatora,
 • Podnošenje Povereniku godišnjeg izveštaja o radu
 • Prekršajna odgovornost za kršenje odredaba Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja

POSTUPAK PRED ORGANOM VLASTI I POSTUPAK PRED POVERENIKOM

 • Postupanje po zahtevu - rokovi i obaveštavanje tražioca, donošenje rešenja
 • Pravo na žalbu i rešavanje Poverenika po žalbi
 • Izvršenje rešenja Poverenika

OBRADA PODATAKA O LIČNOSTI I PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA

 • Informacije od javnog značaja iz dokumenta koji sadrži podatke o ličnosti - kako postupiti?
 • Procena pretežnijeg interesa (pravo na slobodan pristup informacijama od javnog značaja i pravo na privatnost /zaštitu podataka o ličnosti)
 • Najčešće dileme i rešenja iz prakse

Predavač:

 • Slavoljupka Pavlović - pomoćnica generalnog sekretara u Službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Detaljne informacije o vebinaru (način prijave, informacije u vezi sa kotizacijom i ostale korisne informacije) možete saznati na stranici “Najnovije izmene Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i pravo na zaštitu podataka o ličnosti“.

Izvor: Redakcija Paragraf Lex, 21.12.2021.