Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

STUPANJEM NA SNAGU NOVOG ZAKONA NE PRESTAJU OBAVEZE RUKOVALACA PODATAKA U VEZI SA USPOSTAVLJANJEM I EVIDENTIRANJEM ZBIRKI PODATAKA O LIČNOSTI: Saopštenje za javnost Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti


"Danas, 21.11.2018. stupio je na snagu novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018).

Međutim, u skladu sa članom 102. početak primene novog Zakona odložen je za devet meseci od dana stupanja na snagu.

Izuzetno, članom 98. ovog Zakona, propisano je da već danom njegovog stupanja na snagu prestaje da se vodi Centralni registar zbirki podataka uspostavljen odredbama, sada već "starog" Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Službeni glasnik RS", br. 97/08, 104/09 - dr. zakon, 68/12 - US i 107/12), te da se sa Centralnim registrom, kao i sa podacima sadržanim u tom registru, postupa u skladu sa propisima koji uređuju postupanje sa arhivskom građom.

Budući da su povodom ovog u javnosti od strane nekih od kreatora i tumača novog Zakona iznošeni stavovi o tome da je ovim izvršena "značajna deformalizacija", kao i da to povlači "značajno smanjenje obaveza" rukovalaca podataka, Poverenik smatra potrebnim da ukaže da to do daljeg nije tačno i da upozori rukovaoce podataka o ličnosti na obaveze koje imaju, sve do početka primene novog Zakona.

Previdom, grubom omaškom ili iz nekog drugog nepoznatog razloga, nijednom odredbom novog Zakona nisu stavljene van snage odredbe starog zakona koje se tiču obaveza rukovalaca podataka povodom uspostavljanja ili evidentiranja već uspostavljenih zbirki podataka o ličnosti, a to su: odredbe člana 48, 49. i 51. stav 1. "starog" Zakona.

Prema tome, na strani rukovalaca podataka o ličnosti i dalje stoje obaveza obrazovanja, vođenja i ažuriranja evidencija o obradi (član 48.), obaveza dostavljanja Povereniku obaveštenja o nameri uspostavljanja zbirke podataka, pre započinjanja obrade, odnosno uspostavljanja zbirke podataka (član 49.), kao i obaveza dostavljanja Povereniku evidencija o zbirkama podataka, odnosno o promenama u tim evidencijama (član 51. stav.1.).

Štaviše, za neizvršavanje ovih obaveza Zakonom je predviđeno prekršajno kažnjavanje (član 57).

Shodno navedenom, nakon prijema dostavljenog obaveštenja o nameri uspostavljanja zbirke podataka Poverenik će i dalje vršiti postupak prethodne provere (član 50).

Kako bi rukovaocima podataka olakšao ispunjavanje zakonom propisanih obaveza, Poverenik će na svojoj internet stranici staviti na raspolaganje veb - aplikaciju do koje će se dolaziti putem slikovnog banera s tekstom: "DOSTAVLJANJE EVIDENCIJA O ZBIRKAMA PODATAKA".

Imajući u vidu brojne primedbe koje je Poverenik dao tokom procesa njegovog donošenja, naglašavajući da se radi o tekstu zakona koji je s normativnog i funkcionalnog stanovišta na veoma niskom nivou, i koji je kao takav praktično neprimenljiv, u vezi sa svim pitanjima njegove primene Poverenik upućuje sve zainteresovane subjekte da se obraćaju predlagaču zakona, Ministarstvu pravde."

Izvor: Vebsajt Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, 21.11.2018.
Naslov: Redakcija