Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I KRALJEVINE NORVEŠKE O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA I SPREČAVANJU PORESKE EVAZIJE U ODNOSU NA POREZE NA DOHODAK: Primena Ugovora počinje od 1. januara 2016. godine


Ugovor između Republike Srbije i Kraljevine Norveške o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju poreske evazije u odnosu na poreze na dohodak, sa Protokolom (u daljem tekstu: "Ugovorˮ) stupio je na snagu 18. decembra 2015. godine.

Ugovor je potpisan u Oslu, 17. juna 2015. godine, udvaoriginalnaprimerka, nasrpskom, norveškomiengleskomjeziku, stimštosuobaprimerkapodjednakoverodostojna. Uslučajurazlikeutumačenju, merodavanjeengleskitekst.

Ugovor je objavljen u "Sl. glasniku RS - Međunarodni ugovori", br. 21/2015 i počinje da se primenjuje od 1. januara 2016. godine.

Posebno napominjemo, da stupanjemnasnagu(ovog "novogˮ)Ugovora, u odnosima između Republike Srbije i Kraljevine Norveške prestaje da važi Sporazum između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Kraljevine Norveškeo izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i imovinu, potpisan u Oslu 1. septembra 1983. godine ("Sl. list SFRJ - Međunarodni ugovoriˮ broj 9/85), a njegove odredbe prestaju da se primenjuju datumom početka primene ovog ("novogˮ)Ugovora.

Blagovremeno ćemo objaviti detaljan komentar rešenja sadržanih u Ugovoru.

Izvor: Redakcija, mr Dejan Dabetić, 21.12.2015.